Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Zakládání staveb

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
9 x
Velikost
14,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
9345
Poslední úprava
03.01.2017
Zobrazeno
763 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Horniny skalní, poloskalní a zeminy. Geneze zemin, mineralogické složení, jílové minerály. Zemina jako pracovní prostředí, voda v zeminách druhy vod v zemině.

Skalní horniny mají pevné vazby s pevností nad 50 MPa, poloskalní horniny mají méně pevné vazby od 1,5 do 50 MPa (nejčastěji navětralé skalní horniny) a zeminy jsou nezpevněné nebo slabě zpevněné pod 1,5MPa, nepřenáší tahová napětí.

Horniny jsou pojmenovány a popisovány podle základních charakteristik a vlastností, které ovlivňují zejména mechanické chování hornin a horninových masívů. Údaje se získávají makroskopickým terénním hodnocením a jednoduchými laboratorními zkouškami.

Sklaní horniny [R] se charakterizují:
- názvem litologického tipu (litologie = nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie)
- mineralogicko - petrografickým popisem (petrografie -nauka o horninách, zejm. její popisná část
- barvou (v pořadí světlost-barevný odstín-základní barva)
- strukturně - texturními znaky: velikost zrn, relativní zrnitost, tvar zrn, tmel, pórovitost, textura
- stupněm zvětrání, alterace a hustotě puklin (= rozložení, poškození prostředím)
- pevností v prostém tlaku (s uvedením způsobu zjištění - zkouška/odhad)

Stupeň zvětrávání (alterace) hornin - stupeň W 1 (A 1) - zdravá až W 5 (A 5) - úplně zvětralá (alterovaná).

Pevnost - třídy
R1 (nad 150 MPa, vysoká až velmi vysoká - hornina se dá těžce otloukat kladivem)
R2 (50 až 150 MPa, vysoká - hornina se dá kladivem těžce rozbíjet)
R3 (15 až 50, střední - hornina se dá kladivem lehce rozbíjet)
R4 (5 až 15, nízká - do horniny je možné rýpat nožem)
R5 (1,5 až 5, velmi nízká - hornina se dá rozdrobit v ruce)
R6 (0,5 až 1,5, extrémně nízká - do horniny možno rýpat nehtem)

Hustota puklin - vzdálenost diskontinuit
6 typů - velmi malá > 2000 až extrémně velká < 20

Zeminy se rozlišují dle:
ČSN 73 1001 rozlišuje 3 skupiny klasifikačního systému:
- skupina F - zeminy jemnozrnné (8 tříd - F1 až F8)
- skupina S - zeminy písčité (5 tříd - S1 až S5)
- skupina G - zeminy štěrkovité (5 tříd - G1 až G5)
Samostatnou skupinu tvoří tzv.zvláštní zeminy (organické, prosedavé a jiné)

Klíčová slova:

horniny

skaly

filtry

napětí

konsolidace

napjatost

vlastnosti zemin

injektáže

mikropilotyObsah:
 • 1. Horniny skalní, poloskalní a zeminy. Geneze zemin, mineralogické složení, jílové minerály. Zemina jako pracovní prostředí, voda v zeminách druhy vod v zemině.
  2. Popisné vlastnosti - pórovitost, číslo pórovitosti, relativní ulehlost, vlhkost, stupeň sycení, zrnitostní složení, struktura a textura zemin
  3. Fyzikálně-chemické vlastnosti zemin - objemová a měrná tíha, meze konzistence, číslo plasticity, index konzistence, diagram plasticity
  4. Proudění vody masívem, Darcyho zákon, depresní křivka, filtrační součinitel, hydrodynamické síly v zeminách, ztekuceni zemin, sufoze
  5. Filtry, základní podmínky pro konstrukci filtrů
  6. Pevnostní vlastnosti zemin - laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocení. Smyková pevnost soudržných a nesoudržných zemin.
  7. Přetvářné vlastnosti zemin, stlačitelnost (oedometrická zkouška+vyhodnocení) + polní metody
  8. Klasifikace hornin pro inženýrské účely, klasifikace zemin pro zakládání staveb
  9. Konsolidace zemin a její průběh, konsolidační rovnice, časový faktor, součinitel konsolidace. Primární a sekundární konsolidace
  10. Napětí a napjatost v horninovém tělese, zobrazení stavu napjatosti v bodě, neutrální, efektivní a totální napětí, napjatost jednoosá, dvouosá, trojosá.
  11. Napětí od zatížení, Flamantovo řešení rovinné napjatosti, Boussinesqueovo řešení pod přímkovým zatížením, aplikace pro výpočet libovolného zatížení. Určování napětí pod různými tvary základů (Steinbrenner)
  12. Vliv hloubky založení, nestlačitelného podkladu a nehomogenního podloží na napjatost
  13. Řešení úloh mechaniky zemin, mezní stavy, geotechnické kategorie - význam pro postup při návrhu základu
  14. Stabilita svahů, stupeň stability svahů, válcové kluzné plochy. Návrh sklonu stavebních jam v horninách a zeminách.
  15. Tlaky zemin na konstrukce - aktivní, pasivní, tlak v klidu
  16. Druhy plošných základů, interakce základová půda - základ - konstrukce, zatížení
  17. Druhy hlubinných základů - kesony studny, piloty, podzemní stěny
  18. Únosnost plošných základů
  19. Výpočet sedání pod plošným základem
  20. Piloty, zjednodušené návrhy pilotových základů
  21. Technologické postupy zhotovení pilot - vrtané, ražené, pažení vrtů pro piloty, kontrola -zatéžovací zkoušky
  22. Stavební jámy svahované a roubené, odvodnění stavebních jam
  23. Zabezpečování stavebních jam - záporové pažení, štětovnice, pilotové stěny, rozpěry, kotevní prvky
  24. Opěrné a zárubní zdi - návrh výpočet
  25. Zlepšování vlastností základových půd - hutnění a metody kontroly, polštáře, G-S piloty, zmrazování, odvodňování)
  26. Injektáže - druhy, technologie
  27. Mikropiloty - EN 14199, pojmy, průzkum pro mikropiloty, materiály a technologie, statický výpočet
  28. Zakládání v sesuvných území a na násypech - zásady
  29. Zakládání na poddolovaných území - zásady
  30. Modelování v geotechnice, geomechanický monitoring