Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Oprávnění k živnostenskému podnikání v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

«»
Přípona
.doc
Typ
závěrečná práce
Stažené
0 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9758
Poslední úprava
27.02.2017
Zobrazeno
417 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V materiálech Evropské unie se uvádí, že 93 % evropských podnikatelů zaměstnává míň než 10 zaměstnanců, z čeho vyplývá, že převážná většina podnikání je v EU „po živnostensku“ založené podnikání. Malé a střední podniky přitom vytvářejí přibližně dvě třetiny pracovních míst, čímž tvoří základ zaměstnanosti jednotlivých národních hospodářství a současně sociálně zabezpečovací páteř Evropské unie. Zahraniční a regionální literatura se již několik let zabývá touto problematikou a vystihuje nepostradatelnost této podnikatelské činnosti. Jsou to vážné signály i pro nás v střední Evropě, kde tato forma ekonomické aktivity byla v mnoha státech na dlouhé desetiletí prakticky vyřazena z hospodářského života a v posledním období probíhá revitalizace tohoto sektoru vlastně od úplných základů.

Proto budování teoretického a metodologického zázemí je aktuální výzva pro právní teorii a praxi spolu s koncipováním transparentního legislativního rámce, který vytváří inspirující prostředí pro rozvoj malého a středního podnikání, jehož právním základem je živnostenské právo.

Klíčová slova:

prameny práva

živnostenské právo

živnostenské vztahy

oprávnění

realizace

změna

zánikObsah:
 • Úvod 6
  Část první: Základní pojmy 9
  Část druhá: Prameny práva živnostenského 13
  1. kapitola: Formální prameny živnostenského práva v ČR 14
  2. kapitola: Formální prameny živnostenského práva v SR 18
  3. kapitola: Prameny živnostenského práva v Maďarsku 20
  4. kapitola: Prameny živnostenského práva v Rakousku 23
  Část třetí: Živnostenské právo v systému práva 24
  Část čtvrtá: Vymezení živnostenského podnikání 33
  1. kapitola: Obecně o podnikání 33
  2. kapitola: Živnosti a „neživnosti 45
  2.1. Věcná působnost zákona o živnostenském podnikání v ČR a SR 45
  2.2. Věcná působnost zákona o soukromých podnikatelích v Maďarsku 50
  2.3. Věcná působnost GewO v Rakousku 52
  3. kapitola: Druhy živností a jednotlivé způsoby jejich provozování 56
  3.1. Česká a slovenská úprava 56
  3.2. Maďarská úprava 71
  3.3. Rakouská úprava 74
  Část pátá: Subjekty živnostenského práva a živnostenskoprávních vztahů 78
  1. kapitola: Obecná charakteristika subjektů v právu živnostenském 78
  2. kapitola: Institucionální zabezpečení živnostenské správy 85
  2.1. Organizace české živnostenské správy 86
  2.2. Organizace slovenské živnostenské správy 86
  2.3. Organizace maďarské živnostenské správy 89
  2.4. Organizace rakouské živnostenské správy 91
  3. kapitola: Zájmová samospráva živnostenské správy 93
  4. kapitola: Subjekty živnostenského podnikání 97
  Část šestá: Vznik oprávnění k živnostenskému podnikání 100
  1. kapitola: Podmínky absolutní a překážky provozování živností 103
  1.1. Česká a slovenská právní úprava 103
  1.2. Maďarská právní úprava 110
  1.3. Rakouská právní úprava 112
  2. kapitola: Relativní podmínky provozování živností 115
  2.1. Česká a slovenská právní úprava 115
  2.2. Maďarská právní úprava 123
  2.3. Rakouská právní úprava 124
  3. kapitola: Procedura vzniku živnostenského oprávnění 126
  3.1. Vznik živnostenského oprávnění provozovat živnost ohlašovací v ČR 127
  3.2. Vznik živnostenského oprávnění provozovat živnost ohlašovací v SR 132
  3.3. Vznik živnostenského oprávnění provozovat živnost ohlašovací v Maďarsku 134
  3.4. Vznik živnostenského oprávnění provozovat živnost ohlašovací v Rakousku 136
  3.5. Vznik živnostenské koncese v ČR 137
  3.6. Vznik živnostenské koncese v SR 139
  3.7. Vznik živnostenského oprávnění provozovat živnost průmyslovým způsobem 140
  Část sedmá: Realizace a kontrola živnostenského oprávnění 143
  1. kapitola: Univerzální práva živnostníků a rozsah živnostenského oprávnění 147
  2. kapitola: Společné povinnosti podnikatelů 153
  2.1. Univerzální povinnosti českých živnostníků 153
  2.2. Univerzální povinnosti slovenských živnostníků 157
  2.3. Univerzální povinnosti maďarských živnostníků 160
  2.4. Univerzální povinnosti rakouských živnostníků 161
  3. kapitola: Veřejný zájem v živnostenském zákoně 163
  4. kapitola: Kontrola realizace živnostenského oprávnění (živnostenská kontrola 166
  4.1. Kontrolní oprávnění živnostenských úřadů v ČR 166
  4.2. Kontrolní oprávnění živnostenských úřadů v SR 168
  4.3. Kontrolní oprávnění příslušných správních úřadů v Maďarsku 169
  4.4. Kontrolní oprávnění příslušných správních úřadů v Rakousku 171
  5. kapitola: Zvláštní správně právní odpovědnost a její následky 172
  Část osmá: Změna a zánik živnostenského oprávnění 177
  1. kapitola: Změny živnostenského oprávnění 177
  1.1. Změny živnostenského oprávnění v ČR 177
  1.2. Změny živnostenského oprávnění v SR 185
  1.3. Změny živnostenského oprávnění v Maďarsku 188
  1.4. Změny živnostenského oprávnění v Rakousku 189
  2. kapitola: Zánik živnostenského oprávnění 192
  2.1. Zánik živnostenského oprávnění v ČR 192
  2.2. Zánik živnostenského oprávnění v SR 195
  2.3. Zánik oprávnění k podnikání v Maďarsku 198
  2.4. Zánik živnostenského oprávnění v Rakousku 200
  Závěr 202
  Résumé 208
  Összefoglaló 211
  Seznam pramenů a použité literatury 215

Zdroje:
 • 1. Babšická, V.: Živnostenský zákon s komentářem včetně prováděcích a souvisejících předpisů a vzorů podání, VII. aktualizované a zásadně přepracované vydání, BOVA POLYGON, Praha 2004
 • 2. Bakó, K., Jobbágy, Zs., Simkó, Á., Simon, R., Sümegi, P.: Polgári jogi fogalomtár, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004.
 • 3. Beran, K.: Veřejnoprávní subjektivita, Právní rozhledy 23/2004, 12. ročník, str. 849
 • 4. Boguszak, J., Čapek, J., Berlích, A.: Teorie práva, Eurolex Bohemia, 2001
 • 5. Burešová, J.: Pojem soukromé právo, Právník 7/2002, str. 779
 • 6. Czirfusz, Gy., Hulkó, G.: Korlátolt felelősségű társaság alapítása Csehországban, Fiatal Oktatók Tanulmányai 2., Széchenyi István Egyetem - Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2004, str. 189
 • 7. Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník Komentář, Díl I., Polygon, 2002
 • 8. Eliáš, K.: Kurs obchodního práva (Úvodní a obecná část; Soutěžní právo), 2.vydání, C. H. Beck, 1996
 • 9. Fasching, W., Klemencic, W., Puntigam, A.: Gewerberecht - 2. aktualizované vydání, Verlag Österreich GmbH, Sien, 2003, str. 53
 • 10. Fazekas, M., Ficzere, L.: Magyar közigazgatási jog, Általános rész, Osiris kiadó, Budapest 2003
 • 11. Fazekas, Zs.: Kisvállalkozók adójoga, Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén, Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, str.184
 • 12. Fiala, J. a kol. : Živnostenské právo, MU Brno, Doplněk Brno, 1993
 • 13. Fiala, J., Průcha, P.: Odpovědný zástupce v živnostenském podnikání, Ekonom, č. 4/1993
 • 14. Filip, J.: Ústavní právo České republiky 1, Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR, 4. opravené vydání, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství Doplněk, 2003
 • 15. Handbook on Foreign Direct Investment by Small and Medium - sized Enterprises, United Nations Publication, 1998; Enterprise Management in Countries with Economies in Transition, United Nations, 1997
 • 16. Harvánek, J. a kol.: Teorie práva, Masarykova univerzita Brno, 1998
 • 17. Harvánek, J. a kol.: Právní teorie, MU Brno, Doplněk Brno, 1993
 • 18. Havlan, P.: Jak dál v právní úpravě státních organizací?, Právní zpravodaj: časopis pro právo a podnikání, č. 10, C.H. Beck, Praha 2002, str. 7
 • 19. Havlan, P.: Vlastnictví státu, Brno, Masarykova univerzita, 2000
 • 20. Havlan, P.: Zamyšlení nad tzv. veřejným vlastnictvím a jeho perspektivami, Právny obzor, 5/2001, s. 397 a nasl.
 • 21. Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část, C. H. Beck, Praha 1998
 • 22. Hendrych, D.: Právnické osoby veřejného práva, Správní právo, 1/1996, str. 1 a násl.
 • 23. Horáček, T.: Všeobecní podmínky provozování živnosti ve světle novely obchodního zákoníka, Právo a podnikání 5/2001, str. 2
 • 24. Horáček, T.: Vztah mezi obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem po novele obchodního zákoníku, Právo a podnikání 1/2002, str. 22
 • 25. Horzinková, E., Kohout, A.: Živnostenský zákon a předpisy související, 9. aktualizované vydání, Linde Praha, a. s., 2003
 • 26. Horzinková, E., Kohout, A.: Československý živnostenský zákon 1991, Linde, Praha 1992
 • 27. Horzinková, E., Urban, V.: Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a příklady, 10. aktualizované a doplněné vydání podle stavu 1. 1. 2005, LINDE Praha a.s., 2005
 • 28. Horzinková, E.: Koncesní systém v živnostenském podnikání, Anag 2002, 1. vydání
 • 29. Hulkó, G.: A szabadon gyakorolható, bejelentésköteles tevékenységek, Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2/2005, str. 109
 • 30. Hulkó, G.: Má český živnostník méně volnosti než slovenský?, Právní rádce 12/2004, str. 24
 • 31. Hulkó, G.: Oprávnenie k živnostenskému podnikaniu v Slovenskej republike, Fórum Minority Research Institute, Šamorín, 2005
 • 32. Iváncsics, J.: A Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alaptívány hazai KKV-k inovativitásának támogatását szolgáló eszközei, Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén, Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, str. 284
 • 33. Kiss, A.: A Kereskedelmi és Iparkamarák múltja, jelene és tevékenysége Magyarországon és kulfoldon, Kamarai hírlevél, 3/1993 str. 8
 • 34. Knapp, V.: O právnických osobách, Právník, 10-11/1995, str. 980 a násl.
 • 35. Knapp, V.: Teorie práva, C. H. Beck Praha 1995
 • 36. Korec, Š.; Prázdnovský, A.: Živnostenský zákon - malý slovník podnikateľa, živnostníka, Nová Práca, 2002
 • 37. Lenkovics, B.: Polgárjpogi alapok, Második, javított kiadás, Rejtjel kiadó 2003
 • 38. Macur, J.: Občanské právo porcesní v systému práva, 1. vydání. Brno, UJEP, 1975
 • 39. Marčanová, J.: Živnostenské oprávnění, živnostenský list, Obchodní právo 3/1992, str. 18
 • 40. Mózes, M.: Az iparkamarák 150 éve, Debreceni szemle, 2/2001, str. 184
 • 41. Němečková, O.: Neoprávněné podnikání, Právní rádce 2/2001
 • 42. O nových fenoménech malého a středního podnikání, Ekonomická revue 1/2002, str. 61
 • 43. Papoutis, Ch., Jenkins, T.: SMEs and craft indus...