Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Státní závěrečná zkouška z Psychologie - vypracované otázky

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
23,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
11680
Poslední úprava
05.03.2018
Zobrazeno
1 923 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. PEDAGOGIKA JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA
• Předmět pedagogiky
• Struktura a obsahová náplň
• Postavení pedagogiky mezi vědami
• Vývoj pedagogického myšlení
• Terminologie pedagogiky
• Význam pedagogiky pro učitelskou profesi
PŘEDMĚT PEDAGOGIKY
Pedagogika
• věda o výchově, která zkoumá výchovu jako záměrnou formativní činnost.
• Dále se zabývá vším tím, co vytváří edukační prostředí,
• Zabývá se také procesy, jež se v tomto prostředí realizují a také výsledkem a efektem těchto procesů.
Předmětem pedagogiky je edukační proces (pojetí veškerých procesů, věd a jevů souvisejících se vzděláváním)
Znaky vědy (pedagogiky)
- Má přesně vymezený předmět zkoumání
- Má obsahovou strukturu
- Má své metody (metodologie)
- Má terminologii
Charakteristické rysy
- Interdisciplinarity
o Propojení pedagogiky s jinými vědními obory (patří mezi sociální vědy).
- Tematická šíře
o Člověk se vzdělává celý život.
- Sociální a sociokulturní orientace
o Všechny determinanty, které ovlivňují pedagogiku.
o Multikulturní výchova, zdravotní postižení, romové, zařazováni do systému
- Uplatnění kvalitativní metodologie
o Zaměřeno na prožitky a zážitky jedince, životní příběhy a kvalita života
Úkoly pedagogiky
- Identifikační
- Nalezení určitých jevů, procesů v pedagogice
- (Existuje to? Jak se to pozná?)
- Deskriptivní
- Popis procesu
- (Jak se nám to jeví? Jak se to projevuje? Jaké to je?)
- Analytické
- Rozdělení celku na části
- (Z čeho se to skládá?)
- Explanační
- Směřuje k vysvětlení, proč dané jevy existují
- (Jak to funguje?)
- Verifikační
- Ověření
- (Za jakých podmínek je to platné?)
- Prognostické
- Formulace doporučení, předvídání

Klíčová slova:

psychologie

motivace

dynamika

sebepojetí

školní třída

profesiografie

motorické učeníObsah:
 • 1. Pedagogická psychologie jako věda. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a pedagogickým vědám (k obecné psychologii, k vývojové psychologii, k sociální psychologii, k pedagogice). Učení - pojem (učení v širším a užším pojetí). Psychologické teorie učení (pojetí učení). Vnitřní a vnější činitelé učení.
  2. Klasifikace druhů učení (klasické podmiňování, operantní podmiňování, senzomotorické učení, učení verbální a pojmové, učení jako řešení problémů, sociální učení). Zákony učení.
  3. Kognitivní procesy v pedagogické praxi - pozornost, vnímání, paměť, změny příslušných kognitivních procesů v průběhu vývoje. Metakognitivní schopnosti.
  4. Kognitivní procesy v pedagogické praxi - myšlení, představy, inteligence. Změny příslušných kognitivních procesů v průběhu vývoje, J. Piaget.
  5. Kognitivní a učební (studijní) styly. Vymezení, typologie, diagnostika a ovlivňování studijního stylu. Vyučovací styl učitele. Sebereflexe v pedagogické činnosti učitele.
  6. Emoce ve školním kontextu, vztahy kognitivních a emočních procesů, proměny emočního prožívání v různých fázích vývoje.
  7. Psychologická problematika motivace ve škole. Souvislost motivace a emocí, vnitřní a vnější zdroje motivace, odměny a tresty, hierarchie potřeb, výkonová motivace.
  8. Struktura osobnosti učitele a žáka a její role v pedagogickém procesu. Eysenckova, Jungova typologie, Pětifaktorový model osobnosti. Charakter. Stabilita osobnosti a její vývojové proměny od dětství do dospělosti.
  9. Dynamika osobnosti učitele a žáka a její role v pedagogickém procesu. Motivy, postoje, frustrace (příčiny frustrace, frustrační tolerance), konflikty (typy konfliktů, reakce v konfliktních situacích), obrany a zvládání.
  10. Vývoj osobnosti učitele a žáka. Činitelé psychického vývoje (dědičnost, socializace a výchova), životní dráha - E. Eriksonova teorie vývoje, specifika jednotlivých vývojových období.
  11. Sebepojetí a identita, socializace, morální vývoj dětí v kontextu školy, Piaget, Kohlberg.
  12. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, současná situace školské integrace a inkluze. Specifické poruchy učení, ADD, ADHD, žáci mimořádně nadaní, atd.
  13. Psychohygiena ve školním kontextu. Zvládání zátěžových situací ve škole, naučená bezmocnost. Průběh profesní dráhy učitele, stres a syndrom vyhoření. Profesionální deformace. Využití poznatků pozitivní psychologie v práci učitele.
  14. Problematika sociální patologie. Poruchy chování, problematika závislostí, agrese, šikana ve školním kontextu. Prevence rizikového chování u dětí. Patologie chování a jednání související s prostředím pohybových aktivit a sportu.
  15. Sociálně psychologické procesy v edukačním prostředí. Sociální interakce, postoje (teorie kognitivní disonance), sociální kognice - atribuce, sociální percepce - utváření dojmu, schémata, učitelská typizace žáků.
  16. Školní třída, resp. sportovní skupina, jako malá sociální skupina. Struktura malé sociální skupiny. Dynamické procesy probíhající v malé sociální skupině. Psychosociální klima školní třídy. Diagnostika klimatu a vztahů ve školní třídě.
  17. Charakteristické znaky psycho-fyzické zátěže. Typy zátěžových situací. Jedinec v zátěži - aktivační úroveň, výkonová motivace, aspirační úroveň, anticipační tenze, stres, frustrace, konflikty, agrese, psychická odolnost.
  18. Motorické učení - základní charakteristiky motorického učení, fáze motorického učení (generalizace, diferenciace, automatizace a plasticita); zpětná vazba (vnitřní x vnější; výsledková, motivační; pozitivní a negativní, …); transfer a interference, motorické učení v zátěži, specifické teorie /senzo/motorického učení.
  19. Profesiografie, psychologická charakteristika lidských činností, psychosportogramy - typologie sportovní činnosti, význam a účel profesiografie; zásady při vytváření psychosportogramu.
  20. Psychologická příprava ve sportu - principy a cíle psychologické přípravy, typy intervence (modelovaný trénink, regulace APS, motivace, dynamika interpersonálních vztahů, přizpůsobení přípravy osobnosti sportovce - individualizace, ideomotorický trénink, …).
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše