Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Pracovní a průmyslová rizika

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10787
Poslední úprava
11.09.2017
Zobrazeno
729 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A: Druhy pracovních rizik a jejich charakteristika včetně příkladů

Pracovní rizika vyplývají ze složek, jež mají určité vlastnosti, vzájemně na sebe působí a ovlivňují se, plní určité funkce s ohledem na stanovený pracovní úkol v daných podmínkách. Z hlediska typu interakcí všech složek, k nimž v pracovních systémech dochází, lze rozlišit dva směry působení:

- pracovního prostředku, pracovního procesu a pracovního prostředí na člověka
- a způsob, kterým člověk využívá svou výkonovou kapacitu (fyzickou, senzorickou a mentální) při práci.

Působení pracovního prostředku, tj. určitého typu stroje či zařízení, používané pracovní postupy a technologie, ale i charakter prostředí, mohou být jak pozitivní, tak negativní. Pozitivní působení je např. získávání nových dovedností, znalostí, zvýšení fyzické zdatnosti, odolnosti proti zátěži (větší zátěžová tolerance), uspokojení z práce apod.

Negativní působení je např. únava (lokální, celková, chronická), potíže a příznaky týkající se dysfunkce smyslových analyzátorů (zrak, sluch), poškození svalově kosterního či nervového systému, vnitřních orgánů, vznik pracovních úrazů, průmyslových otrav a nemocí z povolání.

Pracovní proces je definován jako časový a prostorový postup vzájemného působení (interakce) osob, pracovního zařízení, materiálu, energií a informací v mezích určitého pracovního systému. Riziko či rizikovost pracovního systému je dána pravděpodobností, že při určitých vlastnostech výrobního zařízení, použitého v pracovním procesu může dojít k poškození zdraví.

Rizikový faktor
pracovního prostředí je takový faktor, jehož účinek za určitých podmínek vede k onemocnění, úrazu nebo ke snížení pracovní schopnosti pracovníka. Podle úrovně a trvání expozice se škodlivý faktor pracovního prostředí může stát nebezpečným v různém rozsahu.

Cílem prevence je dosažení takového stavu výrobního zařízení a výrobního procesu, který je označen jako bezpečný (bezrizikový) a v němž současně vlastnosti výrobního zařízení splňují předepsané normy a technologické procesy probíhají v normativně stanovených podmínkách.

Klíčová slova:

pracovní rizika

bezpečný provoz

nebezpečí výbuchu

havarijní plánování

technické zařízení

pracovní úrazObsah:
 • 1.
  A: Druhy pracovních rizik a jejich charakteristika včetně příkladů
  B: Rizika při provozu vyhrazených plynových zařízení

  2.
  A: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti prevence rizik, všeobecné preventivní zásady, technická a organizační opatření, školení o právních a bezpečnostních předpisech, poskytování pokynů a informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práce žen a mladistvých.
  B: Rizika při provozu vyhrazených tlakových zařízení.

  3.
  A: Základní povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, vycházející ze Zákoníku práce, povinnosti při vedení evidence úrazů, kritéria platná pro registraci pracovních úrazů, nařízením vlády č. 201/2010 Sb.
  B: Rizika při provozu vyhrazených elektrických zařízení.

  4.
  A: Povinnosti zaměstnavatele při přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, zásady přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
  B: Rizika při stavebních pracích.

  5.
  A: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky vyplývající z nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
  B: Rizika při svařování.

  6.
  A: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, organizace BOZP v ČR, úkoly a povinnosti SÚIP, OIP A TIČR - dle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění.
  B: Rizika při provozu transportních zařízení a dopravníků.

  7.
  A: Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vycházející z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zásobníky na sypké hmoty -„Pravidla pro provoz zásobníků“.
  B: Kategorizace prací, specifika zdravotních rizik

  8.
  A: Rizika při provozu vyhrazených zdvihacích zařízení
  B: Bezpečnost práce při provozu ručních řetězových přenosných motorových pil, křovinořezů

  9.
  A: Rizika a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v návaznosti na manipulaci s břemeny, požadavky na skladování
  B: Rizika při provozu zařízení emitujících záření

  10.
  A: Rizika při práci s chemickými látkami, riziko prašnosti a jejich prevence
  B: Rizika při provozu manipulačních vozíků

  11.
  A: Rizika a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, vycházející z nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
  B: Rizika při provozu tvářecích strojů

  12.
  A: Bezpečnostní management - význam a provedení
  B: Minimalizace odpadů, čistší produkce, IIPC, referenční seznamy BAT - BREF

  13.
  A: Zóna havarijního plánování. Vysvětlete pojmy přijatelnost rizika a způsob řízení rizika.
  B: Nakládání s odpady.

  14.
  A: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s vnitropodnikovou dopravou - nařízení vlády č. 168/2002 Sb.
  B: Fyzická zátěž, hodnocení, zásady, prevence.

  15
  A: Systémy řízení BOZP.
  B: Rizika při práci v nepříznivých mikroklimatických podmínkách a jejich prevence.