Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Teorie práva v příkladech

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
5 x
Velikost
3,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
7853
Poslední úprava
18.04.2016
Zobrazeno
625 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teorie práva v příkladech, která se dostává čtenáři do nikou, navazuje na předchozí vydáni studijní pomůcky Sbírka příkladu z teorie práva z roku 2005. vypracované kolektivem pedagogů katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zpracování této studijní pomůcky bylo inspirováno obdobné zaměřenou publikací Seminární praktikum z teorie práva, kterou pro své studenty vydala pražská právnická fakulta, katedra teorie práva a právních učení v roce 2004. Oproti pražské učebnici zvolila brněnská učebnice jinou strukturu kapitol a uspořádání zadání příkladů, zpracováním obdobné materie se nicméně potkávaly některé typově obdobné příklady.
Upravená a doplněná podoba druhého vydáni Teorie práva v příkladech reaguje především na novelizaci řady právních předpisů, k níž v období uplynulých šesti let došlo, zároveň ale přichází i s doplněním a aktualizací teoretického výkladu v úvodu každé kapitoly a s novými příklady a úkoly k procvičování odborné látky.
Cílem praktických příkladů a cvičení je konkretizovat, procvičovat a systemizovat na konkrétní právní materii základní právně dogmatické jevy a pojmy a poukázat rovněž i na pravně-filozofické. příp. právné-sociologické souvislosti práva, zejména pokud jde o právně axiologickou problematiku. Vedle lepšího pochopení právněteo-retické problematiky, jejíž shrnutí je uvedeno vždy na začátku příslušné kapitoly. si čtenář osvojuje vnímání právního problému i v jeho konkrétních projevech. Cvičebnice tak má napomoci lepšímu pochopení a osvojení si právních jevů a pojmů, jejich významu, vzájemných souvislostí, ale i právně relevantních odlišností každého konkrétního případu.
V jednotlivých kapitolách studijní pomůcky je vždy nejprve ve zkratce načrtnuta základní teoretická problematika tématu a pak následují zadané příklady k procvičení a osvojení si probírané látky. U většiny kapitol je v závěru připojen i klič k řešení několika vybraných příkladů, aby si čtenář mohl ověřit správnost odpovědi na zadaný úkol. Čtenář tak má zpětnou vazbu, zda dané problematice porozuměl a našel správné řešení úkolu. U kapitol, jejichž příklady si vyžadují širší odpověď nebo vyslovení delší úvahy, nebylo možno klíč k řešení uvádět.

Klíčová slova:

systém práva

tvorba práva

prameny práva

právní norma

interpretace práva

aplikace právaObsah:
 • Citace právních předpisů -8-
  Předmluva -9-
  I. Systém práva -11-
  LI Prvky systému práva -14-
  1.2 Právo vnitrostátní a právo mezinárodní -20-
  1.3 Právo soukromé a právo veřejné -28-
  II. Tvorba práva -43-
  n.l Legislativní pravomoc a působnost z Ústavy -45-
  n.2 Legislativní pravomoc a působnost (jiné právní předpisy) -45-
  n.3 Zrušení právních předpisů -45-
  n.4 Legislativní technika -45-
  Klíč k řešení -63-
  III. Prameny práva -65-
  III. 1 Právní obyčej -65-
  111.2 Precedenty -67-
  111.3 Normativní smlouva -71-
  111.4 Normativní právní akt -80-
  111.5 Obecné zásady právní -87-
  Klíč k řešení -89-
  IV. Právní norma -92-
  IV. 1 Pojem právní normy -92-
  IV.2 Struktura právní normy -102-
  IV.3 Klasifikace právních norem -108-
  IV.4 Působnost právních norem -125-
  A. Časová působnost 125
  B. Prostorová působnost 135
  C. Osobní působnost 138
  D. Věcná působnost 142
  Klíč k řešení 145
  V. Právní vztahy -151-
  V.l Vznik právních vztahů -151-
  V.2 Právní skutečnosti 153
  V.3 Struktura právního vztahu - subjekty 159
  V.4 Struktura právního vztahu - objekt 163
  V.5 Struktura právního vztahu - obsah 166
  V.6 Typy právních vztahů 167
  V.7 Vztah práva, povinnosti a nároku 170
  Klíc k řešení 174
  VI. Interpretace práva -177-
  VI. 1 Objekt interpretace práva -177-
  A. Primární objekt interpretace práva -177-
  B. Sekundární objekt interpretace práva -178-
  VI.2 Logicko-sémantické hledisko interpretace -178-
  VI.3 Sociálné-psychologické hledisko interpretace -179-
  A. Funkce koanitivní -179-
  B. Funkce hodnotící 180
  C. Funkce rozhodovací 180
  VI.4 Hledisko juristické, z lilediska právní tradice 181
  VI.5 Subjekty interpretace práva a otázka závaznosti jimi podané interpretace 182
  A. Výklad autentický 182
  B. Výklad legální 183
  C. Výklad orgánu aplikujícího právo 184
  D. Interpretace při uplatnění kasačního principu pii aplikaci práva 190
  E. Judikatura vyšších soudů 196
  F. Výklad oficiální 202
  G. Výklad doktrinální 207
  VI.ó Metody výkladu 208
  A. Výklad jazykový 208
  B. Loaický výklad 213
  C. Systematický výklad 215
  D. Výklad historický 216
  E. Výklad teleologický 221
  F. Výklad komparativní 222
  VI.7 Výklad doslovný- zužující a rozšiřující 225
  A. Výklad doslovný (adekvátní 225
  B. Výklad zužující (restriktivní) a rozšiřující (extenzivní) 228
  Klíc k řešení 232
  VII. Realizace práva. Aplikace práva 238
  VILI Realizace práva 244
  VII.2 Individuální právní akty 245
  VII.3 Domněnky a fikce 246
  VII.4 Aplikační proces, procesní zásady, uváženi 249
  VII.5 Aplikace práva Ústavním soudem ČR 277
  VIII. Právní odpovědnost -288-
  VIII. 1 Primární a sekundární právní povinnost -288-
  VIII.2 Porušeni právní povinnosti -289-
  VIII.3 Druhy právních následku porušení povinnosti -290-
  VIII.4 Funkce právní odpovědnosti -292-
  A. Funkce reparační (resp. kompenzační) -292-
  B. Funkce satisfakční -293-
  C. Funkce represivní -294-
  D. Funkce preventivní (resp. mobilizační. stimulační) -296-
  VIII.5 Druhy deliktů -297-
  VIII.6 Prvky zaviněného porušení právní povinnosti -299-
  A. Objekt deliktu -299-
  B. Subjekt deliktu -300-
  C. Objektivní stránka deliktu -301-
  D. Subjektivní stránka deliktu -303-
  VIII.7 Subjektivní a objektivní právní odpovědnost -307-
  A. Subjektivní právní odpovědnost -307-
  B. Objektivní právní odpovědnost -310-
  Klíč k řešení -312-
  IX. Právní záruky materiálního právního státu -316-
  DC.l Zadání -319-
  DC.2 "vybrané nálezy Ústavního soudu (v úplném zněm) -345-
  X. Mechanismus působení práva. Hodnotový rozměr práva -363-
  X.l Dodržování práva ve společnosti -363-
  X.2 Efektivnost práva -370-
  X.3 Hodnoty v právu -384-
  X.4 Právní principy -405-
  Použitá a doporučená literatura -409-
  O autorech -411-
  Rejstřík -413-