Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Občanské práco hmotné

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8195
Poslední úprava
13.06.2016
Zobrazeno
501 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A. 1 - Právo veřejné a soukromé (občanské právo jako obecné právo soukromé, zvláštní práva soukromá)

Dualismus práva veřejného a soukromého
• rozlišení podle metody právní úpravy
• rozlišení nejasné (soukromoprávní prvky ve veřejném právu a naopak, např. kogentní normy v pracovněprávních vztazích, smluvní metody ve správním právu)

• 3 teorie:
zájmová teorie
• Ulpianus („Ius publicum est quod ad statum rei publicae spectat, privatum autem quod ad singulorum utilitatem.“)
• zájem státu = veřejné právo, zájem jednotlivce = soukromé právo
• překonáno - koncepce lidských práv a dělby moci, stát už není všemocný
subordinační teorie
• 19. století, teorie nadřazenosti a podřazenosti subjektů
• nerovnost subjektů = veřejné právo, rovnost = soukromé právo
organická teorie
• veřejné právo = právní vztahy a je regulující právní normy, kde je jeden ze subjektů orgán veřejné moci (na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o právech a povinnostech jiných)
• soukromé právo = všechny ostatní právní vztahy a je regulující právní normy
• subjekty VP - „veřejný svaz“ (stát, obec, PO veřejného charakteru) → jestliže alespoň 1 ze subjektů právního vztahu je jeho subjektem z důvodu výkonu funkce „veřejného svazu“, jde o právo veřejné / jsou-li subjekty právního vztahu v tomto vztahu nezávisle na svém charakteru „veřejného svazu“, jde o právo soukromé

Klíčová slova:

veřejné právo

občanské právo

osoba blízká

korporace

věcná práva

vlastnické právo

spoluvlastnictvíObsah:
 • Sada A - Obecná část 4
  A. 1 - Právo veřejné a soukromé (občanské právo jako obecné právo soukromé, zvláštní práva soukromá) 4
  A. 2 - Základní zásady soukromého práva 5
  A. 3 - Prameny občanského práva 7
  A. 4 - Normy občanského práva (kogentní a dispozitivní) 9
  A. 5 - Právní skutečnosti (obecný výklad, druhy) 10
  A. 6 - Právní jednání 11
  A. 7 - Smlouvy (pojem, vznik) 14
  A. 8 - Náležitosti právních jednání 17
  A. 9 - Výklad právních jednání. Právní domněnky a fikce. 18
  A. 10 - Neplatnost právních jednání (pojem, druhy, následky), zdánlivá právní jednání 19
  A. 11 - Složky právních jednání (podstatné, pravidelné, nahodilé: podmínky, doložení času, příkaz) 21
  A. 12 - Relativní neúčinnost 22
  A. 13 - Subjekty občanského práva (právní osobnost, svéprávnost) 24
  A. 14 - Osoby fyzické (omezení svéprávnosti, nezvěstnost, domněnka smrti) 24
  A. 15 - Osoby blízké 25
  A. 16 - Ochrana osobnosti fyzické osoby 26
  A. 17 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 28
  A. 18 - Osoby právnické (pojem, ustavení a vznik, orgány, jednání) 30
  A. 19 - Korporace, fundace, ústav (základní pojmy) 34
  A. 20 - Zastoupení (pojem a druhy) 36
  A. 21 - Smluvní zastoupení (prokura) 38
  A. 22 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví 38
  A. 23 - Subjektivní práva (pojem, třídění, výkon, ochrana) 40
  A. 24 - Veřejné rejstříky a seznamy (včetně katastru nemovitostí) 43
  A. 25 - Věci (pojem, rozdělení věcí) 45
  A. 26 - Součást věci (superficiální zásada), příslušenství věci 48
  A. 27 - Cenné papíry 49
  A. 28 - Právní události 50
  A. 29 - Počítání času 51
  A. 30 - Promlčení a prekluze (právní podstata, předmět promlčení, běh lhůty) 53
  Sada B - Věcná práva 55
  B. 1 - Věcná práva (pojem, druhy, základní rozlišení, předmět věcných práv) 55
  B. 2 - Držba (pojem a podstata, odlišení od detence, smysl a účel, předmět držby, nabytí a ochrana držby) 56
  B. 3 - Vypořádání držitele a vlastníka při vydání předmětu držby; vydržení 58
  B. 4 - Vlastnictví (pojem, obsah, základ v ústavním pořádku) 59
  B. 5 - Omezení vlastnického práva ve veřejném a soukromém zájmu (vč. vyvlastnění) 60
  B. 6 - Ochrana vlastnického práva 62
  B. 7 - Nabytí vlastnického práva (způsoby, přehled, základní rozlišení) 63
  B. 8 - Přivlastnění; nález věci a věci skryté 64
  B. 9 - Nabytí vlastnictví přírůstkem (základní výklad) 65
  B. 10 - Nabytí vlastnictví převodem vlastnického práva 66
  B. 11 - Nabytí od neoprávněného 67
  B. 12 - Spoluvlastnictví (ideální) - pojem, charakteristiky; spoluvlastnický podíl 68
  B. 13 - Práva a povinnosti spoluvlastníků za trvání spoluvlastnictví (správa) 69
  B. 14 - Zrušení spoluvlastnictví (vč. oddělení) - obecné otázky 70
  B. 15 - Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci 71
  B. 16 - Modality spoluvlastnictví (obecný výklad) 72
  B. 17 - Bytové spoluvlastnictví (základní otázky, vznik, zánik) 73
  B. 18 - Přídatné spoluvlastnictví (základní otázky); společenství jmění 74
  B. 19 - Právo stavby 76
  B. 20 - Věcná břemena (pojem, předmět, druhy) 77
  B. 21 - Služebnosti (charakteristiky, základní rozdělení, vznik, zánik) 77
  B. 22 - Užívací a požívací právo 79
  B. 23 - Reálná břemena 81
  B. 24 - Zástavní právo - obecný výklad (pojem, účel, charakteristiky, druhy, srovnání se zadržovacím právem) 81
  B. 25 - Vznik zástavního práva (obecný výklad, druhy, zastavení cenného papíru, pohledávky) 83
  B. 26 - Rozsah, obsah a výkon zástavního práva (obecně); zánik zástavního práva; uvolnění zástavy; záměna zástavního práva 85
  B. 27 - Správa cizího majetku (obecně; druhy); pravidla správy (vč. otázky inventáře) 87
  B. 28 - Svěřenský fond (pojem, vznik a další obecný výklad) 89
  B. 29 - Právo autorské (pojem a obsah) 90
  B. 30 - Autorské dílo (pojem a druhy) 94
  B. 31 - Užití autorského díla 96
  B. 32 - Ochrana práva autorského 98
  B. 33 - Práva související s právem autorským 99