Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Skripta na Manažerské účetnictví

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
2,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
13074
Poslední úprava
03.12.2018
Zobrazeno
58 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažerské účetnictví není rozhodně jevem, který se objevil na scéně řízení podniků jako něco zcela nového, jako něco, co bylo vynalezeno včera a jehož vznik se nastupující generaci může jevit jako důsledek zavádění informačních technologií. Zárodky dnešní podoby manažerského účetnictví je třeba hledat již v době před stoletími, a to - viděno prismatem dnešních úkolů manažerského účetnictví - v úsilí o kvantifikaci a o následné řízení spotřeby ekonomických zdrojů při vytváření výsledků lidské práce. Proto se v úvodu této kapitoly (1.1) pokusíme o krátké vylíčení historie účetnictví. Následovat bude stručné seznámení se se systémovým přístupem, s jehož pomocí v podkapitole 1.2 rozebereme podnik na jednotlivé subsystémy. Podkapitola 1.3 zasadí do řídicího subsystému podniku manažerské účetnictví jako instrumentální, metodický systém a přiblíží jeho vazby na prvky řídicího systému. Hlavní objekt, který manažerské účetnictví v podobě peněžně vyjádřených informací zobrazuje, tvoří transformační proces, při kterém v podniku dochází k přeměně vstupních ekonomických zdrojů na výstupy, tj. podnikové výkony. Manažerské účetnictví tudíž nelze pochopit v jeho úplnosti, aniž bychom si osvojili základní znalosti o typologii výrobních procesů, které uvádí podkapitola 1.4. Závěrečnému shrnutí této kapitoly (1.6) předchází pojednání o členění nákladů z různých hledisek (1.5), která se uplatní v textu všech následujících kapitol.

Klíčová slova:

manažerské účetnictví

kalkulace

rozpočetnictví

nákladové účetnictví

ekonomické řízení podnikuObsah:
 • 1 Systém manažerského účetnictví a jeho vazby 5
  1.1 Historický vývoj účetnictví 5
  1.2 Systémové pojetí podniku 9
  1.3 Manažerské účetnictví jako systém 16
  1.4 Typologie výrobních procesů 18
  1.5 Členění nákladů a výnosů 21
  1.5.1 Členění nákladů podle nákladových druhů 21
  1.5.2 Náklady produktu a náklady období 22
  1.5.3 Účelové členění nákladů 23
  1.5.4 Kapacitní členění nákladů 25
  1.5.5 Členění výnosů 26
  1.6 Shrnutí 27
  2 Kalkulace 29
  2.1 Základní pojmy 29
  2.1.1 Kalkulace 29
  2.1.2 Předmět kalkulace 29
  2.1.3 Kalkulační jednice 29
  2.1.4 Kalkulované množství 30
  2.1.5 Kalkulační systém 30
  2.1.6 Propočtová kalkulace 31
  2.1.7 Operativní kalkulace 32
  2.1.8 Plánová kalkulace 32
  2.1.9 Výsledná kalkulace 32
  2.1.10 Vazby kalkulací v kalkulačním systému 33
  2.2 Metody kalkulace 34
  2.2.1 Metoda kalkulace dělením 35
  2.2.2 Metoda kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalenčními) čísly 36
  2.2.3 Metoda přirážkové kalkulace 37
  2.2.4 Metody kalkulace ve sdružené výrobě 42
  2.3 Kalkulační vzorec 43
  2.4 Shrnutí 46
  3 Rozpočetnictví 47
  3.1 Pojem „rozpočet“ 47
  3.2 Klasifikace rozpočtů 47
  3.3 Rozpočty režijních nákladů středisek 49
  3.3.1 Požadavky na rozpočet režijních nákladů 49
  3.3.2 Metody sestavování rozpočtů 51
  3.4 Celopodnikové rozpočty 58
  3.4.1 Systém celopodnikových operativních plánů a rozpočtů 58
  3.4.2 Rozpočetní proces 60
  3.4.3 Příklad hlavního podnikového rozpočtu 61
  3.5 Shrnutí 66
  4 Nákladové účetnictví 67
  4.1 Účtování o výrobním procesu v podniku 67
  4.1.1 Teritoriální rozdíly ve vykazování výsledku hospodaření 70
  4.1.2 Vliv ocenění vlastní činností vytvořených zásob na výsledek hospodaření 73
  4.1.3 Předem stanovené náklady jako součást systému nákladového účetnictví 75
  4.1.4 Samostatné zobrazení jednicových a režijních nákladů 78
  4.1.5 Primární princip uspořádání nákladového účetnictví 80
  4.1.6 Jednookruhová a dvouokruhová forma vedení nákladového účetnictví 82
  4.1.7 Variantní uspořádání nákladového účetnictví 87
  4.2 Vnitropodnikové ceny 88
  4.3 Specifika nákladového účetnictví podle charakteru výroby 90
  4.3.1 Výkonově orientované účetnictví v nečlenité výrobě s více výkony 91
  4.3.2 Výkonově orientované účetnictví v členité výrobě 95
  4.3.3 Odpovědnostně orientované účetnictví 97
  4.4 Shrnutí 98
  5 Ekonomické řízení podniku 101
  5.1 Ekonomické řízení baťa a.s. (30. léta 20. století) 102
  5.2 Proces a struktura ekonomického řízení podniku 105
  5.3 Operativní ekonomické řízení 109
  5.3.1 Využití informací z kalkulací při operativním ekonomickém řízení 109
  5.3.2 Využití rozpočtových informací při operativním ekonomickém řízení 113
  5.3.3 Informace nákladového účetnictví pro operativní ekonomické řízení 118
  5.4 Strategické ekonomické řízení 122
  5.4.1 Kalkulace ve strategickém ekonomickém řízení 123
  5.4.2 Úloha rozpočtů ve strategickém ekonomickém řízení 128
  5.4.3 Průběžné měření plnění strategických cílů 130
  5.5 Shrnutí 131
  6 Rejstřík 133
  Seznam literatury 135
  Seznam tabulek 137
  Seznam obrázků 138