Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Podnikové ekonomiky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6680
Poslední úprava
28.09.2015
Zobrazeno
749 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Vysvětlete obecný princip racionality.
- OPR říká, že určitého cíle je třeba dosáhnout s co nejmenším vynaložením prostředků. Ekonomický princip lze vyjádřit pomocí dílčích principů maxima a minima a to jak v kvantitativním (objemovém) tak v kvalitativním (hodnotovém) vyjádření.

2) Popište kvantitativní vyjádření principu racionality.
- s danou spotřebou výrobních faktorů je třeba dosáhnout co největšího výnosu statků (princip maxima), nebo že daný výnos ve statcích je nutno dosáhnout s co nejnižší spotřebou výrobních faktorů (princip minima).

3) Popište kvalitativní vyjádření principu racionality.
- s danou spotřebou peněz je třeba dosáhnout co nejvyššího výnosu (princip maxima), nebo že daného výnosu je třeba dosáhnout s minimálním vynaložením peněz (princip minima).

4) Charakterizujte veřejné domácnosti.
- představují instituce, které si společnost ve svém zájmu zřídila a které spotřebovávají statky produkované podniky (policie, armáda, školství atd.)

5) Vysvětlete smysl podniku.
- spočívá v org.lidské činnosti v okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby i potřeby podnikatele byly uspokojeny.

Klíčová slova:

racionalita

podniková ekonomika

domácnosti

podnik

podnikání

hospodářské odvětví

transformační procesObsah:
 • 1) Vysvětlete obecný princip racionality.
  2) Popište kvantitativní vyjádření principu racionality.
  3) Popište kvalitativní vyjádření principu racionality.
  4) Charakterizujte veřejné domácnosti.
  5) Vysvětlete smysl podniku.
  6) Objasněte základní rozlišovací znaky podniku.
  7) Popište podstatu podnikání. (def. podnikání)
  8) Vysvětlete základní předpoklady podnikání.
  9) Definujte základní rysy podnikání.
  10) Vysvětlete definici podniku dle Gutenberga.
  11) Objasněte členění podniků dle hospodářských odvětví.
  12) Jak členíme podniky podle převládajícího výrobního faktoru?
  13) Popište členění podniků podle velikosti.
  14) Jak v ČR členíme podniky dle právní formy?
  15) Charakterizujte živnost a rozdělení živností.
  16) Jaké podmínky musí být splněny pro započetí provozování živnosti?
  17) Charakterizujte veřejnou obchodní společnost (v.o.s.).
  18) Charakterizujte komanditní společnost (k.s.).
  19) Jak se dělí zisk mezi společníky v komanditní společnosti?
  20) Charakterizujte společnost s ručením omezeným (s.r.o.).
  21) Charakterizujte akciovou společnost (a.s.).
  22) Jak se dělí zisk mezi společníky v kapitálových společnostech?
  23) Objasněte princip družstva.
  24) Charakterizujte veřejné (státní) podniky.
  25) Popište a graficky znázorněte životní cyklus podniku.
  26) Jaké faktory mají vliv na život podniku a jeho výkonnost?
  27) Jaké typy odvětví rozlišujeme vzhledem k hospodářskému cyklu?
  28) Formulujte kritéria pro rozhodování o volbě právní formy podniku.
  29) Charakterizujte podnikatelský záměr a jeho jednotlivé části.
  30) Charakterizujte zakladatelský rozpočet a jeho jednotlivé části.
  31) Popište postup při zakládání podniku FO.
  32) Popište postup při zakládání podniku PO.
  33) Charakterizujte hmotné prvky podnikového okolí.
  34) Charakterizujte nehmotné prvky podnikového okolí.
  35) Objasněte úlohu státu při formování okolí podniku.
  36) Jaké informační zdroje může využít podnik při analýze svého okolí?
  37) Popište zájmové skupiny v rámci formování cílů podniku.
  38) Charakterizujte vrcholový (strategický) cíl podniku.
  39) Jak členíme podnikové cíle podle jejich obsahu?
  40) Vysvětlete hierarchické uspořádání cílů podniku.
  ...
  ...
  ...
  1) Charakterizujte hospodářský výsledek podniku.
  2) Popište funkce zisku.
  3) Jaké kategorie zisku znáte?
  4) Jaké poměrové ukazatele založené na zisku znáte? (rentabilita = výnosnost)
  5) Co to jsou nákladové modely?
  6) Definujte nákladovou funkci.
  7) Jaké podmínky musí být splněny při sestavování nákladové funkce?
  8) K čemu lze využít znalost podnikové nákladové funkce?
  9) Definujte produkční funkci.
  10) Graficky vyjádřete a popište krátkodobou nákladovou funkci.
  11) Graficky vyjádřete a popište dlouhodobou nákladovou funkci.
  12) Vysvětlete princip klasifikační analýzy.
  13) Objasněte postup metody dvou období.
  14) Vysvětlete grafickou metodu zjišťování parametrů nákladových funkcí.
  15) Popište princip regresní a korelační analýzy v rámci zjišťování parametrů N fcí.
  16) Matematicky odvoďte bod zvratu.
  17) Graficky znázorněte dosažení bodu zvratu.
  18) Co udává a jak zjistíme kritické využití výrobní kapacity?
  19) Co udává a jak zjistíme koeficient bezpečnosti?
  20) Za jakých podmínek stanovujeme tzv. bod maximálního zisku? Jak jej lze určit matematicky?
  21) Graficky odvoďte bod maximálního zisku.
  22) Vysvětlete působení provozní páky.
  23) Co udává stupeň provozní páky a jak jej vypočítáme?
  24) Co udává a jak určíme limit fixních nákladů?
  25) Co udává a jak určíme limit variabilních nákladů?