Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Státnicové otázky FSV CVUT Ekonomie a management ve stavebnictví

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
11,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
13235
Poslední úprava
08.06.2021
Zobrazeno
175 x
Autor:
dominika.matasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Systém veřejných příjmů ČR, druhy nedaňových a daňových příjmů. Přímé daně, nepřímé daně, sazby.

PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ (fiskální příjmy = daňové, rozpočtové)
= příjmy a výdaje představují vztahy v tvorbě veřejných rozpočtů, popř. mimorozpočtových fondů
= jsou to příjmy, které plynou do veřejného rozpočtu a zajišťují příjmovou stránku státního rozpočtu
= veřejné příjmy souvisí s nenávratným přerozdělováním HDP
= příjmy by měly být rozpočtovým omezením
Členění příjmů:
1. Hledisko návratnosti (popř. nenávratnosti):
· Nenávratné příjmy: příjmy od občanů, firem; daně; poplatky za poskytování smíšených veřejných statků
· Návratné příjmy: jsou poskytovány pouze na určitou dobu a poté vráceny, např. půjčky, úvěr na různé investiční akce
2. Hledisko časové:
· Běžné příjmy: každoročně se opakují, mohou být daňové nebo ostatní (např. poplatek za užívání veřejných statků, dary)
· Kapitálové příjmy: neopakují se, jsou výjimečné, jednorázové (prodej obecního majetku, dotace)
3. Hledisko „povinnosti“ placení:
· Obligatorní (mandatorní) příjmy: jsou povinné ze zákona- daňové příjmy
· Fakultativní příjmy (nezávazný, volitelný): zavedení a výběr závisí na konkrétním rozhodnutí orgánu veřejné správy (poplatek za využití veřejného prostoru)
...

Klíčová slova:

státnice

státnicové otázky

ekonomika

management

stavební fakulta

technologie staveb

majetek

daně

podnikání

kapitál

plánování

lidské zdorje

výkaz výměr

oceňování

stavba

rozpočetObsah:
 • Otázky bakalářských SZZ - obor L
  Tematický okruh: Ekonomika a management ve stavebnictví
  Skupina 1: Management ve stavebnictví, výstavbové projekty
  1. Systém veřejných příjmů ČR, druhy nedaňových a daňových příjmů. Přímé daně, nepřímé daně, sazby.
  2. Hmotný a nehmotný majetek, finanční hranice. Odpisové skupiny hmotného majetku, doby odpisování, metody odpisování.
  3. Definice podnikání, zákony upravující podnikání v ČR. Podnikání právnických osob, typy společností, jejich charakteristika. Podnikání fyzických osob, příklady činností, prokázání způsobilosti.
  4. Akciová společnost - podmínky založení, základní kapitál, orgány, druhy akcií.
  5. Společnost s ručením omezeným, Charakteristika komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti.
  6. Organizační struktury. Liniová struktura a liniově štábní struktura, funkcionální struktura, divizionální struktura - schéma, charakteristika vazeb a kompetencí.
  7. Pojetí managementu - úrovně a prostředí managementu, postavení manažera v organizaci, management a podnikání.
  8. Plánování - základní pojmy, postupy, členění plánů. Řízení implementace - základní pojmy, motivace, ovlivňování.
  9. Kontrola - základní pojmy - vnitřní a vnější kontrola, struktura kontrolních činností, hodnotící kritéria, vnitřní kontrolní systém organizace.
  10. Organizování - základní pojmy, logika procesu organizování, organizační formy, klasifikace.
  11. Organizování - organizační projektování, teoretická východiska, volba organizačních struktur, postupy jejich volby.
  12. Rozhodování - základní pojmy, dvě stránky rozhodování a teorie rozhodování, rozhodovací procesy, metody rozhodování.
  13. Řízení lidských zdrojů - základní pojmy, význam a funkce řízení LZ, personální práce v podniku, řízení kariéry, hodnocení pracovníků.
  14. Informační systémy - základní pojmy, úloha dat, informací a znalostí, IS v manažerské praxi.
  15. Metody analýzy rizik. Druhy metod. Použití. Prevence rizikových událostí.
  16. Smluvní vztahy- typy smluv, smlouva o dílo, kupní smlouva, smlouva budoucí, Smlouva o dílo; Základní náležitosti smlouvy o dílo, FIDIC, druhy.
  17. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Jaké formy průběhu koncesního řízení Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení rozlišuje.
  18. Výstavba a zadávání zakázek. Cíle zadavatele v zadávacím řízení. Jak je tomu u soukromých a jak u veřejných zadavatelů. Platné finanční limity pro dodávky, služby a stavební práce.
  19. Postup stavebníka při stavebním řízení. Co musí obsahovat Žádost o stavební povolení. Co musí obsahovat Ohlášení stavby podávané na příslušný stavební úřad?
  20. Za co zodpovídá projektant, podle jakého předpisu (zákona) může vykonávat projektovou činnost ve výstavbě a jaké povinnosti mu stanovuje tzv. „stavební zákon“.
  ...
  40. Kalkulace nákladů na mzdu, hodinová sazba.
  41. Kalkulační členění nákladů, kalkulační vzorec.
  42. Členění nákladů podle proměnlivosti (fixní, variabilní), volné fixní náklady.
  43. Kalkulační techniky - Kalkulace dělením, Kalkulace dělením s indexy, Kalkulace přirážková, rozvrhová základna.
  44. Normativní a dynamická kalkulace.
  45. Individuální kalkulace, obsah položek.
  46. Výkaz výměr, podklady, postup sestavení.
  47. Rozpočet - nabídkový, kontrolní, slepý - struktura, postup sestavení, podklady.
  48. Poptávkový, konkurenční a nákladový princip tvorby ceny.
  49. Struktura nákladů na stavební objekt, obsah položek.
  50. Struktura celkových nákladů na stavbu, obsah položek, postup
  51. Náklady životního cyklu stavebního projektu, stavby.
  52. Nabídková cena, formy, smluvní úprava
  53. Zadávací dokumentace, nabídka - obsah, obchodní podmínky a vazba na cenu.
  54. Oceňování projektových prací - Výkonový a honorářový řád.
  56. Oceňování rozpočtářských prací.
  57. Oceňování činnosti koordinátora BOZP.
  58. Výrobní kalkulace, výrobní faktura (pracovní kalkulace), výsledná kalkulace - princip, podklady, použití.
  59. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu.
  60. Cenové strategie, vazba na marketing.

Zdroje:
 • Přednášky
 • Poznámky
 • Testy
 • Skripta