Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vzdelávání žáku se zrakovým postižením v České republice

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3258
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
2 095 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Celkovým trendem vzdelávání je zaclenení osob s postižením do spolecnosti (integrace),
jejich nevyclenování ze spolecnosti s predpokladem úplného splynutí s intaktními jedinci. V tomto
prípade se jedná o inkluzi, která ve vetšine evropských zemí zcela nahradila pojetí integrace.
Ceská republika patrí napr. spolu s Nemeckem a Švýcarskem do skupiny s nejvyšším procentuálním
zastoupením žáku vzdelávaných v prostredí speciálních škol ci tríd (více než 4%), nejvyšší pocet
nevyclenovaných žáku z bežných škol má napr. Recko, Itálie, Norsko, Island. Tyto zeme
s proinkluzivním prístupem se snaží o vytvorení stejných podmínek pro jedince s postižením jak ve
vzdelávání, tak v oblasti pracovního uplatnení (více na www.european-agency.org).
Legislativne je vzdelávání žáku se speciálními vzdelávacími potrebami zakotveno v zákone c.
561/2004 Sb.
o predškolním, základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (školský zákon)
a vyhlášce MŠMT CR c. 73/2005 Sb. o vzdelávání detí, žáku a studentu se speciálními vzdelávacími
potrebami a detí, žáku a studentu mimorádne nadaných. Speciální vzdelávání žáku se zdravotním
postižením je zajištováno dle této vyhlášky formou individuální ci skupinové integrace za využití
podpurných opatrení ci ve škole samostatne zrízené pro žáky se zdravotním postižením. Vyhláška hovorí
o speciálních školách, v názvech škol se však slovo speciální již nevyskytuje, jedná se o školy daného
stupne pro zrakove postižené.

Klíčová slova:

Zrakově postižený žák/student

integrace/inkluze

předprofesní a profesní příprava

vzdělávání zrakově postižených

kompenzační pomůcky

rozvoj kompetencíObsah:
 • Predškolní vzdelávání
  Cíle predškolní výuky. Specifika predškolního veku
  Ke specifikum vývoje dítete predškolního veku patrí následující aspekty:
  Vzdelávání žáku s poruchami binokulárního videní
  Vzdelávání žáku se zrakovým postižením
  Vzdelávání žáku se zrakovým postižením na základní škole pro zrakove postižené
  Integrované vzdelávání žáku se zrakovým postižením
  Zásady výuky:
  Specifika mladšího školního veku
  Specifika staršího školního veku
  Profesní príprava zrakove postižených
  Specifika osobnosti zrakove postiženého adolescenta
  Vzdelávání studentu se zrakovým postižením na vysokých školách
  Kompenzacní pomucky
  Použitá a doporucená iteratura:

Zdroje:
 • APPELHANS, P., KREBS, E. Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten in der Schule. Heidelberg: Edition Schindele, 1995. ISBN 3-89149-210-3
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakove postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus. 2002. ISBN 80-7041-041-8
 • KEBLOVÁ, A. Integrované vzdelávání detí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65
 • KEBLOVÁ, A. Kompenzacní pomucky pro zrakove postižené žáky ZŠ. Praha: Septima, 1996
 • KRUG, F.-K. Didaktik für den Unterricht mit sehbehinderten Schülern. Reinhardt, München, 2001. ISBN UTB-L (3-8252-8209-0)
 • KVETONOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2
 • LANGMEIER, J., KREJCÍROVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada 1998
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy reci. Praha: Portál. 2002.ISBN 80-7178-572-5
 • MASON, H.; McCALL, S. Visual Impairment. London. David Fulton Publishers. 1999. ISBN 1-85346-412-0.
 • MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientu s nízkým vizem. Praha. Triton. 2004. ISBN 80-7254- 476-4
 • MÜLLER, O. a kol. Díte se speciálními vzdelávacími potrebami v bežné škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - VUP, 2001. ISBN 80-244-0231-9
 • PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B.: Psychologie dítete. Praha: Portál.2001.ISBN 80-7178-608-X
 • POŽÁR, L. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 2000. ISBN 80-88774-74-8
 • RATH, W. Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1985
 • Rámcový vzdelávací program pro predškolní vzdelávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 2004
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie detského veku. Praha: Karolinum, 1985. ISBN 80-7184-053-X
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2000
 • VÍTKOVÁ, M. a kol. Možnosti reedukace zraku pri kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3
 • VÍTKOVÁ, M. (ed). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9
 • Vyhláška MŠMT CR c. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zarízeních.
 • Vyhláška MŠMT CR c. 73/2005 Sb. O vzdelávání detí, žáku a studentu se speciálními vzdelávacími potrebami a detí, žáku a studentu mimorádne nadaných.
 • Zákon MŠMT CR c. 561/2004 Sb. O predškolním, základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (Školský zákon)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše