Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Základní výpisky pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Obchodní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8209
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
660 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Subjekty obchodněprávních vztahů - přehled, charakteristika, podnikání zahraničních osob, odlišení subjektů a závazkových seskupení (sdružení, tiché společenství),Máme tyto typy subjektů
1. Podnikatele
2. Soutěžitele (široká definice - všichni, kdo se účastní hosp.soutěže)
3. Spotřebitele (to není v materiálech zmíněno, ale přijde mi, že by mělo) -
4. Stát, státní orgány a organizace
5. Zahraniční osoba - osoba se sídlem mimo ČR (zmiňují tam přesun sídla do ČR)
6. Tichý společník - zakládá se smlouvu, tichý spol. získá právo podílet se na zisku (hlavní zisk)
7. Sdružení=spolek - založený za účelem naplňování společného zájmu - samosprávný a dobrovolný svazek členů (hlavní podpora a uspokojování společného zájmu)

Spotřebitel je každý, kdo nepodniká a uzavírá smlouvu s podnikatelem.
2. Jednání podnikatele
Podnikatel - (§420) - dnes to může být i osoba pod 18. let (plnou svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce - živnostenský zákon)
Jednání přímé a nepřímé
Přímé je základním jednáním podnikatele - fyzické osoby
Nepřímé je zastoupení zákonné, smluvní (i prokura - pouze u podnikatele) či opatrovnictví. Dále se může jednat o zastoupení podnikatele, kdy podnikatel pověří někoho nebo kdy jednání jiné osoby v provozovně zavazuje podnikatele (druhá strana byla v dobré víře, že jednající osoba je oprávněna(§ 430).
Dále je jednáním podnikatele jednání pomocí statutárního orgánu. To je již jednání za právnickou osobu.

Klíčová slova:

podnikání

obchodní společnosti

koncernové právo

distributor

hospodářská soutěž

platební vztahy

právní úpravaObsah:
 • 1. Subjekty obchodněprávních vztahů - přehled, charakteristika, podnikání zahraničních osob, odlišení subjektů a závazkových seskupení (sdružení, tiché společenství),
  2. Jednání podnikatele
  3. Zveřejňování údajů o podnikatelích - obchodní rejstřík, Obchodní věstník
  4. Obchodní společnosti a družstva - základní vymezení, shody a rozdíly obou právních forem podnikání
  5. Vznik obchodní společnosti, vznik družstva
  6. zrušení a zánik obchodní společnosti a družstva
  7. Koncernové právo, ovládání a ovlivňování
  8. Orgány obchodních korporací a jejich systém (působnost a vzájemné vztahy orgánů, tvorba vůle orgánů a jeho jednání, kontrolní procesy…)
  9. Postavení členů orgánů obchodních korporací (ustavení do funkce a předpoklady jejího výkonu, smlouva o výkonu funkce, odpovědnost a sankční mechanismy)
  10. Podíly na obchodních společnostech a dispozice s nimi
  11. Právní postavení společníků obchodních společností a členů družstev
  12. Základní kapitál a vklad
  13. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - srovnání shod a rozdílů
  14. Společnost s ručním omezeným a akciová společnost - srovnání shod a rozdílů.
  15. Družstva, spořitelní a úvěrová družstva

  1. charakteristika obchodních závazků, způsob jejich právní regulace
  2. Specifika obchodněprávní kontraktace
  3. Zajišťovací a utvrzovací instituty v obchodních vztazích
  4. Změny závazků souvisejících s podnikáním
  5. Zánik závazků souvisejících s podnikáním
  6. Odpovědnostní důsledky protiprávního jednání v obchodních vztazích
  7. Ochrana třetích osob a slabší strany v obchodních vztazích
  8. Podnikatelská koupě
  9. Závod a dispozice s ním
  10. Leasing a jemu obdobné vztahy, podnikatelský nájem
  11. Bankovní obchody a úvěrové smlouvy
  12. Dílo a průmyslová smlouva o díle
  13. Dopravní smlouvy (zasilatelství, přeprava, provoz dopravního prostředku)
  14. Distributorské a dealerské smlouvy
  15. Smlouvy o obstarání záležitosti jiného subjektu, smlouvy o opatrování cizích věcí.
  16. Platební vztahy a jejich realizace
  17. Pojem a charakteristika veřejné zakázky, principy zadávání a typologie veřejných zakázek, principy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
  18. Projevy insolvence v korporačním, závazkovém a soutěžním právu z hlediska podnikatele

  1. Charakteristika soutěžního chování a soutěžního práva, struktura soutěžního práva a jeho pramen
  2. Zvláštní pravidla veřejnoprávního regulatorního rámce podnikání (zejm. živnostenské právo, cenové předpisy, veřejné zadávání a koncese, veřejné podpory, hlavní sektorové reglace)
  3. Subjekty právních vztahů vznikajících v hospodářské soutěži
  4. Generální klauzule proti nekalé soutěži a její právní význam
  5. Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže a jejich srovnání
  6. Soutěžní jednání a jejich srovnání z pohledu klasifikace na soudcovské skutkové podstaty, klamavá, parazitní a agresivní soutěžní jednání
  7. soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže
  8. právní úprava označování podnikatele
  9. Právní úprava označování výrobků a služeb podnikatelů
  11. Dohody omezující soutěž (kartely)
  12. Kontrola spojování soutěžitelů
  13. Ochrana před zneužitím tržní moci včetně úpravy regulace tzv. významné tržní síly
  14. Řízení před ÚOHS, správní delikty