Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Dlouhodobá nezaměstnanost ve zlínském regionu

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
11945
Poslední úprava
23.04.2018
Zobrazeno
254 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tématem diplomové práce je dlouhodobá nezaměstnanost ve zlínském regionu. V teoretické části se diplomová práce zaměřuje především na příčiny a důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Praktická část analyzuje dlouhodobou nezaměstnanost ve zlínském regionu z hlediska rizikových faktorů, kterými jsou věk, zdravotní stav a vzdělání nezaměstnaných. Zhodnoceno je řešení Úřadu práce ve Zlíně v boji s dlouhodobou nezaměstnaností. Cílem diplomové práce je analytická studie a návrhy na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

Klíčová slova:

nezaměstnanost

sociální kategorie

legislativní úprava

Zlínsko

dlouhodobá nezaměstnanost

aktivní politikaObsah:
 • Úvod 11
  I Teoretická část 13
  1 Fenomén nezaměstnanosti 14
  1.1 Formy nezaměstnanosti a jevy spojené s nezaměstnaností 15
  1.2 Nezaměstnanost z hlediska délky trvání 16
  1.2.1 Krátkodobá nezaměstnanost 16
  1.2.2 Dlouhodobá nezaměstnanost 16
  2 Dlouhodobá nezaměstnanost jako problém 17
  3 Příčinné souvislosti dlouhodobé nezaměstnanosti 18
  4 Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti 20
  4.1 Ekonomické důsledky 20
  4.2 Sociálněpsychologické důsledky 21
  4.2.1 Rodina nezaměstnaného 21
  4.2.2 Nezaměstnaný a společnost 22
  4.3 Marginalizace 23
  4.4 Stigmatizace 23
  4.5 Past nezaměstnanosti a past chudoby 24
  4.6 Underclass 24
  4.7 Zdravotní důsledky 25
  5 Sociální kategorie ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností 26
  5.1 Zdravotně postižení lidé 26
  5.2 Lidé bez kvalifikace 26
  5.3 Ženy 27
  5.4 Starší lidé 27
  5.5 Etnika 28
  6 Životní strategie a typy kultur dlouhodobě nezaměstnaných 29
  7 Nezaměstnanost v legislativní úpravě 31
  7.1 Změny v zákoně o zaměstnanosti 31
  7.1.1 Právo na zaměstnání 31
  7.1.2 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 31
  7.1.3 Individuální akční plán 32
  7.1.4 Vhodné zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnaného 33
  7.1.5 Podpora v nezaměstnanosti 33
  7.1.6 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 34
  7.1.7 Aktivní politika zaměstnanosti 35
  7.1.8 Zaměstnávání cizinců 36
  7.2 Změny v sociálním systému 36
  II Praktická část 38
  Úvod k praktické části 39
  8 Zaměstnanost ve zlínském regionu 41
  8.1 Základní údaje o zlínském regionu 41
  8.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci zlínského regionu 42
  8.3 Volná pracovní místa ve zlínském regionu 43
  8.4 Občané evropské unie ve zlínském regionu 43
  8.5 Cizinci ve zlínském regionu 44
  9 Nezaměstnanost ve zlínském regionu 45
  9.1 Nezaměstnanost v mikroregionech 47
  9.2 Struktura uchazečů podle pohlaví 47
  9.3 Struktura uchazečů podle věku 48
  9.4 Struktura uchazečů podle vzdělání 50
  9.5 Struktura uchazečů podle délky evidence na úřadě práce 51
  10 Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti ve zlínském regionu 55
  11 Struktura dlouhodobě nezaměstnaných ve zlínském regionu 58
  11.1 Struktura dlouhodobě nezaměstnaných podle věku 58
  11.2 Struktura dlouhodobě nezaměstnaných podle zdravotního stavu 61
  11.3 Struktura dlouhodobě nezaměstnaných podle vzdělání 62
  11.4 Opakovaná evidence dlouhodobě nezaměstnaných 63
  11.5 Kombinace rizikových faktorů u dlouhodobě nezaměstnaných 65
  11.5.1 Základní vzdělání a zdravotní postižení 66
  11.5.2 Věk nad 50 let a zdravotní postižení 66
  11.5.3 Věk nad 50 let a základní vzdělání 67
  11.5.4 Základní vzdělání, zdravotní postižení a věk nad 50 let 67
  11.5.5 Péče o děti a dlouhodobá nezaměstnanost žen 68
  12 Aktivní politika zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané 69
  12.1 Rekvalifikace 69
  12.2 Veřejně prospěšné práce 70
  12.3 Společensky účelná pracovní místa 71
  12.4 Překlenovací příspěvek 72
  12.5 Chráněná pracovní místa a chráněná pracovní dílna 72
  13 Národní projekty pro dlouhodobě nezaměstnané 74
  13.1 Příprava na práci ve zlínském kraji 74
  13.2 Návrat do práce ve zlínském kraji 75
  14 Návrhy na snížení dlouhodobé nezaměstnanosti ve
  Zlínském regionu 77
  Závěr 81
  Seznam použité literatury 85
  Seznam použitých symbolů a zkratek 88
  Seznam grafů 89
  Seznam tabulek 90

Zdroje:
 • BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-16-4.
 • BUCHTOVÁ, B. Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém. 1.vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-9006-8.
 • BUCHTOVÁ, B. Sociální psychologie nezaměstnanosti. In VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (ed.) Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, s. 81-111.
 • BUCHTOVÁ, B. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. Československá psychologie, 2004, č. 2/2004, s. 121-135.
 • HORA, O. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných (souhrnná zpráva z výzkumu). 1.vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87007-98-3.
 • KUCHAŘ, P. Dlouhodobá nezaměstnanost jako životní styl. In SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. (ed.) Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003, s. 139-148.
 • MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-08-3.
 • MAŘÍKOVÁ, H. Česká žena na trhu práce. In VODÁKOVÁ, A., VODÁKOVÁ, O. (ed.) Rod ženský Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, s. 186-196.
 • MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1.vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-002-X.
 • SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. (ed.) Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1.vyd. Brno: FSS MU, 2003. ISBN 80-210-3048-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4.vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7367-414-4.