Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Technika prostředí

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
9,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
7270
Poslední úprava
18.01.2016
Zobrazeno
792 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Činitelé prostředí, mikroklima a makroklima, pohoda prostředí, škodliviny v prostředí

Činitelé prostředí: fyzikální, chemické a biologické veličiny → hodnocení stavu prostředí a jeho jakosti

• 2 skupiny ČP (rozhodují o úpravě prostředí):
energetické - teplota, tlak, rychlost proudění, intenzita sl. záření, intenzita tep. sálání
látkové - vlhkost vzduchu, koncentrace příměsí (plyny, páry, kapal. a tuhé částice)

Mikroklima klima pro (relativně) malé oblasti, které se vlivem různých místních specifik a specifik okolí liší od klimatu okolí, resp. od klimatu, které by člověk v dané zeměpisné oblasti očekával.
• závisí na podmínkách panujících v dané oblasti a jejím okolí.
• Výrazně specifická mikroklimat ovliv. např. - utváření povrchu v oblasti, její nadmořská výška, hydrologické poměry, stav vegetace a tvar povrchu a rozsah a uspořádání vodních ploch v okolí.
• Niagarského poloostrova (velký vlivem Velkých jezer → vlhčí klima a mírné zimy → místní podmínky se silně podobají subtropům.

Makroklima: podnebí území o velkém horizontálním rozsahu

Pohoda prostředí: Subjektivní stav, podmíněný optimálním stavem prostředí, kdy se člověk cítí co nejlépe. Podle toho, které podmínky jsou optimální, jde o pohodu celkovou nebo jen tepelnou, světelnou apod.

Škodliviny v prostředí: fyzikální, chemický či biologický faktor v prac. prostředí, který svou kvalitou nebo kvantitou (koncentrací, intenzitou), popř. svým dlouhodobým působením může vyvolat poruchy zdraví nebo narušit pocit pracovní pohody
• Přípustné hodnoty škodlivin → hygienický předpis


Klíčová slova:

mikroklima

makroklima

proud

vytápění

akustika

uzavřený prostor

šíření zvukuObsah:
 • 1. činitelé prostředí, mikroklima a makroklima, pohoda prostředí, škodliviny v prostředí
  2. tepelná pohoda prostředí, rovnice tepelné rovnováhy člověka, rovnice toku tepla oděvem, rovnice tepelné pohody člověka
  3. tepelné vlastnosti budov, šíření tepla konstrukcí, šíření vlhkosti a tepla konstrukcí, prostup tepla stavební konstrukcí
  4. tepelná zátěž budov (tepelné zisky vnitřní a vnější)
  5. výpočet tepelných ztrát budov, tepelné vlastnosti budov
  6. větrání a odsávání, bilance větraného prostoru, proudění vzduchu ve větraném prostoru
  7. přirozené větrání (aerace, provětrávání, infiltrace, šachtové větrání)
  8. nucené větrání a klimatizace (rozdělení, jednotlivé systémy, provedení, koncové elementy, obrazy proudění vzduchu ve větraném prostoru)
  9. místní větrání, odsávací zařízení, aerodynamické vlastnosti sacích otvorů, sací nástavce
  10. sítě vzduchovodů, proudění vzduchovody větracích zařízení, výpočet sítě vzduchovodů, práce ventilátoru v potrubní síti, rozložení tlaků v jednoduché potrubní síti s ventilátorem
  11. volný a zatopený proud (definice, popis, schéma)
  12. úprava vzduchu v h-x diagramu vlhkého vzduchu (entalpie, měrná vlhkost, relativní vlhkost, teplota rosného bodu, ohřev, chlazení, zvlhčování, směšování, faktor citelného tepla)
  13. zimní a letní provoz klimatizačního zařízení v h-x diagramu vlhkého vzduchu
  14. omezování emisí v ochraně vnějšího ovzduší, základní pojmy, omezování tuhých emisí, omezování plynných emisí
  15. filtrace atmosférického vzduchu, filtry atmosférického vzduchu (rozdělení, třídy, funkce, popis, provedení, dimenzování, schémata)
  16. vytápění, rozdělení otopných soustav podle různých hledisek, výhody a nevýhody
  17. výpočet potrubních sítí otopných soustav (tlakové ztráty v potrubní síti, metody návrhu)
  18. prvky otopných soustav (otopná tělesa, potrubí, armatury, zdroje tepla)
  19. pojistné a zabezpečovací zařízení otopných soustav (definice, požadavky, popis, výpočet)
  20. otopné soustavy s nuceným a přirozeným oběhem otopné vody (princip, funkce, pokrytí tlakových ztrát)
  21. základní pojmy v akustice (vlnová délka, frekvence, akustický tlak, akustická rychlost, rychlost zvuku, spektrum zvuku)
  22. Weber-Fechnerův zákon, hladiny používané v akustice (hladina akustického tlaku, hladina akustického výkonu, hladina intenzity zvuku, hladina akustického tlaku A (hl. zvuku resp. hluku)), oktávové a třetino-oktávové pásmo, střední frekvence v oktávě, sčítání hladin
  23. šíření zvuku v uzavřeném prostoru ( pole přímých a odražených vln, zjištění výsledné hladiny akustického tlaku od zdroje v uzavřeném prostoru), hodnocení hluku, zdroje hluku, šíření chvění v konstrukcích.