Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové okruhy z předmětu Hospodářské dějiny

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
7658
Poslední úprava
21.03.2016
Zobrazeno
731 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu (do konce 18. století)

Feudalismus
- zemědělská, vesnická civilizace
- většina obživy - právě ze zemědělství - vytvářely se uzavřené hospodářské jednotky -> většina životních potřeb uspokojována vlastní výrobou
- směna a trh - pouze podřadná úloha
- předmět nákupu - pouze úzký okruh výrobků (sůl, luxusní zboží pro šlechtu atd.) - mizivé příležitosti k podnikání
- stavovské uspořádání - šlechta, církev, nevolníci - nerovnost mezi nimi
- poddanská lenní závislost

Kapitalismus
- formálně rovnoprávné postavení vlastníků a výrobců
- nerovné ekonomické postavení
- vysoká poptávka po zboží
- neomezené příležitosti k podnikání

Přechod mezi feudalismem a kapitalismem
- zvyšující se poptávka po zboží
- nárůst vzdělanosti a náboženská reformace - upevňování pracovní disciplíny -> zesvětšťování společnosti -> pronikání osvícenských myšlenek
- zámořské objevy - Evropané chtějí být nezávislí a chtějí získat nová naleziště zlata a stříbra -> kolonizují a cestují
- podmínky - nové převratné zeměpisné a astronomické poznatky (včetně hypotézy O kulatosti Země)
- zdokonalení lodí, využití kompasu, nové střelné zbraně
- průkopníci - Portugalci, Španělé
- objevení Ameriky(Kryštof Kolumbus), nové cesty do Indie kolem Afriky (Vasco de Gama), obeplutí světa kolem J.Ameriky (Magalhaesova výprava)
-> důsledky - rozvíjení světového obchodu a celosvětová dělba práce
- zemědělství - obohaceno o nové druhy plodin a zvířat
- cenová revoluce - příliv drahých kovů -> prudký růst cen zboží
- větší význam zemí přilehlých k Atlantiku + přesun obchodních cest
- vznik koloniálního systému a novodobého otroctví - S.Amerika - noví osadníci vyhání původní obyvatelstvo -
> nedostatek pracovních sil -> dovoz černých otroků z Afriky

Klíčová slova:

hospodářské dějiny

kapitalismus

feudalismus

industrializace

ekonomika

integrace

kolonialismusObsah:
 • 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu (do konce 18. století).
  2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře).
  3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa).
  4. Od zformování systému organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA).
  5. Hospodářský vývoj českých zemí do roku 1918.
  6. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocensko politické a ekonomické důsledky).
  7. „Zlatá" léta vývoje světového hospodářství 1918-29 (odlišnosti vývoje kapitalistických velmocí).
  8. Světová hospodářská krize přelomu 20. a 30. let (příčiny,| způsoby překonávání, důsledky, ekonomický vývoj hlavních kapitalistických mocností do počátku druhé světové války, nástup ekonomické militarizace).
  9. Vznik a vývoj sovětské centrálně plánované ekonomiky (do vstupu Sovětského svazu do války).
  10. Formování ekonomiky nezávislého československého státu a jeho sociálně reformní opatření, hospodářský vývoj Československa do nástupu světové hospodářské krize.
  11. Hospodářské problémy Československa v období světové hospodářské krize, státně intervencionistická opatření a jejich efektivita.
  12. Charakteristika válečných ekonomik velmocí v letech 1939-45.
  13. Dopady mnichovského diktátu na hospodářství tzv. druhé republiky, nacistická okupace českých zemí a jejich včlenění do německého „velkoprostorového hospodářství" (militarizace, exploatace a germanizace).
  14. Důsledky druhé světové války, poválečná obnova v podmínkách bipolarizace světa (1945-49).
  15. Hospodářsko sociální vývoj Československa v periodě limitované demokracie 1945-48/49.
  16. Hospodářský vývoj vyspělých tržních ekonomik v letech 1950-73. Změny v poměru ekonomické síly velmocí.
  17. Vývoj vyspělých tržních ekonomik od první ropné krize do konce studené války (dynamika růstu, vědeckotechnický pokrok, cyklické výkyvy a strukturální tendence).
  18. Integrační procesy v západní Evropě po druhé světové válce do [současnosti.
  19. Sovětský svaz a jeho satelite 1949-90 (hospodářský vývoj SSSR a tzv. socialistická integrace).
  20. Čínské sociálně ekonomické experimenty (1949-do současnosti)
  21. Soumrak kolonialismu a hospodářsko sociální přeměny tzv. třetího světa.
  22. Instalace centrálně plánované ekonomiky v Československu a její vývoj do nástupu „Pražského jara" (tzv. generální linie budování socialismu a její realizace, reformní pokusy 50. a 60. let).
  23. Hospodářský vývoj Československa od nástupu „normalizace" do „sametové revoluce" (1969-89/90).
  24. Cesty české (československé) hospodářské transformace.
  25. Hospodářské problémy současného světa a hlavní vývojové tendence (1990-do současnosti).