Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové okruhy - Správní právo procesní

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
14 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8136
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
1 051 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a podstata správního práva procesního
Správní právo
- je to souhrn norem správního práva obsažený v různých právních předpisech různé právní síly
- normy upravují postavení a chování subjektů ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s postavením a realizací veřejné správy
- správní právo jako samostatné právní odvětví - odvětvotvorná kritéria
o samostatnost předmětu právní úpravy a jeho odlučitelnost od předmětu právní úpravy jiných právních odvětví
o příslušná metoda právní regulace
o vnitřní systémová soudržnost
o objektivní zájem společnosti na existenci dané výseče právního řádu jako samostatného odvětví práva
- společenské vztahy vznikající a realizující se v souvislosti s výkonem veřejné správy
- jedním ze subjektů bývá vždy orgán veřejné správy
- předmětem regulace správního práva je veřejná správa
- administrativně-právní metoda regulace vyjadřuje mocenskou převahu subjektů veřejné správy jako nositelů veřejné moci v příslušných správně-právních vztazích, je výrazem nerovnosti a závislosti adresáta správně-právního působení na subjektu tohoto působení
- systém správního práva je představován obsahově sourodými subsystémy správního práva, tvořenými správním právem hmotným, správním právem procesním a správním právem trestním (speciálně vyčleněný subsystém)

Klíčová slova:

správní právo procesní

správní řád

systematika

zákonnost

příslušnost

dožádáníObsah:
 • 1. Pojem a podstata správního práva procesního
  2. Pojem správního řízení, definice správního řízení ve správním řádu
  3. Systematika a rozsah působnosti (předmět úpravy) správního řádu
  4. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu přehled a rozsah působnosti
  5) Zásada zákonnosti, legitimního očekávání, přiměřenosti, ochrany veřejného zájmu
  6. Zásada veřejné správy jako služby, zásada smírného řešení rozporů, zásada rychlosti a hospodárnosti, zásada nestrannosti a procesní rovnosti, zásada spolupráce správních orgánů, zásada souladnosti postupů správních orgánů
  7. Subjekty správního řízení
  8. Správní orgány, nadřízený orgán, příslušnost věcná a místní, spory o příslušnost
  9. Změna příslušnosti, dožádání
  10. Vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci § 14
  11. Dotčené orgány (§ 136), závazné stanovisko (§ 149)
  12. Úřední osoby, oprávněné úřední osoby
  13. Jednací jazyk
  14. Spis a nahlížení do spisu, protokol
  15. Doručování, úřední deska
  16. Účastníci řízení vymezení pojmu, kategorie účastníků
  17. Procesní způsobilost účastníků, úkony právnických osob
  18. Zastupování na základě zákona a opatrovnictví, zastoupení na základě plné moci
  19. Oprávnění a povinnosti účastníků řízení (včetně součinnosti se správním orgánem)
  20. Podání (pokud není řečeno jinak, jde o § správního řádu)
  21. Lhůty a počítání času, navrácení v předešlý stav (pokud není řečeno jinak, jde o § správního řádu)
  22. Postup před zahájením řízení (přijímání podnětů, odložení věci, vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace) (pokud není řečeno jinak, jde o § správního řádu)
  23. Zahájení řízení, překážky řízení
  24. Ústní jednání
  25. Podklady pro vydání rozhodnutí
  26. Dokazování, provádění důkazů
  27. Předběžné otázky
  28. Zajišťovací prostředky - přehled a účel
  30. Předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu
  ...
  ...
  ...
  52. Přezkumné řízení, podmínky, lhůty, zkrácené přezkumné řízení
  53. Obnova řízení
  54. Nové rozhodnutí ve věci
  55. Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
  56. Exekuce podle správního řádu, exekuční správní orgán, exekuční titul
  57. Základ úpravy exekuce na peněžitá plnění
  58. Exekuce na nepeněžitá plnění, právo vymáhat, lhůty
  59. Exekuční výzva, exekuční příkaz, odložení, přerušení, zastavení exekuce, námitky
  60. Způsoby exekuce na nepeněžitá plnění
  61. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení a rozsah působnosti části čtvrté správního řádu
  62. Úprava veřejnoprávních smluv, druhy veřejnoprávních smluv
  63. Úprava opatření obecné povahy - Janůdekze starých otázek
  64. Úprava stížností ve správním řádu - Jan Průdek
  65. Systém soudní kontroly veřejné správy
  66. Soudní kontrola v rámci správního soudnictví (základ, zaměření, podmínky, úloha Nejvyššího správního soudu)
  67. Druhy žalob ve správním soudnictví, kasační stížnost
  68. Přezkoumání rozhodnutí podle části páté o.s.ř.
  69. Specifika řízení o přestupcích a o jiných správních deliktech