Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Skripta z předmětu Vojenská topografie

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
20 x
Velikost
7,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
7151
Poslední úprava
21.12.2015
Zobrazeno
1 133 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvodem

Tato skripta jsou základní studijní pomůckou pro studenty fakult Univerzity obrany z oblasti vojenské topografie. Jsou však využitelná i pro všechny vojáky, kteří se připravují v základních a kariérových kurzech. Skripta shrnují základní poznatky o terénu, jeho studiu, zobrazování a interpretování. Dále jsou zde popisovány jeho vlivy na činnost vojsk. Protože činnost vojsk na různých místech na Zemi výrazně ovlivňuje i klima a aktuální stav počasí, jsou součástí textu i základní charakteristiky klimatických pásem na Zemi a jsou zde rovněž uvedeny základní vlivy klimatu na bojovou činnost.

Celý text je členěn do šesti kapitol. První kapitola je věnována seznámení se základními prvky terénu, jeho charakteristikou a popisem základních terénních tvarů a předmětů. Obsahem druhé kapitoly jsou informace o produktech, které jsou používány v rámci celého systému geografického zabezpečení, a to jak vytvářených geografickou službou Armády České republiky, tak i tvořených přímo v terénu. V kapitole jsou uvedeny geodetické a kartografické základy map a digitálních produktů a dále jsou podrobněji popsány topografické a vybrané tematické mapy. Třetí kapitola je věnována snímkům terénu a jejich využívání v praktické činnosti. Další, čtvrtá kapitole, se orientuje na metody a postupy měření na mapách. Orientace v terénu bez map. podle map i podle přístrojů je vysvětlena v páté kapitole. Poslední kapitola se zabývá otázkou vlivu prostředí na bojovou i nebojovou činnost vojsk, a to jak z hlediska terénu, tak z hlediska klimatického.

Celý text je doplněn obrázky a fotografiemi. Většina obrázku byla vytvářena nově. některé byly převzaty z pomůcky Vojenská topografie, vydané v roce 1995. Použité fotografie byly zhotovené autory textu z různých míst na Zemi a jsou voleny tak. aby charakterizovaly nejen geografické prostředí v České republice, ale i v jiných klimatických pásmech.
Na textu spolupracoval kolektiv autorů Univerzity obrany z katedry vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií a katedry vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu. Konkrétně doc. Ing. Marian Rybanský. CSc. zpracoval kapitolu la dále části 2.2 , 6.1 , 6.2 a 6.3 . doc. Ing. Vlastimil Kratochvíl, CSc. části 2.1.l.a . 2.1.3 a 5.5.2 . Ing. Alois Hofmanu. CSc. část 2.5 a kapitolu 4. Ing. Pavel Zerzán kapitolu 3. Ing. Jan Lidmila části 5.1 5.2 , 5.4 a 5.6 a podplukovník Ing. Vladimír Répal. Ph.D. část 6.4 . Ostatní části a celou závěrečnou úpravu textu skript zpracoval vedoucí autorského kolektivu.

Vedoucí autorského kolektivu tímto děkuje dalším spolupracovníkům a kolegům, kteří svými zkušenostmi přispěli k úpravám textů i příloh, zejména Ing. Liboru Lažovi a Ing. Luďku Břouškovi. Dále děkuje i velení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu za pomoc při zpracování skript zejména vytištěním barevných příloh.

Klíčová slova:

terén

prvky

druhy

měření

orientace

klimat

činnost vojskObsah:
 • Terén, jeho prvky a druhy -6-
  1.1 Terén a jeho rozděleni -6-
  1.2 Terénní reliéf, jeho tvary a charakteristiky.' -6-
  1.3 Terénní předměty -9-
  1.4 Druhy terénu -12-
  Produkt}' geografického zabezpečeni -14-
  2.1 Topografické mapy -14
  2.1.1 Základní charakteristiky topografických map -14-
  2.1.2 Klady o označováni topografických map -19-
  2.1.3 Hlásné šitě -22-
  2.1.4 Obsah topografických map -30-
  2.2 Tematické mapy -39-
  2.3 Topografické náčrty a schémata -40-
  2.4 Vojenskogeografické dokumenty a informace o terénu -45-
  2.5 Digitální produkty -45-
  2.5.1 Digitální modely území -45-
  2.5.2 Digitální modely reliéfu -48-
  2.5.3 Digitální mapy -52-
  Šminky lerénu -53-
  3.1 Druhy, snímků terénu -53
  3.2 Porovnání snímků s mapou -55-
  3.3 Měfeni na snímcích -61-
  3.4 Vyhodnocování snímků -64-
  3.5 Fotodokumenty terénu -67-
  Měření na mapách -69-
  4.1 Určování polohy bodů -69-
  4.1.1 Určováni polohy bodu v zeměpisných souřadnicích -70-
  4.1.2 Určeni polohy bodů polárními souřadnicemi -71-
  4.1.3 Určováni polohy bodu v rovinných pravoúhlých souřadnicích -71-
  4.2 Přesnost metod určováni souřadnic -74-
  4.3 Měření vzdáleností a ploch -75-
  4.3.1 Číselná o grafická měřítko map -75-
  4.3.2 Měřeni přímých vzdáleností -76-
  4.3.3 Měřeni křivých vzdáleností -80-
  4.4 Měřeni ploch -83-
  4.5 Přesnost metod měřeni vzdálenosti a ploch -83-
  4.5.1 Přesnost měření přímých vzdálenosti -83-
  4.6 Měfeni úhlů -86-
  4.6.1 Měřeni orientovaných úhlů, zeměpisný o magnetický ozimut, směrník -87-
  4.6.2 Měřeni obecných úhlu na topografických mapách -87-
  4.6.3 Azimut, směrník, magnetický ozimut -88-
  4.6.4 Vztahy mezi orientovanými úhly, meridiánová konvergence, magnetická deklinace, grivoce -89-
  4.6.5 Přesnost metod měřeni úhlu -91-
  4.7 Využiti výškopisu -91-
  4.7.1 Určováni nadmořských výšek bodů -91-
  4.7.2 Určováni sklonů svahů -92-
  4.8 Sestrojeni profilu terénu -94-
  4.8.1 Určeni viditelnosti mezi dvěma body -95-
  4.8.2 Určováni vzájemně viditelnosti o skrytých prostorů -98-
  4.8.3 Přesnost metod určováni výšek -99-
  Orientace v terénu -99-
  5.1 Určování vzdálenosti, úhlů a \ýšek v terénu -100-
  5.1.1 Určováni a odhod vzdáleností -100-
  5.1.2 Určováni výšek v terénu -102-
  5.1.3 Určováni úhlu -103-
  5.2 Určování světových stran -104-
  5.3 Orientace v terénu bez mapy -105-
  5.3.1 Určení a vytýčení magnetického azímutu -106-
  5.3.2 Studium osy pochodu a určení pochodových prvků -107-
  5.4 Orientace v terénu podle mapy -10-S
  5.4.1 Orientace na místě -109-
  5.4.2 Orientace za přesunu terénem -111-
  5.5 Orientace v terénu s využitím navigačních prostředků -116-
  5.5.1 Topografické navigační systémy -117-
  5.5.2 Družicové navigační systémy -119-
  5.5.3 Postup orientace podle navigačních systémů -122-
  5.6 Orientace za ztížených podmínek -122-
  5.6.1 Orientace v zalesněném terénu -123-
  5.6.2 Orientace v horském terénu -123-
  5.6.3 Orientace v pouštních oblastech -124-
  5.6.4 Orientace v zimních podmínkách a polárních oblastech -124-
  5.6.5 Orientace v noci -125-
  5.6.6 Orientace ve velkých městech -126-
  Vliv terénu a klimatu na Činnost vojsk -126-
  6.1 Taktické vlastnosti terénu -127-
  6.1.1 Podmínky průchodnosti -127-
  6.1.2 Podmínky pro maskování -133-
  6.1.3 Ochranné vlastnosti terénu -133-
  6.1.4 Podmínky pro orientaci a pozorování -133-
  6.2 Studium a průzkum terénu -134-
  6.3 Hodnocení vlivu terénu na vedení boje -137-
  6.4 Klima a vy tváření klimatu -140-
  6.4.1 Definice klimatu -140-
  6.4.2 Vytváření klimatu -140-
  6.4.3 Klimatotvorné faktory -141-
  6.4.4 Klasifikace klimatu -142-
  6.5 Hodnocení vlivu klimatu na bojovou činnost -145-
  6.5.1 Vliv podnebí na živou sílu -145-
  6.5.2 Vliv podnebí na bojovou a nebojovou techniku -146-
  Literatura -14-S