Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

«»
Přípona
.pdf
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3285
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 056 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální
V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu u rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní (viz graf). Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. Pro jednotlivé obory vzdělání se vydávají RVP, které vymezují rámce vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), které představují školní úroveň. Každá škola si vytváří ŠVP, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na dané škole.
Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

1.1.
Specifické principy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále jen RVP ZŠS)

RVP ZŠS:
- navazuje svým pojetím na přílohu RVP ZV-LMP upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením;
- respektuje opoždění psychomotorického vývoje žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady;
- vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení;
- umožňuje využití podpůrných opatření zohledňujících speciální vzdělávací potřeby žáků1, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem;
- umožňuje upravit vyučovací hodiny podle potřeb žáků a vyučovací hodiny dělit na více jednotek;
- stanovuje cíle vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami;
- specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by mohli žáci s těžkým postižením dosáhnout na konci základního vzdělávání;
- vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si žáci v průběhu základního vzdělávání měli osvojit;
- zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata;
- podporuje přípravu na společenské uplatnění, popřípadě na výkon jednoduchých pracovních činností;
- stanovuje základní vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat ve svém školním vzdělávacím programu.

Klíčová slova:

jazyková komunikace

čtení

psaní

výchova

vzdělávaní

člověk

postižení

mentální postiženíObsah:
 • Část a 5
  1. Vymezení rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální 5
  1.1. Specifické principy rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále jen rvp zšs) 6
  Část b 7
  2. Charakteristika oboru vzdělání - základní škola speciální 7
  2.1. Povinnost školní docházky 7
  2.2. Organizace vzdělávání v základní škole speciální 8
  2.3. Hodnocení výsledků vzdělávání 8
  2.4. Ukončování základního vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání 9
  Část c 10
  Díl i - vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 10
  3. Pojetí a cíle vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní škole speciální 11
  3.1. Pojetí vzdělávání 11
  3.2. Cíle vzdělávání 12
  4. Klíčové kompetence 13
  5. Vzdělávací oblasti 16
  5.1. Jazyková komunikace 18
  5.1.1 Čtení 19
  5.1.2 Psaní 20
  5.1.3 Řečová výchova 21
  5.2. Matematika a její aplikace 23
  5.2.1 Matematika 24
  5.3. Informační a komunikační technologie 28
  5.3.1 Informační a komunikační technologie 28
  5.4. Člověk a jeho svět 30
  5.4.1 Člověk a jeho svět 31
  5.5. Člověk a společnost 34
  5.5.1 Člověk a společnost 35
  5.6. Člověk a příroda 37
  5.6.1 Člověk a příroda 37
  5.7. Umění a kultura 40
  5.7.1 Hudební výchova 41
  5.7.2 Výtvarná výchova 42
  5.8. Člověk a zdraví 44
  5.8.1 Výchova ke zdraví 45
  5.8.2 Tělesná výchova 46
  5.8.3 Zdravotní tělesná výchova 48
  5.9. Člověk a svět práce 51
  5.9.1 Člověk a svět práce 52
  6. Průřezová témata 57
  6.1. Osobnostní a sociální výchova 58
  6.2. Výchova demokratického občana 60
  6.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 62
  6.4. Multikulturní výchova 63
  6.5. Environmentální výchova 65
  6.6. Mediální výchova 67
  7. Rámcový učební plán 68
  7.1. Poznámky k rámcovému učebnímu plánu 69
  7.2. Poznámky ke vzdělávacím oblastem 70
  Díl ii - vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 71
  8. Pojetí a cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální 72
  8.1. Pojetí vzdělávání 72
  8.2. Cíle vzdělávání 72
  9. Klíčové kompetence 74
  10. Vzdělávací oblasti 76
  10.1. Člověk a komunikace 78
  10.1.1 Rozumová výchova 79
  10.1.2 Řečová výchova 80
  10.2. Člověk a jeho svět 82
  10.2.1 Smyslová výchova 83
  10.3. Umění a kultura
  10.3.1 Hudební výchova 85
  10.3.2 Výtvarná výchova 86
  10.4. Člověk a zdraví 87
  10.4.1 Pohybová výchova 88
  10.4.2 Zdravotní tělesná výchova 88
  10.4.3 Rehabilitační tělesná výchova 89
  10.5. Člověk a svět práce 90
  10.5.1 Pracovní výchova 91
  11. Rámcový učební plán 93
  Část d 96
  12. Vzdělávání žáků s kombinací postižení 96
  13. Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování rvp zšs 98
  14. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 101
  15. Slovník použitých výrazů 104