Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Předmět psychologie. Hlavní přístupy ke studiu psychiky: biologický (fyziologický), behavioristický

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
3448
Poslední úprava
26.05.2014
Zobrazeno
850 x
Autor:
eliseus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Psychologie (řec. psyché a logos) : Věda o duševním životě člověka. Zkoumá způsoby jeho chování, poznává stavy jeho vědomí, citové stavy a zážitky. Psychologie se snaží odhalit a formulovat zákony těchto jevů a navíc zjistit, jak vznikly, aby se případně daly ovlivňovat a měnit. Některé definice uvádějí, že jde o vědecké studium chování a duševní činnosti. Zabývá se psychickým životem od početí po zánik.
Psychika je duševní dění. Představuje nejvyšší formu regulace a autoregulace člověka. Základní funkcí psychiky je adaptace na životní prostředí a to ve smyslu pasivního přizpůsobení se a ve smyslu přizpůsobování prostředí potřebám člověka.

Jako věda existuje psychologie něco přes sto let. Až do 19. století neexistovala samostatně (vyvíjela se na pomezí řady oborů jako jsou filozofie, sociologie, biologie, medicína). Nedává definitivní odpovědi na otázky, které jsou jí kladeny. Skládá se z hypotéz, které se musí neustále přezkušovat na skutečnosti. Teorie platí do té doby, než jsou falzifikovány.
Kořeny moderní psychologie lze sledovat od 4./5. století před Kristem. Velcí řečtí filozofové (Sokrates, Platón, Aristoteles) formulovali základní otázky týkající se duševního života (např.: Vnímají lidé správně realitu? - Platónova jeskyně; Co je to vědomí?..). Tyto otázky mají co dočinění s podstatou našeho myšlení a duševních procesů - předchůdci kognitivního přístupu. Založen na introspekci.
Hippokrates je obvykle považován za otce lékařství. Učinil velice důležitá zjištění, která se týkají řízení jednotlivých orgánů těla mozkem. Tím položil základy moderního postoje k fyziologii a k biologickému přístupu v psychologii.
Základy vědecké psychologie byly položeny v druhé polovině 19. století (1879 - 1. psychologická laboratoř v Lipsku W. Wundta). Ústřední myšlenkou těchto základů byl názor, že myšlení a chování mohou být předmětem vědecké analýzy.


Klíčová slova:

psychologie

psychika

Hippokrates

studium

hypotézaObsah:
 • 1. Předmět psychologie. Hlavní přístupy ke studiu psychiky: biologický (fyziologický), behavioristický, psychodynamický, fenomenologický, přístup tvarové psychologie, kognitivní přístup.
  2. Cíle psychologie jako vědy. Základní a aplikované psychol. disciplíny. Vztah psychologie k příbuzným vědám. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky. Periodizace psychického vývoje.
  3. Základní metody psychologie. Pozorování, experiment, introspekce. Metoda dotazování. Rozbor slovních projevů a výsledků činnosti. Standardizované psychodiagnostické metody. Projektivní techniky. Výzkum v psychologii. Metoda korelační. Metoda longitudinální a příčná. Cíle psychologické diagnostiky žáka.
  4. Kategorie osobnost v psychologii. Teorie, koncepce osobnosti (typy, rysy, vrstvy, faktory osobnosti). Pojem vědomí v psychologii. Jáství, sebepojetí, sebeobraz.
  5. Poznávací procesy. Senzorické procesy, vnímání. Imaginace (představy, fantazie). Pozornost (vymezení, typy, vlastnosti, poruchy).
  ...
  ...
  ...
  26. Kognitivní předpoklady školního výkonu. Hlediska při posuzování kognitivních předpokladů, typy laterality a jejich vliv na školní výkon. Leváctví. Osobnostní mimointelektové faktory determinující školní výkon.
  27. Psychologické příčiny neadaptivního chování dětí a dospívajících (poruchy chování, kázeňské nepřizpůsobení). Agresivita a šikana. Delikvence.
  28. Školsky významné nedostatky ve struktuře nadání (specifické vývojové poruchy učení): Dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Symptomatologie, příčiny, vliv na školní výkon. Možnosti korekce, zásady specifického přístupu učitele a rodiče.
  29. Neurotické poruchy u dětí, dospívajících a dospělých. Symptomatologie, příčiny, možnosti psychologického a pedagogického korektivního ovlivnění.
  30. Lehká mozková dysfunkce. Příčiny, symptomatologie, vývoj, vliv na školní výkon, zásady specifického přístupu učitele a rodiče k dítěti s LMD. Organicita v chování, řeči a kresbě.