Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Přínosy rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
11944
Poslední úprava
23.04.2018
Zobrazeno
978 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Téma diplomové práce ,,Přínosy rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané“ jsem si vybrala z důvodu, protože politika zaměstnanosti a politika trhu práce se prolínala po celou dobu mého studia na Fakultě sociálních studií, oboru Sociální politika a sociální práce. Toto téma je mi blízké i z toho důvodu, že i ve své rodině, u přátel a známých neustále pozoruji strach ze ztráty zaměstnání, nebo naopak velký problém si toto zaměstnání najít a uplatnit se na trhu práce, ať už se jedná o absolventy škol, ženy s malými dětmi, nebo starší osoby.

O těchto rizikových skupinách píše mnoho autorů (Horáková, 2010, Hora, 2008, Mareš, 2002, Nekolová, 2008), kteří se zabývají problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti. Rizikové skupiny definované mj. zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou charakterizované soudobými vývojovými trendy na trhu práce v Evropě i jinde ve světě, které jsou ovlivněny jednak existencí tzv. nových sociálních rizik a dále pak důsledky celosvětové hospodářské krize. Jak píší Horáková s Rákoczyovou (2003) nedostatek lidského a sociálního kapitálu společně s institucionálními bariérami přístupu na trh práce (tzv. deficit zaměstnatelnosti pracovní síly) je příčinou masové, opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti některých jedinců či skupin.

Cílem této práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku ,,Jaký vliv mají rekvalifikace na zaměstnatelnost a následný vstup (návrat) dlouhodobě nezaměstnaných zpět na pracovní trh v okrese Brno - město?“ Odpověď na hlavní výzkumnou otázku se budu snažit získat evaluací realizace rekvalifikačních programů a jejich vlivu na zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných. Zaměřuji se na dvě oblasti hodnocení, které se vztahují k designu a způsobu realizace rekvalifikací a jaké mají rekvalifikace efekty na zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných. Předkládaná práce hodnotí cíle rekvalifikačních programů uskutečněných v okrese Brno - město v letech 2008 a 2009 jejich rozsah, cílenost a účinnost. K čemuž se vztahují i vymezené tři dílčí výzkumné otázky, na základě kterých se budu snažit získat dílčí odpovědi, zda jsou rekvalifikace prováděny v dostatečném rozsahu a zacílení na dlouhodobě nezaměstnané a jaké jsou jejich cíle (DVO1), co ovlivňuje vstup dlouhodobě nezaměstnaných do rekvalifikačních programů (DVO2) a jak ovlivňují rekvalifikační kursy zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných (DVO3).

Klíčová slova:

nezaměstnanost

dlouhodobě nezaměstnaní

rekvalifikace

aktivní politika

učinnost

negativní efektyObsah:
 • Úvod 6
  1 Nezaměstnanost a riziková skupina dlouhodobě nezaměstnaných 10
  1.1 Nezaměstnanost a její typy 10
  1.2 Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti 13
  1.2.1 Rizikové skupiny osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností 15
  1.3 Faktory ovlivňující zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných 16
  1.3.1 Koncept dualismu pracovního trhu 16
  1.3.2 Teorie signálu a teorie fronty 19
  1.3.3 Teorie lidského kapitálu a teorie capabilities 19
  1.4 Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných 22
  1.5 Dílčí shrnutí 23
  2 Politika zaměstnanosti a její opatření vůči dlouhodobě nezaměstnaným 27
  2.1 Politika zaměstnanosti 27
  2.1.1 Pasivní politika zaměstnanosti 27
  2.1.2 Aktivní politika zaměstnanosti 28
  2.1.3 Cíle aktivní politiky zaměstnanosti 29
  2.1.4 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 30
  2.2 Dílčí shrnutí 33
  3 Rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a jejich vliv na dlouhodobou nezaměstnanost 35
  3.1 Vymezení pojmu rekvalifikace 35
  3.1.1 Účinnost rekvalifikací 37
  3.1.2 Cílenost a rozsah rekvalifikací 37
  3.1.3 Faktory ovlivňující vstup dlouhodobě nezaměstnaných do rekvalifikace 38
  3.2 Efekty rekvalifikací na zaměstnanost 39
  3.2.1 Pozitivní efekty rekvalifikací na zaměstnanost 40
  3.2.2 Negativní efekty rekvalifikací na zaměstnanost 40
  3.3 Dílčí shrnutí 41
  4 Metodologická část práce 43
  4.1 Cíle výzkumu 43
  4.2 Metody použité ve výzkumu 43
  4.2.1 Kvantitativní výzkum 44
  4.2.2 Kvalitativní výzkum 45
  4.3 Výběr respondentů a postup při výzkumu 46
  4.4 Operacionalizace dílčích otázek a stanovení oblastí, kritérií a indikátorů hodnocení 48
  4.5 Dílčí shrnutí 51
  5 Empirická část práce 53
  5.1 Analýza a interpretace dat 53
  5.1.1 Situace na trhu práce v okrese Brno - město v letech 2008 a 2009 53
  5.1.2 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno - město v letech 2008 a 2009 54
  5.1.3 Situace na trhu práce v okrese Brno - město z pohledu zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných 54
  5.2 Analýza statistických dat a polostrukturovaných rozhovorů 56
  5.2.1 Postup při získávání odpovědi na první dílčí výzkumnou otázku 56
  5.2.2 Postup při získávání odpovědi na druhou dílčí výzkumnou otázku 63
  5.2.3 Postup při získávání odpovědi na třetí dílčí výzkumnou otázku 68
  6 Závěr 76
  Použitá literatura 81
  Anotace 85
  Annotation 86
  7 Jmenný a věcný rejstřík 87
  Seznam tabulek 89
  Přílohy 90
  Stať 95
  Použitá literatura (stať) 110

Zdroje:
 • BECKER, G. S. 1993. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.
 • BUCHTOVÁ, B. a kol. 2002 Nezaměstnanost, Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vydání. Praha : Grada Publishing
 • DISMAN, M. 1998. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Karolinum-nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze.
 • HENDL, J. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál
 • HORA, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Souhrnná zpráva z výzkumu. Praha: VÚPSV
 • HORÁKOVÁ, M., RÁKOCZYOVÁ, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných, in: Sirovátka, T., Mareš, P. (eds) 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
 • HORÁKOVÁ, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, 2010, č.6., str. 2-10
 • KOTÍKOVÁ, J. 2003. Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadů práce. in: Sirovátka, T., Mareš, P. 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita
 • KREBS, V. a kol. 1997. Sociální politika. Praha: Kodex
 • MAREŠ, P. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Třetí rozšířené vydání. Praha: SLON
 • MUSIL, L. 2004. ,,ráda bych Vám pomohla, ale…“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman
 • NEKOLOVÁ, M. 2008. Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VÚPSV
 • ROSSI, P. H., FREEMAN, H.E., LIPSEY,M.W. 2004. Evaluation - a systematic Approach. Thousand Oaks: Sage Publications
 • SEN, A. 1992. Inequality Reexamined. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts
 • SIROVÁTKA, T. 1995. Politika pracovního trhu. Brno: MU
 • SIROVÁTKA, T. 1997. Marginalizace na pracovním trhu. Brno: FSS MU
 • SIROVÁTKA, T., HORÁKOVÁ, M., KULHAVÝ, V., RÁKOCZYOVÁ, M. 2002. Hodnocení programu aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvalita a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. Praha: VÚPSV, Výzkumné centrum Brno
 • SIROVÁTKA, T. et al. 2003a. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Praha: VÚPSV
 • SIROVÁTKA, T., KULHAVÝ, V., HORÁKOVÁ, M., RÁKOCZYOVÁ, M. 2003. Hodnocení programu aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Praha: VÚPSV, Výzkumné centrum Brno
 • SIROVÁTKA, T., HORÁKOVÁ, M., KULHAVÝ, V., RÁKOCZYOVÁ, M. 2004. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu ,,Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“. Praha: VÚPSV, Výzkumné centrum Brno
 • Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Brno - město v roce 2008, Úřad práce Brno - město, únor 2009
 • ZÁKON Č. 435/2004 Sb., O ZAMĚSTNANOSTI
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše