Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Přednášky ku předmětu Logopedie

«»
Přípona
.docx
Typ
přednášky
Stažené
10 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5180
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
1 325 x
Autor:
aja.stepankova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD DO LOGOPEDIE

- logopedie - z řeckých slov - logos = slovo, paidea = výchova
- Speech Therapy, Speech Correction, Sprachheilpädagogik, Logopädie, Sprachbehindertenpädagogik

Logopedii definujeme jako vědní obor interdisciplinárního charakteru, jehož předmětem jsou zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti. Zkoumá NKS z hlediska příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence. Předmětem je NKS u osob všech věkových kategorií.

- spolupracuje s:
- medicínou (foniatrie, neurochirurgie, ORL, pediatrie, neurologie, stomatologie, plastická chirurgie)
- pedagogikou - obecná pedagogika, speciální pedagogika (surdo, oftalmo, psycho…)
- psychologickými - vývojová psychologie, patopsychologie, psychologie
- jazykovědnými obory (fonetika, fonologie, lingvistika)
- roste význam neurolingvistiky, genetiky, informatiky, právních věd

HISTORIE LOGOPEDIE V 7 ETAPÁCH (Lechta, 1990)
1. et od 3. st BC - zbožné uctívání komunikační schopnosti (zaklínadla, obřadní formule)
2. et od 14. st. BC - významné osobnosti popsané v prvních záznamech (tušíme, že trpěli NKS)
3. et 1. - 15. st. - počátky systematické kultivace komunikační schopnosti, rétorika (1. myslitelé)
4. et 16. - 17. st. - první vědecká pojednání, pokusy zavést systém péče (JAK Informatorium školy mateřské, J. C. Amman - Surdus loques = Mluvící hluchý)
5. et 18. - 19. st. - počátky organizované péče, Samuel Wernicke (sluchově řečové pole) Paul Pierre Brnoca (definoval v mozku řečové centrum, levá h.)
6. et 19. - 20. st. - položení vědeckých základů logopedie (Gutmanovi, K. Malý)
7. et 20. - 21. st. - konstituování logopedie jako samostatného vědního oboru ve 20. letech 20. stol., učebnice, systém vzdělávání logopedů (180-200)

Klíčová slova:

logopedie

koktavost

terapie

afázie

neverbální komunikace

komunikace

anatomieObsah:
 • 1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům
  2. Historický vývoj péče o jedince s poruchami komunikačních schopností. Osobnosti logopedie.
  3. Logoped, kvalifikační i osobnostní předpoklady. Logopedický asistent.
  4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu.
  5. Narušená komunikační schopnost - definice, různá dělení a klasifikace.
  6. Systém péče o jedince s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence.
  7. Logopedická prevence - primární, sekundární, terciární. Obsah logopedické prevence v mateřských školách a na 1. stupni základní školy.
  8. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči.
  9. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
  10. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek.
  11. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační.
  12. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření.
  13. Pomůcky a přístroje užívané v logopedické diagnostice i v logopedické praxi.
  14. Narušený vývoj řeči, klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
  15. Opožděný vývoj řeči - příčiny opoždění ve vývoji řeči, metodika logopedické intervence u dětí s opožděným vývojem řeči.
  16. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická péče u dysfatických dětí. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do logopedické péče.
  17. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o afatiky.
  18. Mutismus - etiologie, komplexní péče o jedince stižené psychotickými poruchami řeči.
  19. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické péče. Metodika navození hlásek.
  20. Dysartrie - vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
  21. Rhinolalia - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická péče. Adenoidní vegetace.
  22. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o palatolaliky.
  23. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická péče.
  24. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o balbutiky. Diferenciální diagnostika balbuties a tumultus sermonis.
  25. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u jedinců se symptomatickými poruchami řeči.
  26. Symptomatické poruchy řeči u mentálně retardovaných. Logopedická péče o mentálně retardované děti.
  27. Symptomatické poruchy řeči u tělesně postižených dětí.
  28. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.
  29. Specifika logopedické péče u dětí těžce zrakově postižených a nevidomých.
  30. Specifické poruchy učení a specifické poruchy řeči, etiologie. Logopedická intervence.
  31. V Alternativní a augmentativní komunikace - různé komunikační systémy.