Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Smyslová výchova v edukaci žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
3291
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 081 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracuji již několik let se žáky rehabilitační třídy denního stacionáře při základní škole speciální a sleduji edukaci žáků v jejím přirozeném prostředí. Zvolila jsem proto téma: smyslová výchova v edukaci žáků rehabilitační třídy základní školy speciální.
Výzkumný projekt je prováděn v Mateřské škole a Základní škole Břeclav. Nově je zde zřízena mateřská škola pro děti s poruchami autistického spektra a artismem, s navazujícím školním vzděláváním. Ve zvoleném tématu spatřuji možnost, jak lépe pochopit problematiku edukace v rehabilitační třídě, zvláště pak význam smyslové výchovy pro žáka a rodinu.
Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného projektu je analyzovat možnosti edukace žáků se souběžným postižením více vadami v rehabilitační třídě základní školy speciální, se zaměřením na smyslovou výchovu. Dílčím cílem je vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem, edukace žáků se souběžným postižením více vadami, edukace v rehabilitační třídě Základní školy speciální, smyslová výchova v procesu edukace.
Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, seznámí nás s mentální retardací a její klasifikací a zabývá se charakteristikou souběžného postižení více vadami. Druhá kapitola se zabývá edukací v rehabilitační třídě, je zde vysvětlen pojem rehabilitační třída a analyzovány učební osnovy rehabilitační třídy. Třetí kapitola se zaměřuje na žáka s mentální retardaci ve vzdělávacím procesu, charakteristiku vybraných postižení a kazuistická studie. Čtvrtou kapitolu tvoří výzkumný projekt diplomové práce, jsou uvedené použité metody výchovy a vzdělávání, charakteristika žáků vybrané třídy.

Klíčová slova:

teorie

edukace

postižení

mentální postižení

smyslová výchova

retardaceObsah:
 • Úvod -6-
  1 Teoretická východiska -7-
  1.1 Mentální retardace -7-
  1.2 Klasifikace mentální retardace -10-
  1.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace -11-
  1.4 Souběžné postižení více vadami -13-
  2 Edukace ve třídě pro žáky s těžkým a souběžným postižením více vadami -15-
  2.1 Edukace - vymezení pojmu -15-
  2.2 Vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami -16-
  2.3 Třída pro žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami -18-
  2.4 Učební osnovy -20-
  3 Žák s mentálním postižením ve vzdělávacím procesu24
  3.1 Základní škola speciální -24-
  3.2 Smyslová výchova -26-
  3.3 Charakteristika vybraných postižení -27-
  4 Edukace žáků v hodinách smyslové výchovy -29-
  4.1 Cíl diplomové práce, metody -29-
  4.2 Charakteristika zařízení -30-
  4.3 Kazuistická studie žáků třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem -31-
  4.5 Závěry šetření a náměty pro praxi -104-
  Závěr -105-
  Shrnutí -106-
  Summary -106-
  Literatura -107-
  Seznam tabulek a grafů -109-
  Přílohy -111-

Zdroje:
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-158-4
 • BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-37-3
 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-161-4.
 • ČÁP, J., MAREŠ. J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-468-x.
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace u pacientů na ARO a JIP, Ročenka intenzivní medicíny, Galén: Praha, 2003, s.313 - 316, ISBN 80-7262-227-7
 • FRIEDLOVÁ, K. Bobathův koncept v ošetřovatelské praxi, SESTRA, 2003, Vol. XIII. Č.7-8. s. 25 -26. ISBN 1210-0404
 • HRUŠKA, J. Komplexní systém výchovně vzdělávací péče o mladistvé s tělesným postižením, Praha: SEPTIMA, 1995, ISBN 80-85801-47-7
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.
 • KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky, Praha: Portál, 2002, ISBN 80-238-8729-7.
 • KREJČÍŘOVÁ, O. Estetická výchova mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr, 1998. ISBN 80-86096-12-2.
 • LECHTA, V. - MARTUŠKA, O. Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku, Bratislava: Efeta, Invocentrum, 1995
 • MAŇÁK, O., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, ISBN 80-7315-039-5.
 • MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci VUP, 2001, ISBN 80-244-0231-9
 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou, Brno, 2004, ISBN 80-210-3242-1
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 2006, ISBN 80-7315-120-0.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky. Brno: MU, 1997. ISBN 80-210-3354-1.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice, Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-157-7
 • SOVÁK, M. a kol. Defektologický slovník. Jinočany: H-H, 2000. 3. upravené vydání.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-33-0.
 • ŠVARCOVÁ, I. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Septima, 1997. ISBN 80-7216-030-0.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace, Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-506-7
 • ŠVARCOVÁ, J. Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s těžkým mentálním postižením, Praha: SEPTIMA, 1994, ISBN 80-85801-27-2
 • ŠLAPAL, R. Neurologie pro speciální pedagogy, Brno: Paido, 1996, ISBN 80-7315-017-4
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese, Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-214-9
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-317-2.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADY-MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S. Psychopedie handicapu.
 • Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-85931-75-3
 • VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie, Olomouc: Netopejr, 1997, ISBN 80-902057-9-8
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie, Teoretické základy a metodika, Olomouc: Parta, 2003, ISBN 80-7320-039-2
 • VÍTKOVÁ, M. (eD.) Integrativní speciální pedagogika, Brno: Paido, 2004, ISBN 80-7315-071-9
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty, Brno: Paido, 2006, ISBN 80-7315-134-0
 • ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy, Brno: Paido, 1994, ISBN 80-210-2327-9