Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Řízení rizik - (SK) Pokrývač striech hodnotenie rizík

«»
Přípona
.docx
Typ
semestrální práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
13236
Poslední úprava
13.12.2021
Zobrazeno
42 x
Autor:
vilalila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracovný úraz - poškodenie zdravia, ktoré je privodené pracovníkovi nezávisle od jeho vôle pri plnení pracovných úloh, pôsobením mechanických, fyzikálnych, chemických alebo biologických faktorov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky - prostriedky, ktoré pracovník pri práci nosí, drží alebo inak používa. Používajú sa vtedy, ak nemožno vylúčiť nebezpečenstvo a musia sa dať prípadne kombinovať s inými OOPP.
Manipulácia s bremenami - akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností môže nepriaznivo vplývať na zdravie zamestnancov.
Kolektívne zabezpečenie - lešenie, zábradlie, ochranné siete (OOPP určené pre celý kolektív pracovníkov).
Individuálne zabezpečenie - kotviace body alebo systémy, tlmiče, zachytávače pádu a celotelový postroj.
...
Každá činnosť (práca, aktivita) predstavuje určitú mieru rizika. V bežnom živote sa ľudia prirodzene snažia chovať tak, aby sa vyhli ohrozeniam smerujúcich k poškodeniu zdravia (pud sebazáchovy).
Systematická analýza zameraná na rozpoznanie ohrození sa nazýva posudzovanie rizík. Pri posudzovaní rizík ide o zaisťovanie bezpečnosti nad rámec predpisov na základe zásady, že neexistuje absolútna bezpečnosť a teda ani nulové riziko.
Určitý nízky stupeň rizika je možné akceptovať. Z toho vplýva, že pre zamestnancov je veľmi dôležité poznať nebezpečenstvá, ktoré im môžu spôsobiť úraz a poznať ako sa pred nimi chrániť.
Zamestnávatelia musia zmapovať faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť, pracovnú pohodu a zefektívňujú prácu pri posudzovaní rizík.
...

Klíčová slova:

řízení rizik

riziko

BOZP

hodnocení

hodnocení rizik

ochrana zdraví

zdraví

pracovní úraz

nebezpečí

bezpečnost

pád

střecha

pokrývač střech

výškaObsah:
 • Úvod 6
  Cieľ riadenia rizík 7
  Identifikácia nebezpečnosti 7
  Scenár môže byť nasledovný 7
  Kvalitatívna analýza scenárov 8
  Matica rizík 9
  Stanovenie cieľov 9
  Aké dopady to bude mať na náš systém 10
  Hodnotenie zvyšných rizík 10
  Záver 12
  Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP
 • Návody na použitie a údržbu zariadení
 • Fabiánová, E., Janatová, B., Mikula, J., 2010: Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci, Príroda, ISBN 978-80-07018-43-3
 • poznámky