Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky (Bc.) - Logopedie

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
200 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
3350
Poslední úprava
19.05.2014
Zobrazeno
5 181 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům

Logo = slovo pedie = výchova logopedie = výchova řeči

Logopedie
vědní obor, studijní obor, povolání, medicínský obor

Logopedie je speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním osob s narušenou komunikační schopností a zkoumající tuto narušenou komunikační schopnost z hlediska jejích příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence.
Zkoumá i možnosti rozvíjení komunikační schopnosti jako takové u intaktní populace.
- v zahraničí, např. ve Francii se logopedie řadí mezi lékařské obory, ve Švýcarsku k psychologii a lingvistice a v Polsku je studována v rámci aplikované fonetiky.
- v současnosti je na logopedii pohlíženo jako na emancipující se mladou vědu se svými právy (rovnocenné postavení v systému věd) a také povinnostmi (budovat terminologický a metodologický aparát)
Narušená komunikační schopnost
komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru

Klíčová slova:

logopedie

definice

státnice

komunikace

psychomotorika

ontogeneze řeči

anatomie mluvení

diagnostikaObsah:
 • 1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům
  2. Historický vývoj péče o jedince s poruchami komunikačních schopností. Osobnosti logopedie.
  3. Logoped, kvalifikační i osobnostní předpoklady. Logopedický asistent.
  4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu.
  5. Narušená komunikační schopnost - definice, různá dělení a klasifikace.
  6. Systém péče o jedince s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence.
  7. Logopedická prevence - primární, sekundární, terciární. Obsah logopedické prevence v mateřských školách a na 1. stupni základní školy.
  8. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči.
  9. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
  10. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek.
  11. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační.
  12. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření.
  13. Pomůcky a přístroje užívané v logopedické diagnostice i v logopedické praxi.
  14. Narušený vývoj řeči, klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
  15. Opožděný vývoj řeči - příčiny opoždění ve vývoji řeči, metodika logopedické intervence u dětí s opožděným vývojem řeči.
  16. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická péče u dysfatických dětí. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do logopedické péče.
  17. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o afatiky.
  18. Mutismus - etiologie, komplexní péče o jedince stižené psychotickými poruchami řeči.
  19. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické péče. Metodika navození hlásek.
  20. Dysartrie - vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
  21. Rhinolalia - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická péče. Adenoidní vegetace.
  22. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o palatolaliky.
  23. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická péče.
  24. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o balbutiky. Diferenciální diagnostika balbuties a tumultus sermonis.
  25. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u jedinců se symptomatickými poruchami řeči.
  26. Symptomatické poruchy řeči u mentálně retardovaných. Logopedická péče o mentálně retardované děti.
  27. Symptomatické poruchy řeči u tělesně postižených dětí.
  28. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.
  29. Specifika logopedické péče u dětí těžce zrakově postižených a nevidomých.
  30. Specifické poruchy učení a specifické poruchy řeči, etiologie. Logopedická intervence.
  31. V Alternativní a augmentativní komunikace - různé komunikační systémy.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše