Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Ekonomika a management - vypracované státnicové otázky

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
9312
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
655 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Podnikatelské subjekty: formy podnikatelských subjektů, podnik, jeho funkce, založení podniku, zakladatelský rozpočet podnikatelského subjektu

Podnikatelský subjekt = FO/PO, která se zabývá hospod.činností za účelem dosažení zisku.
Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatně pod svým jménem na svou odpovědnost za účelem zisku.
Živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně pod vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Typy živností:
podle odborné způsobilosti - ohlašovací (řemeslné, vázané , volné) a koncesované
podle předmětu podnikání - výrobní, služební, obchodní

FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
1. samostatný podnikatel - FO
2. osobní obchodní společnost - veřejná obchodní společnost
- komanditní společnost
3. kapitálová obch. společnost - společnost s ručením omezeným
- akciová společnost
4. družstva a státní podniky

PODNIK A JEHO FUNKCE
Členění: dle charakteru vlastnictví (státní, obchodní společnosti, družstva, živnosti);
dle toho, co dělá - ne/ziskové, dopravní, výrobní, komunikační podniky, podniky služeb, peněžní ústavy;
dle velikosti - malý, střední, velký.
dle výrobního faktoru: pracovně-intenzivní (vysoký podíl mzdových nákladů na celkových nákladech, např. pošta), investičně náročné (vysoký podíl hmotného invest. majetku, který váže značný kapitál (odpisy a úroky), náklady na suroviny mají menší váhu, např. těžební podnik), materiálově-intenzivní (vysoký podíl nákladů na suroviny, např. potravinářský podnik).
dle právní formy: viz výše

Funkce podniku:
- výrobně (provozně) ekonomická - vyznačuje místo podniku v národním hospodářství
- výrobní - vyrábí specializovaný okruh zboží a služeb
- dodavatelská - uspokojuje na trhu určitou část potřeb
- vědecko-technická - k inovacím používá nové vědecké a technické poznatky, které mohou být výsledkem jeho výzkumné a vývojové práce
- finančně-ekonomická funkce - nutnost hospodařit tak, aby bylo dosaženo co největšího zisku, vytvářet tak předpoklady pro svůj další rozvoj
- sociální, politická, organizační, vzdělávací a kulturní

Klíčová slova:

podnikatelské subjekty

ekonomika

management

účetnictví

řízení

lidský faktor

marketing

organizace

certifikaceObsah:
 • 1. Podnikatelské subjekty - formy podnikatelských subjektů, podnik a jeho funkce, založení podniku, zakladatelský rozpočet podnikatelského subjektu
  2. Majetková a kapitálová struktura podniku - dlouhodobý majetek, oběžný majetek, oceňování majetku, vlastní a cizí kapitál, výrobní kapacita
  3. Ekonomická efektivnost podniku - náklady, výnosy, výsledek hospodaření, nákladová a výnosová funkce, analýza bodu zvratu
  4. Podnikatelský plán - studie proveditelnosti, zdroje investic, cash flow, metody hodnocení investic
  5. Podnikatelská strategie - základní strategie podniku, informační strategie v řízení, typy informačních systémů, hardware, software
  6. Účetnictví - předmět finančního a manažerského účetnictví, základní účetní zásady, účetní doklady, účetní uzávěrka, účetní závěrka
  7. Daňová soustava a ekonomika podniku - význam daní, daně přímé a nepřímé, správa daní a poplatků, sociální a zdravotní pojištění
  8. Dotace a příspěvky - dotační politika státu, dotace, podpory a příspěvky MZe, MŽP
  9. Regionální a strukturální politika EU - základní principy a cíle, význam a charakteristika strukturálních fondů, zásady a postupy tvorby projektů
  10. Obecné právo životního prostředí - systém státní správy v ČR, integrovaná prevence EIA, zákon o ŽP
  11. Složkové právo životního prostředí - ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, lesní zákon, zákon o myslivosti
  12. Projektové řízení - význam a použití projektového řízení, fáze projektu, síťové plánování
  13. Management - systémový přístup k managementu, součásti managementu, manažerská funkce, manažerské kompetence
  14. Lidský faktor v řízení - stimulace, motivace, komunikace, manažerská osobnost, styl práce, styl chování, typy chování
  15. Personální management - získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, příprava a rozmístění zaměstnanců, odměňování, péče o zaměstnance, pracovní poměr, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, bezpečnost práce, kolektivní smlouvy
  16. Kontrola, její význam v řídícím procesu - vývoj, pojetí, kontrolní systém, vliv kontrolního procesu na účinnost řízení, druhy kontrol, audit, controlling
  17. Strategický management - přístupy ke zpracování strategie podniku, strategická analýza, fáze tvorby strategie a její implementace
  18. Krizový management - krize v podniku, zákonitosti vzniku krizí, nejčastější příčiny vzniku krize, krizové scénáře, řešení situace
  19. Marketing - zaměření, funkce, marketingový a komunikační mix, přímý marketing, marketingový plán firmy, strategický marketing
  20. Organizace, organizování - teorie organizace, typy organizačních struktur, organizační normy
  21. Certifikace - PEFC, FSC, C-o-C, systémy managementu