Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Pedagogická diagnostika - učební text

«»
Přípona
.doc
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
3294
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 311 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ROZVOJE PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY
Ve druhé polovině 19. a počátkem 2O. století byla publikována řada studií, jejichž autoři potvrzovali oprávněnost H. Lathamova názoru, že výsledky tradičních způsobů ústního či písemného zkoušení nejsou dostatečně spolehlivým ukazatelem ani intelektuálních schopností, ani skutečných vědomostí či dovedností žáků. Proti tradičním způsobům zkoušení a hodnocení žáků byly vznášeny vážné kritické výhrady nejen ze strany pedagogů (A.Herbert,F.Harrison),ale i ze strany psychologů (H. Plecher, L. Andreae) a lékařů (A. Gra- ziani). U nás se těmito otázkami zabýval ve 2O. letech V. Příhoda.
Mnozí autoři se však nespokojili jen s kritickou analýzou a odsuzováním nedostatků, ale pokusili se i o jejich překonání, a to rozpracováním nových, objektivnějších forem písemného či ústního zkoušení. jedním z prvních byl H. Mann (1845), který u vybraných vzorků žáků bostonských škol zaváděl písemné zkoušky, s cílem získat co nejobjektivnější údaje jakožto podklad při hodnocení efektivnosti vyučovacího procesu.

Klíčová slova:

diagnostika

pedagogika

metodologie

psychologie

učitel

autodiagnostikaObsah:
 • I. Stručná charakteristika rozvoje pedagogické diagnostiky
  II. Pedagogická diagnostika
  III. Metodologické základy pedagogické diagnostiky
  IV. Diagnostika práce učitele a učitelského sboru
  V. Pedagogické diagnostické metody
  VI. Spolupráce učitele s pedagogicko-psychologickou poradnou
  VII. Alternativní hodnocení
  VIII. Diagnostikování afektivních vlastností žáka
  IX. VZdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
  X. Autodiagnostika pedagoga

Zdroje:
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu a vzdělávání, RVP základního vzdělávání: http://www.vuppraha.cz
 • Zákon č.561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání: http://www.msmt.cz
 • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. s. 330-333. ISBN 80-7178463-X.
 • GAJDOŠOVÁ, L.; ŠATÁNEK, J. Otázky poznávania osobnosti žiaka a školském triedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1996. 61 s. ISBN 80 - 88825 - 81 - 4.
 • HRABAL, V. st., HRABAL, V.ml. Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2004. 199 s. ISBN 80-246-0319-5.
 • Hrabal, V. st. Jaký jsem učitel. Praha: SPN, 1988
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85931-68-0.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: UP Olomouc, 1988. 49 s.
 • KALOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. s. 185-250. ISBN 80-7178-253-X.
 • KOLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. s. 233-257. ISBN 80-7178-585-7.
 • MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1995.
 • MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: SPN, 1986.
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • SPÁČILOVÁ, H. Pedagogická diagnostika v primární škole. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-7178-544-X.
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. a kol. Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. Ostrava: UO, 2004. 71 s. ISBN 80-7042-372-2.
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
 • SPÁČILOVÁ, H. Pedagogická diagnostika v primární škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0568-7. str. 27-50.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Přehled metod zjišťujících diagnostické údaje.In Kalous, Z.; Obst, O. (ed). Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X. str. 186 - 190
 • ČÁP, J,; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001. ISBN 80-7178463-X. str. 365-371
 • KOLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. s. 248-252.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: UP Olomouc, 1988. 49 s.
 • GAJDOŠOVÁ, L.; ŠATÁNEK, J. Otázky poznávania osobnosti žiaka a školském triedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1996. 61 s.14-36.
 • Atkinsonová, R. L. et. al.: Psychologie Praha: Victoria publishing, 1995
 • Bendl, S.: Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností. Pedagogika, 47,1997, č.1
 • Beran, V., Tupý, J.: Proč tvořit ŠVP ? Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, 2005. ISBN : 80-86307-23-9
 • Cohen,P. A.: Studenr Ratings of Instruction and Student Achievement: A Metaanalysis of multisection Validity Studies. Rewiew os Educational Research, 1981, s. 281-309
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997
 • Hopf, A.: Sociální pedagogika pro učitele. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-053-6
 • Hrabal, V.st. Hrabal, V. ml.: Diagnostika. Praha: UK-nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5
 • Hvozdík, J.: Psychologický rozbor školských neúspechov žiaov. Bratislava , SNP 1973
 • Kosová, B.: Hodnotiene jako prostriedok humanizácie školy.TRIAN s.r.o Bánská Bystrica, 1997, ISBN 80-8055-067-0
 • Linhart, J.: Psychologie učení. Praha, SNP 1967
 • Malý encyklopedický slovník. Praha: ACADEMIA, 1972
 • Mařana, S.: Jak předcházet neprospěchu žáka na základní škole. Praha, SNP 1967
 • Melgosa, J.: Zvládni svůj stres. Advent - Orion, Praha 1997, ISBN 80-7172-240-5
 • Míček, L. Zeman, V.:Učitel a stres.Věda do kapsy sv.3. Brno 1992, ISBN 80 - 210 0521 1
 • Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SNP, 1986
 • Mohapl, P.: Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Olomouc: UP, 1992
 • Ottova encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 80-7360-014-5
 • Vokuvka, M.: Praktický slovník medicíny. Praha: MAXDORF, 1995. ISBN 80-85800-27-6
 • Průcha, J.: Pedagogická evaluace.Brno, Masarykova univerzita CDVU 1996
 • Průch, J.: Moderní pedagogika.Praha, Portál 1997
 • Průcha, J. Valterová, E. Mareš, J.: Pedagogický slovník
 • Průch, J.: Perspektivy vzdělávání. Praha, SNP 1983
 • Řehulka, E. Řehulková, O.: Učitelé a zdraví 4. Brno, 2002. In:Blahutová, M. Vacková, H. Cacek, J.:Vliv časového stresu na zatížení učitelů.
 • Roupovec, P.:Vedení školy. Autoevaluace.
 • Slavík, J.: Hodnocení v současné škole.Praha, Portál 1999, ISBN 80-7178-262-9
 • Theall, M., Francklin, J.: The Dimensionality of Ratings and Their Use in Personnel Decisiones. New Directions for Teaching and Learning. Fall 1990, č. 43, s. 97-11.
 • Sborník příspěvků z 8. konference ČPdS: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002. ISBN 80-85615-92-4
 • Slovník cizích slov. Praha: SNP 1966
 • Zákon 561/2004 Sb. SEVT