Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Udržateľný cestovný ruch - učební text ve slovenštině

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
11098
Poslední úprava
20.11.2017
Zobrazeno
477 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Prístupy k rozvoju cestovného ruchu

Jedným z najužitočnejších východísk v pochopení a charakteristike vývoja cestovného ruchu je delenie vývojových etáp podľa Getza (in Hall, 2000, s. 20 - 24). Autor rozoznáva štyri prístupy k rozvoju cestovného ruchu a jeho plánovaniu. Ide o tzv. „boosterizmus“, ekonomický prístup, územný prístup, spoločenský prístup k plánovaniu cestovného ruchu a trvalo udržateľný prístup. Tieto základné prístupy sa v niektorých prípadoch, najmä v použitých metódach, riešených problémoch a modeloch plánovania prekrývajú.

1.1.Boosterizmus

„Boosterizmus“ mal relatívne dlhé obdobie dominantné postavenie v rozvoji masového cestovného ruchu. Aj keď môžeme polemizovať o tom, či sa „boosterizmus“ dá opísať ako prístup k plánovaniu, je to vývojová etapa cestovného ruchu v cieľových miestach, kde sa rozvoj cestovného ruchu chápe automaticky ako prínos. V tomto prístupe sa venuje malá pozornosť možným negatívnym vplyvom rozvoja cestovného ruchu na hostiteľskú krajinu. Základy tohto prístupu treba hľadať nielen v 19. storočí v západnej Európe, pre ktorú je charakteristický tzv. laissez-faire utilitárny prístup k ekonomike, ale aj v mnohých cieľových miestach, kde zaznamenávali malý počet návštevníkov vo vzťahu ku kvantite zdrojov cestovného ruchu a potenciálu jeho rozvoja. V prípade tohto prístupu do rozhodovania o rozsahu rozvoja cestovného ruchu a jeho plánovania nie je zapojené miestne obyvateľstvo. Výskum ako súčasť plánu sa orientuje najmä na odhad veľkosti trhu, ktorý možno osloviť a na propagáciu cieľového miesta. Nevenuje sa pozornosť zabezpečeniu úrovne dopytu, ktorý neprekročí limitné kapacity cieľového miesta. Dodnes sa boosterizmus prejavuje napríklad v prípade mega podujatí, ako sú veľké rockové koncerty, športové podujatia európskeho a svetového významu, ktoré sa považujú za prospešné ako nástroj zviditeľnenia cieľového miesta bez toho, aby sa otvorene hovorilo o možných negatívnych vplyvoch na hostiteľskú krajinu. Boosterizmus sa prejavuje v súčasnosti a zrejme sa aj vždy bude prejavovať. Je badateľný najmä u tých politikov, ktorí budú deklarovať a pragmaticky zdôrazňovať ekonomický rast a u skupiny ľudí, ktorí chcú finančne profitovať v relatívne krátkom období z rozvoja cestovného ruchu. Ich cieľom je najmä propagácia zameraná na zvyšovanie počtu návštevníkov a táto skupina ľudí neberie do úvahy skutočnosť, že zdroje cestovného ruchu sú vyčerpateľné. S príkladmi boosterizmu sa stretávame v súčasnosti aj na Slovensku a v Českej Republike, kde sa často zdôrazňuje význam propagácie cestovného ruchu, orientácia politiky cestovného ruchu na zvyšovanie návštevnosti, rast ubytovacích kapacít, pritom zatiaľ nie sú známe limity rastu v cieľových miestach cestovného ruchu.

Klíčová slova:

cestovní ruch

boosterismus

rozvoj

udržitelný rozvoj

integrované plánování



Obsah:
 • 1. Prístupy k rozvoju cestovného ruchu
  1.1.Boosterizmus
  1.2 Ekonomický prístup k plánovaniu a rozvoju cestovného ruchu
  1.3 Územný (priestorový) prístup k plánovaniu
  1.4 Spoločenský prístup k rozvoju cestovného ruchu a jeho plánovaniu
  2. Vymedzenie pojmu udržateľný rozvoj
  3. Udržateľný cestovný ruch
  3.1 Vplyv cestovného ruchu na rozvoj cieľového miesta
  3.2 Prístupy k vymedzeniu pojmu trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu
  3.3 Udržateľný rozvoj cestovného ruchu a miestne obyvateľstvo
  3.4 Účastníci cestovného ruchu a udržateľný cestovný ruch
  3.5 Podniky cestovného ruchu a udržateľný cestovný ruch
  3.6 Úlohy verejného a tretieho sektora v realizácii cieľov udržateľného cestovného ruchu
  4. Integrované plánovanie rozvoja cestovného ruchu
  4.1. Proces integrovaného plánovania cestovného ruchu
  4.1.1 Príprava štúdie
  4.1.2 Ciele rozvoja cestovného ruchu
  4.1.3 Výskum
  4.1.4 Analýza a syntéza
  4.1.5 Formulácia plánu a politiky cestovného ruchu
  4.1.6 Implementácia a monitoring
  Literatúra