Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
10786
Poslední úprava
11.09.2017
Zobrazeno
289 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A: Vysvětlení pojmů havárie, bezpečnost, nebezpečí a riziko
B: Vysvětlení pojmu mimořádná událost - dělení podle podstaty dějů


A: Vysvětlení pojmů havárie, bezpečnost, nebezpečí a riziko

Havárie je nežádoucí (mimořádná) událost, která způsobuje škody nebo zranění

Téměř havárie tento termín je používán k popisu pozdější události

Závažná havárie (Podle zákona o PZH) jemimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku a musí být přesáhnuty limity:(...závažné nebezpečí - hrozí že vznikne závažná havárie - jsou přesáhnuty limity níže)

Z hlediska životů a zdraví lidí:
-úmrtí
-zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob zdržujících se v objektu nebo u zařízení, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin
-zranění minimálně 1 občana mimo objekt nebo zařízení, pokud jeho hospitalizace nepřesáhla dobu 24 hodin
-poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt nebo zařízení, které se v důsledku havárie stalo neobyvatelné
-nutnost provedení evakuace nebo ukrytí občanů v budovách po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba evakuace nebo ukrytí občanů (počet občanů x doba) přesáhla 500 hodin
-přerušení dodávky pitné vody, el. a tepelné energie, plynu nebo telefonního spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba přerušení dodávky (počet občanů x doba) přesáhla 1 000 hodin
Z hlediska poškození životního prostředí na:
-území chráněném podle zvláštních předpisů, tj. chráněných územích, vyhlášených pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech ochrany zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha
-ostatním území o rozloze stejném nebo větším než 10 ha
-toku řeky nebo vodního kanálu o délce stejné nebo větší než 10 km
-vodní hladině jezera nebo nádrže, které nemají statut vodárenské nádrže podle zvláštního právního předpisu, o rozloze dosahující nebo přesahující 1 ha
-kolektoru, tj. saturované a nesaturované zóny v místě jímání nebo akumulace podzemních vod, nebo znečištění podzemních vod o rozloze stejné nebo větší než 1 ha

Klíčová slova:

bezpečnost

znečišťování

ochrana životního prostředí

prevence havárií

závažná havárieObsah:
 • 1.
  A: Vysvětlení pojmů havárie, bezpečnost, nebezpečí a riziko
  B: Vysvětlení pojmu mimořádná událost - dělení podle podstaty dějů

  2.
  A: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizika
  B: Environmentální manažerské systémy - definice, legislativa, rozdíly oproti EMAS

  3.
  A: Prevence a připravenost na závažné havárie v ČR
  B: Environmentální politika a její nástroje

  4.
  A: Bezpečnost dokumentace, havarijní plány
  B: Znečišťování a ochrana ovzduší, znečišťování a ochrana vod

  5.
  A: Současné zabezpečení systému prevence závažných havárií v EU
  B: Definice pojmu závažná havárie. Vysvětlení projevů závažných havárií

  6.
  A: Povinnosti provozovatelů vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií.
  B: Závažné havárie v ČR i ve světě, rozbor příčin a následků.

  7.
  A: Klasifikace nebezpečných látek a bezpečnostní list
  B: Znečišťování a ochrana půd, fyzikální znečišťování, globální ukazatele poškozování životního prostředí

  8.
  A: Bezpečnostní program - účel, obsah, detailní charakteristika
  B: Ochrana životního prostředí - historie, základní strategie, definice reaktivního, preventivního a proaktivního přístupu k ochraně živ. prostředí, koncové technologie

  9.
  A: Bezpečnostní zpráva - účel, obsah, detailní charakteristika
  B: Trvale udržitelný rozvoj - zásady, indikátory

  10.
  A: Plán fyzické ochrany a vnitřní havarijní plán
  B: Strategie prevence - principy, nástroje

  11.
  A: Vnější havarijní plán - účel, obsah, detailní charakteristika
  B: Environmentální audity - definice, typy, rozdíly

  12.
  A: Bezpečnostní management - význam a provedení
  B: Minimalizace odpadů, čistší produkce, IIPC, referenční seznamy BAT - BREF

  13.
  A: Zóna havarijního plánování. Vysvětlete pojmy přijatelnost rizika a způsob řízení rizika.
  B: Nakládání s odpady.

  14.
  A: Spolehlivost lidského činitele v oblasti prevence závažných havárií.
  B: Hodnocení životního cyklu výrobku LCA - definice, legislativa, metodika.

  15.
  A: Práva a kompetence orgánů státní správy v oblasti prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR.
  B: Ekolabeling - definice, legislativa, metodika; další typy environmentálního značení.