Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Pregraduální příprava učitelů primární školy na PdF MU

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10598
Poslední úprava
08.08.2017
Zobrazeno
1 149 x
Autor:
quadra
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Řada z nás si jako malé děti rádi hrála na pana/paní učitelku. Tato role nám připadala docela jednoduchá, naučit, co už umíme a hlavně to oznámkovat, konečně vzít do ruky tu červenou tužku a opravovat. Kdo se ale dá na toto povolání, zjistí, že to není tak jednoduché, jak nám naše dětství ukazovalo. Je zde spousta úskalí.

Učitel 1. stupně ZŠ hraje jednu z nejdůležitějších rolí ve výchovně vzdělávacím procesu, protože právě tento učitel může ovlivnit budoucí vztah dětí k učení, k jejich sebevzdělávání a jejich vztahu ke škole.

Abychom se mohli stát učiteli, musíme nejdříve projít pregraduální přípravou na pedagogických fakultách. Tato příprava by měla poskytnout studentům nejenom potřebnou míru teoretických vědomostí, ale také školskou praxi. Především by se měla zaměřit na osvojování pedagogických dovedností, ve kterých mají nejen dnešní učitelé problémy. Patří zde například řešení kázeňských problémů.

Teoretická část práce se zabývá profesí učitele primární školy, jejími specifiky a moderními přístupy k pregraduální přípravě učitele v souvislosti s novými požadavky na vzdělávání občanů v „učící se společnosti“.

Cílem praktické části diplomové práce bylo prostřednictvím výzkumného šetření zjistit, jak reflektují učitelskou profesi a cestu k ní v rámci pregraduální přípravy - na jejím počátku a na konci studia - naši studenti na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Klíčová slova:

teoretická část

profese

výbava učitelů

šetření

hypotéza

příprava učitelůObsah:
 • Úvod 5
  I. Teoretická část 6
  1. Učitel primární školy 7
  1.1. Učitel 8
  1.2. Profese 11
  1.3. Učitelská profese 12
  1.4. Profesionální výbava učitelů 14
  2. Pregraduální příprava učitelů 19
  2.1. Motivace k učitelské profesi a volba profese 19
  2.1. Profesní příprava učitelů 24
  II. Praktická část 28
  1. Charakteristika výzkumného problému 29
  2. Cíl výzkumného šetření a hypotézy 30
  3. Použité metody 32
  4. Zkoumaný vzorek 34
  5. Analýza výsledků šetření 37
  6. Vyhodnocení hypotéz 72
  Závěr 76
  Resumé 77
  Literatura 79
  Seznam příloh 83

Zdroje:
 • BARTOŠOVÁ, I.; FABEROVÁ, M.; PETŘÍKOVÁ, J.; SKUTIL, M. Charakteristika optimálního učitele 1. stupně ZŠ z pohledu vedoucích pracovníků škol: dílčí výsledky z výzkumu. In KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HORKÁ, H. (Eds.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-95-4.
 • BURKOVIČOVÁ-HANUŠOVÁ, R. Motivovanost studentů k učitelství při vstupu do studia. In LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. (Ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: PdF OU, 2004. ISBN 80-7042-376-5.
 • HAVEL, J.; JANÍK, T. (Eds.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: PdF MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
 • HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
 • HORKÁ, H.; FILOVÁ, H. Reflektivní pojetí přípravy na učitelskou profesi. In KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HORKÁ, H. (Eds.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-95-4.
 • JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-080-8.
 • KASÁČOVÁ, B. Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Bánská Bystrice: 2005. ISBN 80-8083-046-0.
 • KASÍKOVÁ, H.; VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1994. ISBN 80-85866-05-6.
 • KOŤA, J. Učitel a jeho profese. In KASÍKOVÁ, H.; VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1994. ISBN 80-85866-05-6.
 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
 • LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. (Ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: PdF OU, 2004. ISBN 80-7042-376-5.
 • MAŇÁK, J. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-002-6.
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1124-6.
 • MAREŠ, J. Příprava učitelů stojí před velkými změnami. In Učitelské listy [online]
 • MAREŠ, J.; SLAVÍK, J.; SVATOŠ, T.; ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: DILHOF, 1996. ISBN 80-210-1444-X.
 • MAŘÍKOVÁ, H.; PETRUSEK, M.; VODÁKOVÁ, A. a kol. Velký sociologický slovník II. díl. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.
 • MEZERA, A. Krok za krokem k budoucímu povolání. In Učitelské listy [online]
 • NELEŠOVSKÁ, A. Výběrové přijímací řízení u oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. (Ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: PdF OU, 2004. ISBN 80-7042-376-5.
 • PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, 1988.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-252-1.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
 • PRŮCHA, J. Učitel - současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
 • REDAKCE UČITELSKÝCH LISTŮ. Profesionální učitel ve škole budoucnost. In Učitelské listy [online]
 • SLAVÍK, J.; SIŇOR, S. Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 1993, roč. 43, č.2, s. 156
 • SPILKOVÁ, V. Proměny vzdělávání učitelů v kontextu kurikulární reformy. In KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HORKÁ, H. (Eds.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-95-4.
 • SPILKOVÁ, V. a kol. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Praha: PdF UK, 1996. ISBN 80-86039-00-5.
 • SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In HAVEL, J.; JANÍK, T. (Eds.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: PdF MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
 • ŠŤÁVA, J. Pedagogická praxe v systému vzdělávání budoucích učitelů. In HAVEL, J.; JANÍK, T. (Eds.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: PdF MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
 • ŠVEC, V. (Ed.) Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-87-7.
 • ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-70-2.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše