Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové okruhy - Správní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8141
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
1 351 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a charakteristika správního práva. Věda správního práva a správní věda.

SPRÁVNÍ PRÁVO - odvětvová výseč práva

SP upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s realizací výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Promítá se zde teorie dělby moci a jejích důsledků do právního řádu. Jedna a táž osoba nemůže být účastna současně ve dvou složkách státní moci. SP je relativně samostatný subsystém právního řádu, představující soubor obecně závazných pravidel chování, který se vyznačuje státem stanovenou formou (formalizovaný normativní systém), možností autoritativního donucení a vlastní specifickou vnitřní strukturou. Patří k nejmladším právním odvětvím (2. polovina 19. století). Soudobé SP je vnímáno jako výraz vůle a zájmů státu a veřejnoprávních korporací, jako souhrn norem, jejichž původem je stát, resp. jeho orgány.

Zaměření správního práva - je bezprostředně spjato s organizací i činností veřejné správy. Právní úprava má mocensko - regulační charakter. Regulace probíhá nařizovacím způsobem a z mocenských pozic. Posláním je vytvářet podmínky pro realizaci obsahu zákonů. Správní orgány vystupují jako subjekty, jež mohou být za určitých podmínek ve své činnosti determinovány příkazy nadřízených orgánů. Naproti tomu soudy vystupují jako subjekty nezávislé. Správní právo je, ve smyslu jeho normativního vyjádření, právním řádem veřejné správy.

Správní právo jako právo veřejné prosazuje a chrání veřejný zájem, upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty, konkrétní obsah je autoritativně určován úřední mocí a disponuje možností správního donucení.

Objektivní správní právo - je představované souborem norem SP; SP de lege lata

Klíčová slova:

správní právo

samospráva

státní správa

právní předpisy

odpovědnost

matrik

vnitřní správaObsah:
 • OBECNÁ ČÁST
  1. Pojem a charakteristika správního práva. Věda správního práva a správní věda. 3
  2. Evropské správní právo, pojem. Vliv Rady Evropy a Evropské unie na národní správní právo. 4
  3. Obecné vymezení veřejné správy. 5
  4. Státní správa a její charakteristické rysy. 6
  5. Samospráva a její charakteristické rysy. 7
  6. Charakteristika správního práva jako právního odvětví, systém správního práva. 8
  7. Charakteristika pramenů správního práva a členění pramenů správního práva 8
  8. Charakteristika a členění norem správního práva. Působnost norem SP. 11
  9. Realizace a interpretace norem správního práva. 12
  10. Neurčité pojmy. Správní uvážení. Diskreční pravomoc veřejné správy, její právní základ a limity (meze). 12
  11. Hlediska pro aplikaci správního uvážení. Úloha obecných zásad (principů). Principy dobré správy. Přezkoumání správního uvážení. 15
  12. Charakteristika subjektů správního práva. Subjekty veřejné správy jako subjekty správního práva. 18
  13. Fyzické osoby jako subjekty správního práva, právnické osoby jako subjekty správního práva. 19
  14. Charakteristika správně právních vztahů. Členění správně právních vztahů. 20
  15. Předpoklady a prvky správně právních vztahů. 21
  16. Charakteristika organizace veřejné správy a organizační principy veřejné správy. 22
  17. Ústřední orgány státní správy. 23
  18. Charakteristika organizace územní správy. 23
  19. Právní postavení obcí. Statutární města. Slučování a rozdělování obcí 24
  20. Působnost obcí. Změny v rozsahu působnosti obcí v režimu veřejnoprávních smluv. Právní postavení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. 25
  ...
  ...
  ...
  40. Faktické úkony s přímými právními důsledky 46
  41. Základní pojmy a východiska správní normotvorby. Legislativní proces a legislativní pravidla. 47
  42. Právní předpisy vlády a orgánů státní správy. 47
  43. Právní předpisy obcí a krajů. 48
  44. Státní dozor nad právotvorbou obcí a krajů. 49
  45. Systém právních záruk ve veřejné správě. 49
  46. Charakteristika a systém kontroly veřejné správy. 52
  47. Státní kontrola pojem, charakteristika. 53
  48. Systém soudní kontroly veřejné správy. 54
  49. Správní soudnictví a formy soudní ochrany v něm poskytované. 55
  50. Kontrola prostřednictvím vyřizování stížností a peticí. 56
  51. Kontrola prostřednictvím institutu Veřejného ochránce práv. 57
  52. Právo na přístup k informacím ve veřejné správě. 58
  53. Informatizace ve veřejné správě; informační systémy veřejné správy, Portál veřejné správy, CZECH Point, základní registry a datové schránky. 58
  54. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě. Povinnosti při nakládání s osobními údaji. 60
  55. Charakteristika správně právní odpovědnosti. Správní právo trestní a správní trestání. 61
  56. Správně právní odpovědnost za přestupky. 63
  57. Správně právní odpovědnost za jiné správní delikty. 67
  58. Odpovědnost orgánů státní správy za škodu (újmu) způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 69
  59. Odpovědnost územních samosprávných celků za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 70
  60. Pojem a systém regresních úhrad v režimu odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 70

  ZVLÁŠTNÍ ČÁST
  1. Orgány a základní instituty správy v oblasti vnitřní správy. 70
  2. Vnitřní správa související se zabezpečením osobního stavu obyvatelstva. 71
  3. Výkon správy na úseku matrik 72
  4. Výkon správy ve věcech pobytu cizinců na území ČR 75
  5. Výkon správy ve věcech azylových 76
  ...
  ...
  ...
  30. Zápisy do katastru nemovitostí. 100
  31. Orgány a základní instituty správy na úseku zaměstnanosti. 101
  32. Orgány a základní instituty správy na úseku dopravy. 102
  33. Orgány a základní instituty na úseku správy pozemních komunikací. 103
  34. Správa na úseku ochrany osobních údajů. Postavení a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 104
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše