Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Podnikání

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9299
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
415 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku, způsoby členění podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva.

A.) Podnik
- samostatná právní, ekonomická, organizační a finanční jednotka
- je základní formou hospodářského života v tržním mechanismu
- vymezen zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších novel - pod pojmem podnik zákon označuje soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, což znamená, že podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty (náleží podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit

Podnikání
Pojem podnikání je u nás již zcela běžně používaný termín, avšak jeho definici nelze přesně vymezit. Dle Zichové definici můžeme chápat z různých hledisek a úhlů. Zejména z hlediska:
Ekonomického - činnost, která využíváním výrobních faktorů a to především prostřednictvím inovací a změn, zvyšuje jejich hodnotu oproti hodnotě původní, podnikání je dynamický proces vytváření přidaného hodnoty.
Psychologického - činnost, která je motivována určitými pohnutkami. Pohnutkami něco získat nebo dosáhnout, něco si vyzkoušet, něco splnit.
Sociologického - podnikání je hledání cesty k dokonalejšímu využívání zdrojů vytvářením pracovních míst a příležitostí, na jehož konci je vytvoření blahobytu pro všechny zainteresované.
Právnického - podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění)

Klíčová slova:

podnik

podnikání

financování

komunikace

asertivita

kulturní prostředíObsah:
 • 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku, způsoby členění podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva.
  2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.
  3. Zdroje financování podnikové činnosti, struktura finančních zdrojů
  4. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.
  5. Zjišťování a rozdělování finančního výsledku podniku. Peněžní toky v podniku, možnost sledování peněžních toků.
  6. Investice do podniku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zdroje financování podnikových investic.
  7. Finanční cíle podniku, finanční strategie. Základní oblasti finanční politiky podniku.
  8. Úloha finanční analýzy v řízení podnikových financí. Metodické přístupy k finanční analýze. Souvislosti vývoje finanční situace podniku.
  9. Finanční plánování podniku, úloha finančních plánů, metodické přístupy k sestavování finančních plánů. Controlling, nástroje controllingu
  10. Vnitropodnikové finanční řízení. Řízení po linii výkonů. Řízení po linii vnitropodnikových útvarů. Základní nástroje vnitropodnikového finančního řízení
  11. Komunikace, komunikační styly, verbální a neverbální aspekty komunikace. Konflikty a strategie jejich řešení.
  12.Zákony psychologie prodeje, jejich principy a využití v praxi.
  13. Týmy, týmová práce, týmové role. Typologie manažerů (MBTI aj.).
  14. Asertivita v praxi, základní asertivní práva, schopnosti a techniky.
  15. Manažer v interkulturním prostředí. Dimenze kultur, kulturní kontext.