Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Vypracované otázky z předmětu Firemní inovační politika

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
12 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
6534
Poslední úprava
07.09.2015
Zobrazeno
954 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte inovaci a invenci

„Inovacemi rozumíme nové produkty a procesy a významné změny produktů a procesů. Inovaci pokládáme za uskutečněnou, pokud byla uvedena na trh (inovace produktu) nebo použita v produkčním procesu (inovace procesu). Inovace tedy zahrnuje řadu vědeckých, technologických, organizačních, finančních a komerčních činností.“
Inovaci nelze zaměňovat s invencí. Invence je dobrý nápad, který je součástí procesu inovace.

2. Vyjmenujte a charakterizujte stupně inovací

• přírůstkové (inkrementální) inovace: méně významné nápady, které jsou důležité při zdokonalování produktů a procesů (nová typová řada počítačů, automobilů apod., nalezení nového trhu);
• radikální inovace: významné nápady, které ovlivňují nebo způsobují významné změny v celém odvětví (zavedení tranzistoru, proudový letecký motor, přenos dat po optických kabelech);
• systémové inovace: nápady, k jejichž realizaci je zapotřebí různých zdrojů a značného úsilí (komunikační sítě, penzijní systém).

Klíčová slova:

inovace

firemní politika

inovační proces

bariéry

zákazníci

horizontální politikaObsah:
 • 1. Definujte inovaci a invenci
  2. Vyjmenujte a charakterizujte stupně inovací
  3. Popište inovační proces
  4. Vyjmenujte inovační bariéry
  5. Popište úspěšnou inovační firmu. Uveďte příklad.
  6. Vyjmenujte a charakterizujte alespoň tři zdroje inovačních podnětů z vnějšího prostředí.
  7. Vyjmenujte a charakterizujte alespoň tři zdroje inovačních podnětů z vnitřního prostředí.
  8. Popište základní typy zákazníků.
  9. Vyjmenujte 7 inovačních podnětů podle Druckera. Seřaďte je dle rizika od největšího po nejmenší.
  10. Popište vnitřní zdroje inovačních podnětů podle Druckera.
  11. Popište vnější zdroje inovačních podnětů podle Druckera.
  12. Uveďte příklad neočekávaného úspěchu, neočekávaného neúspěchu, rozporu a změny výrobních procesů.
  13. Vyjmenujte a charakterizujte modely inovací.
  14. Definujte oba typy disrupcí.
  15. Popište vliv disrupce na výkonnost, trh a obchodní model.
  16. Na základě čeho rozhodneme, že jde opravdu o disrupci?
  17. Jak lze chránit firemní bohatství?
  18. Co je to logický rámec? Vyjmenujte jeho výhody.
  19. Popište postup sestavování logického rámce.
  20. Jaká je souvislost cíle a účelu projektu s operačními programy?
  21. Popište výstupy projektu v rámci logického rámce.
  22. Co musí obsahovat objektivně ověřitelné ukazatele?
  23. Definujte inovační projekt. V čem se liší od jiných projektů?
  24. Vyjmenujte a popište fáze inovačního projektu.
  25. Definujte studii příležitostí a hodnotící studii.
  26. Popište rozdíl mezi studií proveditelnosti a předběžnou studií proveditelnosti.
  27. Jak se provádí analýza rizik v rámci studie proveditelnosti?
  28. Jak se hodnotí efektivita projektu v rámci studie proveditelnosti?
  29. Popište postup a smysl citlivostní analýzy.
  30. Definujte inovační firmu, inovační podnikání, spin-off firmu.
  31. Definujte podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, centrum pro transfer technologií.
  32. Vyjmenujte a popište typy inovační strategie, které může inovační firma používat.
  33. Popište princip fungování hybných sil a firemních pilířů v inovační firmě.
  34. Definujte tři firemní pilíře.
  35. Charakterizujte inovační kulturu.
  36. Čím je dán inovační potenciál firmy. Jak je možno analyzovat inovační potenciál firmy.
  37. Jakou formou lze povzbuzovat inovační snahy. Formy stručně charakterizujte.
  38. Vyjmenujte a klasifikujte rizika inovačního podnikání.
  39. Popište současný stav inovačního podnikání v ČR.
  ...
  ...
  ...
  60. Popište základní princip fungování strukturálních fondů včetně definice příslušných cílů.
  61. Co je to horizontální politika EU?
  62. Popište Evropský fond regionálního rozvoje.
  63. Popište Evropský sociální fond.
  64. Popište Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroje na obnovu rybolovu.
  65. Co je to Kohezní fond?
  66. Vyjmenujte a vysvětlete jednotlivé evropské iniciativy.
  67. Prostředky financování inovací plynoucí ze státního rozpočtu řadíme do skupin…………..Tyto skupiny stručně charakterizujte.
  68. Co je to grantová soutěž?
  69. Co je to projektová soutěž?
  70. Vyjmenujte možnosti podpory malých a středních podniků
  71. Co je to NUTS? NUTS v ČR?
  72. K čemu slouží operační programy? Co je to SROP?
  73. Popisně operační program Podnikání a inovace.
  74. Popište operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
  75. Definujte malý a střední podnik. Blíže specifikujte kriteria třídění.
  76. Kdy je podnik nezávislý?
  77. Rozpočet EU.
  78. Popište proces získání podpory z OP.
  79. Jak se provádí ekonomické hodnocení v rámci získání podpory z OP?
  80. Jaké jsou podmínky přijatelnosti projektu?
  81. Co je a co není uznatelnými náklady projektu?
  82. Podle kterých kriterií se hodnotí projekty v rámci OP? Jednotlivé skupiny kriterií více vysvětlete.
  83. Popište osnovu projektu.
  84.
  85. Proč hodnotíme projekt v iniciační fázi?
  86. Vyjmenujte metody