Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
1 nových

Optimalizace řízení a plánování výroby ve firmě DENDROS Bohemia s.r.o.

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
5,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
10697
Poslední úprava
21.08.2017
Zobrazeno
379 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Optimalizace a plánování výroby jsou slova, která se skloňují v současné době stále častěji. Firmy a organizace v těžkých časech hledají úspory ve všech možných segmentech organizační struktury. Snahu ušetřit podniky řeší mnoha způsoby a to zejména (snižováním mezd, propouštěním, omezováním benefitů, snižováním investic, nákupem levnějších materiálu apod.). Někdy ovšem firmy zapomínají na optimalizaci procesu výroby, kde mohou v určitých případech uspořit velké množství finančních prostředků. A právě v těchto „krizových“ dobách zažívá trh i velkou očistu a slabí hráči jdou s kola ven. Ti silnější se udrží a mohou si rozdělit zakázky krachujících firem. Stabilní hráči na trhu nesmí spoléhat na nekonečný přísun nových zakázek, ale musí se zaměřit na vlastní efektivitu výrobních faktorů a tyto faktory hlídat pomocí právě optimalizace a plánování výroby.

Proč bychom měli plánovat výrobu a optimalizovat jednotlivé výrobní procesy? Hlavní důvod je samozřejmě zamezení plýtvání času a s tím souvisejících finančních prostředků. Každá hodina, minuta práce zaměstnance stojí určité množství peněz a v případě, že tento zaměstnanec musí provádět činnosti, které jsou mnohdy zdlouhavé a neefektivní. Důkladnou analýzou výrobních operací máme možnost zamezit plýtvání času a navrhnout takové řešení, které nám v konečném výsledku ušetří nemalé množství peněžních prostředků. Rád bych diplomovou prací přesvědčil management analyzované firmy o možnostech úspory i mimo standardní postupy, které jsem popisoval výše. Optimalizace výroby by měla přispět k plynulosti výroby výrobků i mimo pouze tento jeden výrobek, který budu v diplomové práci analyzovat. Zkoumaný výrobek je ovšem stěžejní část výroby celé firmy, a proto je i čas věnovaný výrobě značný. Zaměření na jednotlivé operace výroby by firmě mělo přinést úspory a celkový nadhled procesu výroby. Výsledky práce by měly přispět i k efektivnějšímu plánování výroby.

Klíčová slova:

optimalizace

typy výrob

histogram

proporcionálnost

rytmičnost

propagace

kráceníObsah:
 • 1. Úvod 10
  2. Optimalizace 12
  2.1 Optimalizace plánování výroby 12
  2.1.1 Strategické plánování 12
  2.1.2 Taktické plánování 13
  2.1.3 Operativní plánování 13
  2.2 Typy výrob 13
  2.3 Metody plánování výroby 14
  2.3.1 Řízení materiálových požadavků minimální zásobou 14
  2.3.2 MRP, MRP I (Material Resources Planning) 15
  2.3.3 MRP II (Material and Capacity) Resources Planning 15
  2.4 Management jakosti 15
  2.5 Přínosy a důvody systému řízení jakosti 16
  2.6 Nástroje zvyšování kvality 17
  2.6.1 Diagram příčin a následků 17
  2.6.2 Kontrolní tabulky 18
  2.6.3 Histogram 19
  2.6.4 Paretův diagram 19
  2.6.5 Korelační diagram 20
  2.6.6 Vývojový diagram 20
  2.6.7 Regulační diagram 21
  3. Organizace a řízení výroby 22
  3.1 Nepřetržitost výrobního procesu 22
  3.2 Proporcionálnost 22
  3.3 Souběžnost 22
  3.4 Rytmičnost 23
  3.5 Specializace 23
  3.6 Plánování 23
  3.7 Normativní základna 23
  3.8 Technické normy 25
  3.9 Časové studie práce 26
  3.9.1 Snímek pracovního dne 27
  3.9.2 Postup analýzy snímku pracovního dne 28
  3.10 Spaghetti diagram 29
  4. Popis firmy 31
  4.1 Historie firmy 31
  4.2 Předmět podnikání 32
  4.2.1 Nákup materiálu 32
  4.3 Sídlo firmy 33
  4.4 Vybavení firmy 34
  4.5 Lidské zdroje 35
  4.5.1 Získávání nových zaměstnanců 35
  4.5.2 Vytížení pracovníků ve firmě. 36
  4.5.3 Školení a získávání odborných znalostí. 36
  4.5.4 Odměňování zaměstnanců a kolektiv 37
  4.6 Podpora prodeje 37
  4.7 Propagace 38
  4.8 Cíle firmy 39
  4.9 Vize firmy 39
  5. Optimalizace výroby výrobku soustružený díl č. 052 40
  5.1 Příprava materiálu ve stolárně 40
  5.2 Krácení 41
  5.3 Předvrtávání 42
  5.4 Vrtání otvoru Ø 12 mm 43
  5.5 Značení výrobků pro soustružení 45
  5.6 Soustružení 45
  5.7 Rádius 47
  5.8 Vrtání (Ø 11 mm) 48
  5.9 Kontrola 49
  5.10 Drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm. 50
  5.11 Čištění + kontrola před povrchovou úpravou 53
  5.12 Povrchová úprava (moření + lakování) 55
  5.13 Výsledky měření a porovnání výkonu ze současným stavem 56
  6. Navrhovaná řešení na základě zjištěných informací 59
  6.1 Zavedení norem 59
  6.2 Kontrola kvality výroby 60
  6.3 Zásah do procesu výroby 60
  6.4 Motivace zaměstnanců 61
  7. Závěr 62
  8. Zdroje 64
  Seznam zkratek 66
  Seznam obrázků 67
  Seznam tabulek 68
  Seznam grafů 69
  Seznam příloh 70
  Přílohy 71

Zdroje:
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 9788074001192
 • VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 201 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-247-1782-1.
 • ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009, 253 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3156-8.
 • TOMEK, Gustav. Řízení výroby a nákupu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 378 s. ISBN 978-80-247-1479-0, str. 115
 • ALUKAL, George a Anthony MANOS. Lean kaizen: a simplified approach to process improvements. 1. vyd. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2006, xvii,174 p. ISBN 08-738-9689-0, str. 61
 • KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Efektivní výroba: využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011, 344 s. ISBN 978-80-251-2524-3.
 • GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera, vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9.
 • JANEČEK, Zdeněk, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Management jakosti,2. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007, ii, 143 s. ISBN 978-80-7043-621-9.
 • NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • LIGHTER, Donald E a Douglas C FAIR. Principles and methods of quality management in health care: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Gaithersburg, Md.: Aspen Publishers, 2000, xiii, 458 p. ISBN 08-342-1861-5.
 • TOOMEY, John W. MRP II: planning for manufacturing excellence. New York: Chapman, c1996, ix, 243 p. ISBN 04-120-6581-9.
 • SWAMIDASS, Paul M. Encyclopedia of production and manufacturing management: planning for manufacturing excellence. Boston: Kluwer Academic, c2000, liii, 979 p. ISBN 07-923-8630-2.
 • WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, xxix, 928 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-897-2.
 • RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, c2010, v, 168 s. ISBN 978-93-80386-81-2.
 • COLLINS, James C. Jak z dobré firmy udělat skvělou. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 297 s. ISBN 978-80-247-2545-1.