Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace

«»
Přípona
.docx
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11967
Poslední úprava
23.04.2018
Zobrazeno
947 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
„Jednou ze základních motivací srovnávacího studia v oblasti sociální politiky je snaha poučit se z příkladu jiných zemí. A to není jen trend moderní doby, jak ukazuje historická analýza, reakce společnosti na problém destituce (tj. chudoby, opuštěnosti a strádání) svých členů, přenášení zkušeností na tomto poli, je tak staré jako historie kulturních styků lidstva. Z tohoto hlediska jsou tedy srovnávací studie pouze otázkou zdravého rozumu.“ (Rys in Munková, 2004, s. 11)

Každá komparativní studie sociálních oblastí dvou různých států se nutně musí potýkat se základním problémem, kterým je nejednotná terminologie a nejednotnost základních definic a uhlů pohledu na danou problematiku, které vyplývají z odlišných pojetí a přístupů k sociální péči v jednotlivých státech. Termín sociální péče je většinou vnímán velmi široce a ve většině evropských států splývá s termínem sociální služby.
Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit. Sociální služby proto zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství. (Matoušek, 2007)

Zdraví a stáří jsou jedny z nejcitlivějších oblastí, dotýkají se každého z nás. Každý chce být v případě stáří nebo nemoci co nejlépe zabezpečen a doposud bylo naprosto běžné, že tuto úlohu bral na svá bedra především stát. Ovšem pomyslná studnice státních financí není bezedná a stále častěji se ve všech evropských státech hovoří o zvyšujících se nákladech na sociální péči v souvislosti se stárnutím populace a ozývá se volání po systémových změnách, neboť stávající trend se jeví být neudržitelným.

Klíčová slova:

sociální služby

stárnutí populace

reakce systémů

demografické stárnutí

inspiraceObsah:
 • ÚVOD 6
  1 SYSTÉMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 8
  1.1 SOCIÁLNÍ POLITIKA 8
  1.1.1 Funkce sociální politiky 9
  1.1.2 Subjekty a objekty sociální politiky 10
  1.2 SOCIÁLNÍ STÁT 11
  1.2.1 Krize sociálního státu 13
  1.3 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 14
  1.4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 16
  1.4.1 Subjekty sociálních služeb 17
  1.4.2 Cíle sociálních služeb 18
  1.4.3 Financování sociálních služeb 19
  1.4.4 Kontrola sociálních služeb 20
  1.4.5 Sociální služby pro cílovou skupinu senioři 21
  2 DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ POPULACE 23
  2.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 23
  2.2 STÁRNUTÍ POPULACE 24
  3 REAKCE SYSTÉMŮ SOC. SLUŽEB NA DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ 26
  3.1 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ REALIZACE SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU DEMOGRAFICKÉHO STÁRNUTÍ POPULACE 27
  4 METODOLOGIE 31
  4.1 METODA KOMPARACE 31
  4.2 METODA SBĚRU DAT 32
  4.2.1 Zkoumání dokumentů 34
  4.3 JEDNOTKA ZKOUMÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ 35
  4.4 CÍL VÝZKUMU 36
  4.4.1 Využití komparativního výzkumu 36
  4.5 OPERACIONALIZACE DÍLČÍCH VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 37
  4.6 ÚSKALÍ VÝZKUMU 38
  5 ANALYTICKÁ ČÁST 39
  5.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR A SRN 39
  5.1.1 Zákonné zakotvení určující podobu systémů sociálních služeb 39
  5.1.1.1 Zákon o sociálních službách 40
  5.1.1.2 Sozialgesetzbuch 43
  5.1.1.3 Jednotnost a návaznost právní úpravy 45
  5.1.1.4 Kontrola kvality 45
  5.1.2 Zřizovatelé, poskytovatelé a příjemci jako spolutvůrci systému sociálních služeb 48
  5.1.2.1 Právní postavení 49
  5.1.2.2 Zastoupení veřejných a soukromých subjektů 52
  5.2 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR A SRN 53
  5.2.1 Změny financování jako podmínka pro finanční udržitelnost systému 53
  5.2.1.1 Příspěvek na péči 53
  5.2.1.2 Pflegeversicherung 57
  5.2.2 Způsob financování jako forma podpory rozvoje systému 60
  5.2.2.1 Způsob výplaty dávek 60
  5.2.2.2 Úhrady z veřejných zdrojů 62
  5.3 SPECIFICKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 66
  5.3.1 Senior jako příjemce sociálních služeb 66
  5.3.1.1 Sociální služby pro cílovou skupinu senioři 66
  5.4 MOŽNOSTI VZÁJEMNÉ INSPIRACE ČESKÉHO A NĚMECKÉHO SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 69
  ZÁVĚR 72
  BIBLIOGRAFIE 74
  SEZNAM ZKRATEK 78
  SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 78
  ANOTACE 79
  ANNOTATION 80
  JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK 81
  PŘÍLOHY 83
  TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH STÁTŮ 83
  DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO 88
  STAŤ 95

Zdroje:
 • Matoušek O., a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007
 • Nekola, M., Geißler, H. a Mouralová, M. (Eds.) (v tisku). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum
 • Smutek, M. Sociální stát. Úvod do studia. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Gaudeamus, Hradec Králové: 2005
 • Rabušic, L. Česká společnost stárne. Brno: MU Nakladatelství Georgetown, 1995
 • Tomeš, I. Sociální politika - teorie a mezinárodní zkušenost, Praha : SOCIOKLUB, 2001
 • Večeřa, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Sociologické nakladatelství, Praha: 1993
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše