Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Exekuční a insolvenční právo

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
24 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8191
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
1 240 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. část Insolvence

1) Insolvenční řízení - charakteristika, zařazení do systému civilního procesu, průběh
Insolvenční řízení je zvláštním řízením, jehož účelem je řešení úpadku (hrozícího úpadku) dlužníka stanoveným způsobem, a které směřuje k uspořádání majetkových vztahů mezi dlužníkem a věřiteli a také k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, nebo k oddlužení dlužníka.
Insolvenční řízení je zvláštním komplexním řízením, které vykazuje několik specifik, pro které je třeba je považovat za zvláštní, samostatný druh civilního procesu. Spojuje v sobě jak prvky řízení nalézacího, tak prvky řízení exekučního, v jeho rámci dochází k řešení sporů a ústí v majetkové vyrovnání většího počtu subjektů (charakteristické pro některé druhy nesporných řízení). Kvůli těmto a dalším specifikům je zvláštní zákonná úprava tohoto řízení velmi široká (doručování a předvolávání vyhláškou, vyloučení litispendence, omezení požadavků na nařizování jednání, usnesení jako jediná forma rozhodnutí, vyloučení restituce lhůt, zákaz přerušení řízení, nařízení předběžného opatření bez návrhu). OSŘ a ZZŘS lze pak použít jen přiměřeně, pokud to zákon neupravuje a pouze není-li to v rozporu se zvláštními zásadami IŘ.

Průběh IŘ:
1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu
2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka - zkoumá se jestli je v úpadku. Pokud soud vydá negativní rozhodnutí o IN, nebo zjistí, že úpadek není IŘ končí.
3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
4. Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka
5. Skončení insolvenčního řízení

Klíčová slova:

insolvence

exekuce

úpadek

moratorium

odebrání věci

inhibitorium

ochrana

obranaObsah:
 • 1. část Insolvence 4
  1) Insolvenční řízení - charakteristika, zařazení do systému civilního procesu, průběh 4
  2) Zásady insolvenčního řízení 4
  3) Úpadek, hrozící úpadek 5
  4) Osoba s dispozičním oprávněním 5
  5) Veřejnost insolvenčního řízení, insolvenční rejstřík 6
  6) Moratorium 6
  7) Subjekty insolvenčního řízení 8
  8) Insolvenční soud a jeho činnost v insolvenčním řízení 10
  9) Insolvenční správce a jeho činnost v insolvenčním řízení 10
  10) Věřitelské orgány a jejich činnost v insolvenčním řízení 11
  11) Specifika insolvenčního řízení 12
  12) Insolvenční návrh 12
  13) Účinky zahájení insolvenčního řízení 13
  14) Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost 13
  15) Odmítnutí insolvenčního návrhu 14
  16) Zastavení insolvenčního řízení 14
  17) Zamítnutí insolvenčního návrhu 15
  18) Rozhodnutí o úpadku 15
  19) Účinky rozhodnutí o úpadku 15
  20) Rozhodnutí, že dlužník není v úpadku 15
  21) Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 16
  22) Klasifikace pohledávek podle jejich uplatnění a uspokojení v insolvenčním řízení 16
  23) Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení 16
  24) Přihláška pohledávky 17
  ...
  ...
  ...
  40) Účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka směřující k hmotněprávnímu 29
  postavení dlužníka II (účinky související se společným jměním manželů) 29
  41) Účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka směřující k procesněprávnímu postavení 30
  42) Rozvrh a rozvrhové usnesení 30
  43) Konečná zpráva insolvenčního správce 31
  44) Řešení úpadku nepatrným konkursem 31
  45) Řešení úpadku finančních institucí 31
  46) Řešení úpadku oddlužením 33
  47) Návrh na povolení oddlužení 35
  48) Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, neschválení oddlužení 35
  49) Povolení a schválení oddlužení 36
  50) Provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře 36
  51) Provedení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 37
  52) Přeměna oddlužení v konkurs 38
  53) Osvobození dlužníka od placení pohledávek 38
  54) Odejmutí a zánik osvobození dlužníka od placení pohledávek 38
  55) Řešení úpadku reorganizací 39
  56) Návrh na povolení reorganizace 39
  57) Schválení návrhu na povolení reorganizace 41
  58) Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace 41
  59) Povolení reorganizace 41
  60) Reorganizační plán I - právo sestavit reorganizační plán, přijetí reorganizačního plánu, schválení reorganizačního plánu 42
  61) Reorganizační plán II - účinky reorganizačního plánu včetně zániku práv věřitelů a třetích osob 43
  62) Způsoby provedení reorganizace (sanační opatření směřující k vyřešení úpadku reorganizací) 43
  63) Přeměna reorganizace v konkurs, zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 44
  64) Ukončení insolvenčního řízení před vydáním rozhodnutí o úpadku 45
  65) Ukončení insolvenčního řízení po vydání rozhodnutí o úpadku 46

  2. část Exekuce 46
  1) Exekuční (vykonávací) řízení a jeho vztah k řízení nalézacímu 46
  2) Soudy jako subjekty exekučního řízení 46
  3) Postavení a úloha soudního exekutora 47
  4) Exekutorská činnost podle zákona č. 120/2001 Sb. 47
  5) Účastníci exekučního řízení 49
  6) Manžel povinného jako účastník exekučního řízení 50
  7) Osoby zúčastněné na exekučním řízení 51
  8) Předpoklady pro nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí) 51
  9) Pojem exekučního titulu a jeho funkce v exekučním řízení 51
  10) Přehled a charakteristika jednotlivých exekučních titulů 53
  11) Vykonatelnost a doložka vykonatelnosti 53
  12) Změna v osobě oprávněného a povinného z exekučního titulu 55
  13) Zásada formalizace předpokladů exekuce 56
  14) Zásada ochrany a obrany povinného 56
  15) Zásada ochrany a obrany třetích osob 57
  16) Zásady související s rozvrhovým řízením 57
  17) Pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. Činnost soudu dle § 259 a § 260 občanského soudního řádu 58
  18) Prohlášení o majetku 58
  19) Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu 59
  20) Exekuční návrh podle exekučního řádu 60
  21) Průběh vykonávacího řízení dle občanského soudního řádu 60
  22) Průběh exekučního řízení dle exekučního řádu 62
  23) Exekuční příkaz 63
  24) Odklad výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu 64
  25) Odklad exekuce podle exekučního řádu 64
  ...
  ...
  ...
  45) Prodej nemovité věci. Nařízení exekuce 77
  46) Prodej nemovité věci. Ocenění, dražba, rozvrh výtěžku 78
  47) Správa nemovité věci 79
  48) Postižení závodu 79
  49) Soudcovské zástavní právo na nemovité věci 80
  50) Exekutorské zástavní právo na nemovité věci 81
  51) Exekuce pozastavením řidičského oprávnění 81
  52) Příkaz k úhradě nákladů exekuce 81
  53) Vylučovací žaloba 82
  54) Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 82
  55) Poddlužnická žaloba 83
  56) Odporová žaloba 84