Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Strategické možnosti ve vinařství v České republice

«»
Přípona
.pdf
Typ
závěrečná práce
Stažené
1 x
Velikost
2,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
10996
Poslední úprava
16.10.2017
Zobrazeno
388 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tato disertační práce se zabývá odvětvím vinařství a jejím hlavním cílem práce je formulovat doporučení pro podniky působící ve zkoumaném odvětví a podniky, které o vstupu teprve uvažují. Výsledná doporučení vychází z analýz vnějšího prostředí, posouzení atraktivity vybraného odvětví a kompletního zmapování konkurence v odvětví. Na základě výsledků byly navrženy doporučení pro dva extrémní příklady podniků uvažujících o vstupu do odvětví. Pro mikropodnik to byl opatrný vstup s minimalizací vstupních investic diferenciace produkce a následné pozvolné zvětšování tržního podílu. Pro středně velký podnik to znamená nutnost vysokých investic především do nákupu technologií a marketingu. Doporučení byla také navržena pro dva modelové příklady stávajících podniků. Mikropodnik by se měl soustředit na realizaci konzervativních strategií, mezi něž patří penetrace na trh, koncentrická diverzifikace a minimalizace nákladů, zatímco středně velký podnik na realizaci agresivních strategií, jako je vývoj nových výrobků, diverzifikace, zpětná, dopředná nebo horizontální integrace. V rámci práce také byla ověřena využitelnost modifikace statistické metody shlukové analýzy jako vhodného nástroje pro mapování konkurenčních skupin.

Klíčová slova:

Odvětví vinařství

atraktivita

konkurenční pozice

matice GE

matice SPACEObsah:
 • 1 ÚVOD -7-
  2 CÍL PRÁCE -8-
  2.1 Výzkumné otázky -9-
  3 MATERIÁL A METODIKA PRÁCE -10-
  4 LITERÁRNÍ PŘEHLED ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY -14-
  4.1 Strategický management -14-
  4.2 Prostředí managementu -16-
  4.2.1 Vnitřní prostředí -16-
  4.2.2 Vnější prostředí -17-
  4.3 Analýza makroprostředí -18-
  4.4 Analýza mikroprostředí -19-
  4.5 Analýza atraktivity odvětví -20-
  4.6 Základní charakteristiky odvětví -21-
  4.6.1 Životní stádium odvětví -23-
  4.6.2 Analýza hybných změnotvorných sil -24-
  4.6.3 Struktura odvětví z hlediska míry koncentrace -25-
  4.7 Konkurence a konkurenční prostředí -27-
  4.7.1 Porterův model hybných sil konkurence v odvětví -28-
  4.7.1.1 Ohrožení ze strany nově vstupujících podniků -29-
  4.7.1.2 Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty -31-
  4.7.1.3 Tlak ze strany náhradních výrobků - substitutů -33-
  4.7.1.4 Vyjednávací vliv dodavatelů -34-
  4.7.1.5 Vyjednávací vliv odběratelů -35-
  4.7.1.6 Vliv vlády v odvětvové konkurenci -35-
  4.7.1.7 Objektivizace Porterova modelu hybných sil -36-
  4.7.2 Mapa konkurenčních skupin -36-
  4.7.3 Analýza konkurence -39-
  4.8 Matice hodnocení atraktivity odvětví -41-
  4.9 Formulace strategií -43-
  4.9.1 Matice GE -43-
  4.9.2 Matice SPACE -47-
  4.10 Shluková analýza -49-
  5 VÝSLEDKY -52-
  5.1 Analýza makroprostředí -52-
  5.1.1 Sociální prostředí -52-
  5.1.2 Technologické a technické prostředí -54-
  5.1.3 Ekonomické prostředí -55-
  5.1.4 Politické a legislativní prostředí -56-
  5.1.5 Ekologické prostředí -60-
  5.1.6 Shrnutí STEPE analýzy -60-
  5.2 Analýza mikroprostředí -61-
  5.2.1 Struktura odvětví -61-
  5.2.2 Spotřeba -66-
  5.2.3 Produkce -68-
  5.2.4 Ceny -69-
  5.2.5 Zahraniční obchod -72-
  5.2.6 Analýza konkurenčních sil v odvětví vinařství -76-
  5.2.6.1 Ohrožení ze strany nově vstupujících podniků -76-
  5.2.6.2 Soupeření stávajících konkurentů v odvětví -85-
  5.2.6.3 Nebezpečí substitučních výrobků -90-
  5.2.6.4 Vyjednávací vliv dodavatelů -93-
  5.2.6.5 Vyjednávací vliv odběratelů -100-
  5.2.6.6 Vliv vlády -108-
  5.2.6.7 Objektivizace Porterova modelu hybných sil -109-
  5.2.7 Analýza hybných změnotvorných sil -114-
  5.2.8 Mapa konkurenčních skupin -120-
  5.2.8.1 Charakteristiky odlišnosti podniků -120-
  5.2.8.2 Sestavení mapy konkurenčních skupin -126-
  5.2.9 Analýza atraktivity odvětví -136-
  5.2.10 Nejdůležitější změny v odvětví vinařství po roce 2009 -143-
  5.3 Matice GE -146-
  5.3.1 Atraktivita trhu -147-
  5.3.2 Konkurenční pozice -147-
  5.3.3 Návrh dporučení -150-
  5.4 Matice SPACE -157-
  5.4.1 Dimenze ES a IS -158-
  5.4.2 Dimenze FS a CA -161-
  5.4.3 Návrh doporučení -164-
  6 DISKUSE -170-
  7 ZÁVĚR -174-
  8 LITERATURA -176-
  9 SEZNAM TABULEK -187-
  10 SEZNAM OBRÁZKŮ -188-
  11 SEZNAM PŘÍLOH -189-