Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Orientace v prostoru a čase u dětí s kombinovaným postižením

«»
Přípona
.doc
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
3,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
3290
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
982 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tématem bakalářské práce je orientace v prostoru a čase u dětí s kombinovaným postižením. Orientaci v prostoru a čase jsem si vybrala proto, že mi přijde zajímavá a neobvyklá, nicméně se životem jedinců s kombinovaným postižením velmi úzce spojená. Jedince s kombinovaným postižením jsem si vybrala proto, že dle některých autorů jednoduchá postižení ani neexistují. U jedinců s kombinovaným postižením se postižení nesčítají, ale násobí a vytvářejí tak nový rozměr postižení.
Nejen jedinci se specifickými poruchami učení mohou mít problémy s orientací v prostoru a čase, ale také jedinci s autismem, nevidomí, neslyšící nebo upoutaní na lůžko či vozík, mohou mít v této oblasti potíže. O to závažnější jsou tyto problémy u dětí s kombinovaným postižením. A proto je třeba k jedincům s těmito problémy přistupovat individuálně, a hledat nové cesty k osvojení deficitních funkcí pro daného jedince tak, aby to byla pro něho ta nejjednodušší forma osvojení, a zároveň forma, která jeho potenciál nejvíce rozvine.
Stejně jako intaktní populace, chtějí se i oni orientovat v prostoru. I oni se chtějí otočit správným směrem za zvukem, který slyší, a najít to, co hledají v prostředí plném podnětů, které jim přijde tak chaotické a nepřehledné. A podobně jako my, i oni se chtějí orientovat v čase. Chtějí vědět, co a kdy je čeká, a jak dlouho to bude trvat. Zatímco intaktní populace si dokáže naplánovat co, kdy a kde bude dělat dlouhou dobu dopředu, jedinci s kombinovaným postižením jsou mnohdy schopni pochopit jen krátký časový plán, a to ještě za přispění mnoha podpůrných opatření.

Klíčová slova:

Kombinované postižení

orientace v prostoru

orientace v čase

psychomotorické zvláštnosti

možnosti edukace

kazuistikaObsah:
 • Úvod 7
  1 Kombinované postižení 9
  1.1 Vymezení pojmu kombinované postižení 9
  1.2 Psychomotorické zvláštnosti ve vývoji 12
  1.3 Možnosti edukace 13
  2 Orientace v prostoru a čase 18
  2.1 Vymezení problematiky 18
  2.2 Možnosti nácviku prostorové orientace (vzhledem k vlastní osobě, mikroprostředí, makroprostředí) 18
  2.3 Fixace orientace v čase 24
  3 Příklad z praxe 27
  3.1 Cíl bakalářské práce, metody, výzkumné otázky 27
  3.2 Charakteristika sledovaného souboru 27
  3.3 Analýza kazuistické studie 45
  3.4 Vyhodnocení výzkumného projektu 45
  Závěr 47
  Resumé 48
  Literatura 49
  Přílohy 52

Zdroje:
 • ALLEN, K. E., MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Petra Vlčková. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. 187 s.
 • JANEČKOVÁ, D. Hry pro pravo-levou orientaci : (a pro radost). 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 119 s. ISBN 80-7311-024-5.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a  kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 1. vyd. Praha: TRITON, 2001. 158 s. ISBN 80-7254-192-7.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVARCOVÁ, L. Oftalmopedie. 2. doplněné vyd. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 80-85931-84-2
 • LUDÍKOVÁ, L., et al. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 140 s. ISBN 80-244-1154-7.
 • MONATOVÁ, L. Speciální pedagogika, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 128 s. ISBN 80-210-0164-X.
 • NIELSENOVÁ, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Gisela Kubrichtová. 1. české vyd. Praha: ISV, 1998. 119 s. ISBN 80-85866-26-9.
 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 146 s. ISBN 80-210-3819-5.
 • PEETERS, T. Autismus: Od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Ing. Miroslava Jelínková. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 169 s. ISBN 80-7183-114-X.
 • PIPEKOVÁ J. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vyd. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. dotisk 1. vyd. Praha: ÚIV, 2006. 48 s. ISBN 80-87000-00-5.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vyd. Praha : ÚIV, 2006. 126 s., 1. ISBN 80-87000-02-1.
 • Raná intervence v Evropě: Trendy v 17 evropských zemích. Praha: MŠMT ČR, 2000. Tuto zprávu vydala Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání v září 1998, ISBN 87-90591-04-6.
 • SOVÁK, M., et al. Defektologický slovník. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 480 s.
 • SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
 • ŠVARCOVÁ, I. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Praha: SEPTIMA, 1997. 63 s. ISBN 80-7216-030-3.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 3 doplněné a upravené vyd. Praha: PARTA, 2007. 386 s. ISBN 978-80-7320-099-2.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. 1. vyd. Praha: Portál (ve spolupráci s KPK Praha), 1994. 196 s. ISBN 80-7178-038-3 (Portál), ISBN 80-85267-76-4 (KPK).