Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Návrh marketingové komunikace rekreačního areálu

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
7,3 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
2720
Poslední úprava
02.01.2014
Zobrazeno
918 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Úvod
V dnešnej dobe je cestovný ruch jedno z najrozvíjajúcejších sa odvetví v ekonomike, stáva sa stále významnejším a nepostradateľným faktorom regionálneho rozvoja v štáte. Cestovný ruch je odvetvím, ktoré bude prosperovať aj v budúcnosti, lebo stále viac a viac ľudí vyhľadáva rekreáciu, odpočinok od každodenného života, ktorý je únavný a stresujúci.
Za tému bakalárskej práce som si vybral návrh marketingovej komunikácie rekreačného areálu. Z veľkého počtu tém na bakalársku prácu som si zvolil vlastnú tému, ktorá ma najviac zaujala a to hlavne z dôvodu mojej praxi v danej firme, ktorá už práve v tom čase sa zaoberala myšlienkou vytvorenia nového rekreačného areálu na Slovensku. Je to téma ku ktorej mám blízky vzťah a to hlavne preto, že rád navštevujem termálne kúpaliská na Slovensku. Navrhovaný projekt firmy BORÁK, s. r. o. má natoľko zaujal, že som sa rozhodol pomôcť navrhnúť pre firmu marketingovú komunikáciu, ktorá bude pre firmu v budúcnosti prínosná a môže jej pomôcť pri jej činnosti.
Hlavným cieľom bakalárskej práce bude navrhnúť vhodné návrhy a odporúčania pre firmu BORAK, s. r. o., ktorá sa snaží vybudovať nový rekreačný areál na Slovensku. Dané návrhy a odporúčania sa budú odvíjať na základe získaných a spracovaných údajov získaných z dotazovania.
Pri spracovaní tejto bakalárky som čerpal hlavne z interných materiálov projektu Plavé Vozokany, ktoré som mal k dispozícii. Dané podklady však boli príliš obsiahle, a preto táto práca bude obsahovať súhrn toho najpodstatnejšieho a najdôležitejšieho z projektu Plavé Vozokany.

Klíčová slova:

marketing

reklama

prodaj

komunikace

dotazník

internetObsah:
 • Obsah
  1 Úvod 1
  2 Teoretické východiská marketingovej komunikácie 2
  2.1 Marketingový mix 2
  2.1.1 Marketing služeb 2
  2.2 Marketingová komunikácia 4
  2.2.1 Komunikačný model AIDA 4
  2.3 Prvky komunikačného mixu služieb 4
  2.3.1 Reklama 5
  2.3.2 Podpora predaja 6
  2.3.3 Osobný predaj 8
  2.3.4 Public Relations 9
  2.3.5 Direct (priamy) marketing 11
  2.4 Tvorba komunikačného mixu 12
  2.4.1 Stanovenie cieľov komunikácie 12
  2.4.2 Zohľadnenie faktorov ovplyvňujúcich komunikačný mix 12
  2.4.3 Spracovanie komunikačnej stratégie 13
  2.4.4 Vyhodnotenie komunikačného mixu 13
  3 Charakteristika rekreačného areálu Plavé Vozokany a firmy 14
  3.1 Obec Plavé Vozokany 14
  3.1.1 História obce 14
  3.1.2 Súčasnosť 14
  3.1.3 Poloha obce 15
  3.2 Spoločnosť BORÁK, s. r. o. 16
  3.2.1 Termálna voda Plavých Vozokán 17
  3.3 Konkurencia 18
  3.3.1 Prehľad najväčších termálnych kúpalísk na Slovensku 18
  4 Metodika výskumu 23
  4.1 Prípravná fáza 23
  4.1.1 Definovanie problému 23
  4.1.2 Cieľ 23
  4.1.3 Formulácia hypotéz 23
  4.1.4 Informačné zdroje 23
  4.1.5 Výberový súbor 24
  4.1.6 Dotazník 24
  4.1.7 Časový harmonogram 24
  4.1.8 Pilotáž 25
  4.2 Realizačná fáza 25
  4.3 Vyhodnotenie identifikačných otázok 25
  4.3.1 Pohlavie respondentov 25
  4.3.2 Vek respondentov 26
  4.3.3 Dosiahnuté vzdelanie respondentov 26
  4.3.4 Priemerný mesačný zárobok respondentov 27
  5 Analýza výsledkov dotazovania 28
  5.1 Typické farby pre pojem termálne kúpalisko 28
  5.2 Návšteva termálneho kúpaliska 28
  5.3 Forma návštevy termálneho kúpaliska 29
  5.4 Frekvencia jednodňových návštev 30
  5.5 Frekvencia dovolenkových pobytov 31
  5.6 Spôsob získavania informácii 32
  5.7 Návštevnosť ročných období 33
  5.8 Dôležitosť jednotlivých faktorov termálneho kúpaliska 33
  5.9 Otvorenie nového termálneho kúpaliska na Slovensku 34
  5.10 Slávnostné otvorenie nového termálneho kúpaliska 35
  5.11 Spôsob slávnostného otvorenia 36
  5.12 Vplyv na výber termálneho kúpaliska 37
  5.13 Počúvanie rádia 37
  5.14 Druhy počúvaných rádií 38
  5.15 Tlačené médiá 39
  6 Návrhy a odporučenia 40
  6.1 Logo rekreačného areálu 40
  6.2 Package a programm coordination 40
  6.3 Internet 41
  6.4 Slávnostné otvorenie 41
  6.5 Reklama 42
  6.5.1 Rozhlasové médium 42
  6.5.2 Tlačené médiá 42
  6.5.3 TV reklama 43
  7 Záver 44
  Zoznam použitej literatúry 45
  Zoznam skratiek
  Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Zoznam príloh
  Prehlásenie

Zdroje:
 • BAINES, P.; EGAN, J.; JEFKINS, F. Public Relations: Contemporary issues and techniques. 1. vyd. Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. 431 s. ISBN 0-7506-5724-3.
 • DE PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • FORET, M. Marketing pro začátečníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 152 s. ISBN 978-80-251-1942-6.
 • FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1.
 • KITA, J. a kol. Marketing. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2000. 363 s. ISBN 80-88715-70-9.
 • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007.1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • LEDINGHAM, J. A.; BRUNING, S. D. Public relations as relationship management: a relational approach to the study and practice of public relations. 1. vyd. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, 280 s. ISBN 0-8058-3050-2.
 • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678-X.
 • MICHALOVÁ, V. a kol. Služby a cestovný ruch. 1. vyd. Bratislava: SPRINT, 2001. 523 s. ISBN 80-88848-78-4.
 • MOUDRÝ, M. Marketing: Základy marketingu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2008. 160 s. ISBN 987-80-7402-002-5.
 • STEEL, J. Reklama: průzkum, příprava a plánování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 256 s. ISBN 80-251-0065-0. 46
 • SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-80-247-2866-7.
 • TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Marketing: od myšlenky k realizaci. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 308 s. ISBN 978-80-86946-45-0.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
 • http://www.e-obce.sk/erb/1829.gif (10.04.2010)
 • http://www.poiplie.sk/obec_detailfoto-683-48.html (10.04.2010)
 • http://www.plavevozokany.sk/mapa.htm (10.04. 2010)
 • http://www.e-slovensko.cz/mista/41/termalni-koupaliste-aquaparky (10. 04. 2010)
 • http://www.plavevozokany.sk (12. 12. 2009)
 • http://kupaliska.jagun.net/ ( 14. 12. 2009)
 • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5639 (21. 03. 2010)
 • Interné materiály firmy BORÁK, s. r. o.