Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Podmínky používání


Znění

Všechny následující právní normy podléhají zákonům Slovenské republiky. Všechna data osobní povahy jsou databázově zpracována v souladu se zákonem č. 52/1998, o ochraně osobních údajů v informačních systémech. K poskytnutým datům má přístup pouze provozovatel serveru Zadani-seminarky.cz a tato data nebudou za žádných okolností poskytnuta třetím osobám. Uživatelova práva jsou plně v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 52/1998.

Všechny studijní materiály prezentované na stránkách Zadani-seminarky.cz jsou díla svých autorů a v tomto smyslu také podléhají v plném rozsahu autorskému právu. Zneužití a úprava materiálů bez souhlasu autorů není přípustná. Copyright © 2006 - 2024 nolimit | Developers a společnost autorů.

Podmínky registrace

Upravují používání služeb poskytovaných serverem Zadani-seminarky.cz. Provozuje nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. (IČO: 46526951).

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen "Podmínky registrace").

V případě porušení podmínek registrace kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může Provozovatel uplatnit opatření obsažená v těchto podmínkách registrace.

Tyto podmínky registrace upravují následující prvky užívání služeb serveru Zadani-seminarky.cz

 • Registrace do databáze uživatelů
 • Nahrávání nových projektů do databáze serveru
 • Získávání kreditů v rámci uživatelského účtu
 • Zasílání odkazů jiným uživatelům

ČÁST 1.
Pravidla používání serveru Zadani-seminarky.cz


 • Server Zadani-seminarky.cz umožňuje uživatelům stahovat studijní materiály zdarma (u projektů do velikosti 2 stran, pokud není určeno jinak). U prací většího rozsahu je za stažení jedné práce stahujícímu odečtena částka uvedené ceny práce z celkového účtu kreditového zůstatku (pokud se nejedná o výjimku).
 • Uživatel má možnost v rámci svého účtu přidávat projekty do databáze projektu Zadani-seminarky.cz. Za přidávání každé práce mu náleží odměna ve formě kreditů, kterou získává po prvním stažení projektu jiným Uživatelem. Výše této odměny (BONUSU) je 80 % z výše ceny projektu, kterou určuje sám autor projektu. Odměnu ve formě kreditů uděluje systém Zadani-seminarky.cz při stažení projektu. Maximální počet přidaných projektů je neomezený.
 • Všechny materiály, které Uživatel na server nahrává, poskytuje provozovateli pod licencí GNU FDL (GNU Free Documentation License).
 • Autorská práva uživatele vztahující se k přidaným studijním materiálům do databáze serveru Zadani-seminarky.cz NEJSOU tímto narušena.
 • Studijním materiálem se rozumí textová či graficky vizuální informace, která slouží studentům a studujícím k rozvoji jejich vzdělání a která má smysluplný obsah a která je zasílána do databáze projektu Zadani-seminarky.cz v elektronické podobě.
 • O smysluplnosti obsahu studijních materiálů rozhoduje Provozovatel.
 • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 • Uživatel se zavazuje, že do databáze projektu bude přidávat pouze studijní materiály či jiné materiály potřebné k studiu.
 • Uživatel se zavazuje, že v rámci projektu nebude používat vulgární výrazy či fráze, které jsou v rozporu s dobrými mravy, jako např. texty se sexuálním, rasistickým, xenofobním či urážlivým významem.
 • Uživatel se zavazuje, že texty či jiné materiály, které do databáze projektu přidává, jsou jeho vlastními výtvory nebo má k uveřejnění těchto materiálů souhlas autora.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v systému s okamžitou platností zablokovat nebo zrušit účet Uživatele:
  v případě porušení Podmínek registrace.
  který svůj účet předal, ať už úplatně, nebo bezúplatně jinému Uživateli nebo třetí osobě.
  který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (tzv. spamu).
  který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 1 rok.
  který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.
  který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly.
  který byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka nemá souvislost se jménem uživatele služby a budí dojem, že Uživatelem je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel.
  který byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba.
  který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.
  jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel, čímž se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod projektu Zadani-seminarky.cz.
 • Provozovatel má právo odebrat Uživateli kredity získané v rozporu s podmínkami registrace nebo jinak neoprávněně získanými.
 • Provozovatel má právo vymazat práce z databáze nahrané Uživatelem, pokud tyto práce jakkoliv porušují podmínky registrace nebo se projeví jejich pochybné autorství.
 • Provozovatel má právo kdykoliv změnit sazby kreditů dle aktuálního vývoje, zejména v případě rizika vzniku platební inflace či provozních ztrát.
 • Pokud uživatel odsouhlasí v nastaveních "Povolit odesílání novinek na email", je Provozovatel oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách, které projekt Zadani-seminarky.cz nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem, a o produktech třetích osob, a to i s reklamní informací.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit stažení studijních materiálů přidaných Uživateli zadáním kódu pro stažení.
 • Provozovatel si v případě zablokování nebo zrušení účtu Uživatele vyhrazuje právo ponechat soubory projektů v databázi.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat jakékoli množství kreditů Uživatele, pokud to uzná za vhodné.
 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemá žádnou možnost ověřit autenticitu autora, resp. autorství projektu, proto při přidávání projektu zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami používání" prohlašuje, že je jeho autorem nebo vlastníkem práv na jeho rozšiřování.
 • Přidáním souboru/souborů projektů do databáze autor souhlasí s tím, aby přidaný soubor/soubory byl přístupný ostatním návštěvníkům portálu ke stažení.
 • Uživatel má možnost odstranit z databáze soubor projektu prostřednictvím CMS systému pouze v případě, že jeho účet nebyl zablokován nebo zrušen.
 • V případě zablokovaného nebo zrušeného účtu, má Uživatel možnost odstranit z databáze soubor projektu písemnou žádostí na adresu Provozovatele bez udání důvodu. Totožnost Uživatele musí být v žádosti úředně ověřená a jeho jméno a příjmení musí být shodné s údaji vyplněnými při registraci.
 • Provozovatel při autorizaci posuzuje obsahovou kvalitu souboru projektu algoritmem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo při kontrole projektu vytvářet obrazový náhled a umístit jej jako náhled k projektu.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah souboru projektu ani za správnost záznamů v textu nebo vyplněném profilu.

ČÁST 2.
Závěrečná ustanovení


* 1. Uživatel bere na vědomí, že zřízení uživatelského účtu v rámci projektu Zadani-seminarky.cz má právo využívat veškeré výše zmíněné služby (tj. nahrávání nových projektů do databáze projektu Zadani-seminarky.cz, získávání kreditů v rámci uživatelského účtu, zasílání komentářů jiným uživatelům).
* 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vznikly, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše uvedených služeb pouze proto, že nevyužívá jednu z nich.
* 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
* 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na 14denní lhůtu ode dne nahlášení porušování autorského práva jiným uživatelům, na kontaktování emailem autora projektu. Pokud autor projektu neodpoví do 14 dnů od zaslání výzvy na email uvedený při registraci, nahlášený projekt bude automaticky z databáze vymazán.

Orgán dozoru

Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele.

Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny především dohodou. Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k usnesení obecného soudu práva v zemi provozovatele. Spory lze také řešit prostřednictvím orgánu dozoru.

Práva uživatele portálu Zadani-seminarky.cz

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel, který poskytl osobní údaje, právo písemně (nebo formou mailu) požádat správce dat o poskytnutí informací o tom, kterými osobními údaji o něm správce disponuje. Každý registrovaný uživatel souhlasí s podmínkami zveřejnění jednotlivých projektů. Autor (osoba, která projekty pro potřeby zveřejnění na portálu Zadani-seminarky.cz poskytla) se zříká jakékoliv finanční odměny, včetně provizí, po celou dobu zveřejnění projektu, tedy na dobu neurčitou. Administrátoři mohou aktivní autory odměňovat jakýmkoli způsobem, který si sami určí, s kterým autor při přidávání souhlasí a akceptuje je. Právo a potvrzení autorství na zveřejnění autorského díla udává sám autor přidáním projektu a akceptováním podmínek používání portálu Zadani-seminarky.cz. Potvrzení a akceptování podmínek používání se nachází na dvou místech. Při přidávání nového projektu a při nové registraci. Odkaz na Podmínky používání se zobrazuje v dolní části stránky Zadani-seminarky.cz.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše