Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky a směsi

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
2,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10788
Poslední úprava
11.09.2017
Zobrazeno
572 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1, A:Podmínky procesu hoření, teorie oxidace
Hoření - každá chemická reakce, při které se uvolňuje teplo a světlo za současného vzniku zplodin hoření. Hoření je oxidačně reakce, může být slučovací nebo rozkladná (to je většinou výbuch).
Spalovací trojúhelník:

1. hořlavá látka
• pevné: papír, dřevo, sláma aj.
• kapalné: benzín, olej, líh (etanol) aj.
• plynné: zemní plyn, propan-butan aj.
2. oxidační prostředek
• nejčastěji vzdušný kyslík
3. zdroj iniciace
• nejčastěji plamen, jiskra, horký povrch a další celkem 13 dle ČSN EN 1127-1
2 teorie na proces hoření:
1) Peroxidová teorie průběhu hoření
2) Řetězová teorie průběhu hoření


ad 1) U hořlavin, u kterých neprobíhá oxidace při nízkých teplotách, musíme dodat teplo, aby se proces hoření mohl rozběhnout. Čím větší energie v molekule, tím jsou vazby labilnější. Rozpadá se na atomy a radikály a z nich pak vznikají nové molekuly s menší hmotností. To se děje i při zahřívání.
O2 obsažený ve vzduchu se rozpadá na -O-O-. Ten je hodně reaktivní. Reaguje a vznikají peroxidové sloučeniny (peroxidy a hydroperoxidy).

Klíčová slova:

proces hoření

fyzikální vlastnosti

teplota vznícení

požadavky zákona

státní správa

nebezpečné látkyObsah:
 • 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace
  Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP)
  2. Hořlavé látky a jejich dělení
  Označování chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP)
  3. Hořlavost jako důsledek chemických vlastností látek
  Balení chemických látek a směsí
  4. Vliv fyzikálních vlastností látek na jejich hořlavost
  Význam a obsah bezpečnostního listu
  5. Zplodiny hoření a jejich toxicita
  Základní požadavky pro přepravu nebezpečných látek dle ADR a RID
  6. Fyzikálně chemické vlastnosti podávající vstupní informace o hořlavosti a výbušnosti plynů a kapalin
  Přepravní doklady, vybavení vozidel dle ADR
  7. Teplota vzplanutí a její aplikace v praxi
  Číselné značení nebezpečných látek při silniční a železniční přepravě
  8. Teplota vznícení a její aplikace v praxi
  Nebezpečné vlastnosti odpadů, zajištění přepravy nebezpečných odpadů
  9. Hranice výbušnosti a jejich aplikace v praxi
  Možnosti získání potřebných informací o nebezpečných látkách
  10. Proces a druhy samovznícení
  Informační systém Diamant
  11. Postavení a činnost Evropské agentury pro chemické látky
  Informační systém HAZCHEM
  12. Požadavky zákona o chemických látkách a chemických směsích (chemického zákona)
  Databáze nebezpečných látek
  13. Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek dle nařízení REACH
  Značení kusového zboží při silniční a železniční přepravě nebezpečných látek
  14. Bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky (směsmi)
  Značení dopravních prostředků při silniční a železniční přepravě nebezpečných látek
  15. Výkon státní správy pro oblast chemických látek a směsí - současný stav
  Systém TRINS