Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Typológia a riešenie výchovných situácií - vybrané kapitoly z etopédie

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10112
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
641 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Niekoľko myšlienok na úvod

Ak porovnávame súčasnú školu z hľadiska potrieb modernej spoločnosti s vyspelou technickou civilizáciou, so vzdelávacími systémami v zahraničí, zisťujeme, že sa naše školstvo snaží držať krok so svetovým trendom. Súčasne v ňom však pretrvávajú tradičné koncepcie, ukazovatele a v porovnaní za svetom zaostáva. Snaha o reedíciu „starých“ myšlienok a koncepcií je badateľná, ale je založená skôr na statickom než dynamickom procese zmeny.

Obdobne je to i v pedagogike. Obdobie súčasnej pedagogiky je možné popísať ako obdobie rozporov a hľadania, nových prístupov k učeniu sa, k problematike kurikula a k hľadaniu dielčích kompromisov v pojatí a zameraní pedagogiky. Nie je tomu ináč ani pri koncipovaní cieľov a zamerania teórie a metodiky výchovy. V zameraní sa na podstatu a rozvoj osobnosti, či na normatívne vymedzenie vedomostí a spôsobilostí, či je nutná intervencia, alebo postačuje „klasická“ výchova a vzdelávanie.

V týchto súvislostiach sa vynára otázka, či je učiteľské povolanie skôr umením alebo remeslom, ktoré má zlaté dno. Domnievame sa, že vystačiť si s návodmi a radami ako i používať „kuchárky a recepty“ sa v učiteľskej profesii nedá. Preto je učiteľstvo skôr umením ako „remeselnou výrobou“ človeka. Z pohľadu do učiteľskej praxe, je vidieť, že komplexnosť situácií, v ktorých učiteľ jedná, nie je možné zvládnuť z receptami, radami a poučkami. V tomto pojatí ide teda skôr o umenie, než remeslo.

Klíčová slova:

ponětí procesu

uchopení problematiky

výchovné situace

typológie výchovních problémů

diagnostické metodyObsah:
 • Obsah 2
  Niekoľko myšlienok na úvod 4
  1 Poňatie procesu výchovy ako teoretický základ uchopenia problematiky 6
  1.1 Chápanie pojmu výchovný proces 6
  1.2 Výchovný proces a jeho pojatie 7
  1.3 Sebavýchova ako súčasť výchovného procesu 10
  1.4 Metódy a metodické postupy v procese výchovy 12
  2 Terminologické uchopenie problematiky výchovných situácií 17
  2.1 Od životnej situácie k výchovnej situácii 17
  2.2 Štruktúra výchovnej situácie 20
  2.2.1 Výchovná situácia a osobnosť človeka 25
  2.2.2 Klasifikačné a špecifické znaky výchovnej situácie 27
  2.2.3 Vymedzenie uzlových bodov ako dôležitých hľadísk pri vývoji situácie 33
  2.2.4 Zásady funkčnosti a ich charakteristické znaky vo svetle rozhodovacieho procesu 34
  2.3 Praktická realizácia rozvoja pedagogických spôsobilostí riešením výchovnej situácie 38
  3 Typológia vybraných výchovných problémov 43
  3.1 Výchovné problémy v školskom prostredí - teoretický základ 43
  3.2 Výchovné problémy v rodinnom prostredí - teoretický základ 45
  3.3 Typológia „vzorových“ výchovných problémov 48
  4 Niektoré vybrané postupy a riešenia ako samostatné metódy výchovnej práce 52
  4.1 Modelovanie výchovných situácií 52
  4.2 Výrazová hra ako metóda riešenia výchovných situácií 57
  5 Vybrané výskumné a diagnostické metódy ako základné postupy popisu a riešenia 61
  5.1 Rozhovor ako diagnostická metóda 61
  5.2 Voľné slovné asociácie 65
  5.3 Technika nedokončených viet 66
  5.4 Technika štruktúrovaných konceptov (slt) 67
  5.5 Technika ilkha 68
  5.6 Technika repertoárových mriežok 69
  5.7 Protokolovanie situácií 69
  6 Príklady z praxe 70
  6.1 Prípad č. 1 70
  6.2 Prípad č. 2 72
  6.3 Prípad č. 3 73
  6.4 Prípad č. 4 75
  6.5 Prípad č. 5 76
  6.6 Prípad č. 6 79
  Prílohy 80
  Zoznam použitej literatúry 88

Zdroje:
 • ADCOK, C,J. Fundamentals of Psychology, repr. Hardmondsworth, 1964.
 • BÁBOSIK, I. Amodern nevelés elmétete. Budapešť: Telosz, 1997.
 • BEIJAARD, D.; VAN DRIEL, J.; VERLOOP, N. Evaluation of story-line methodology in research on teachers´ practical knowledge. Studies in Educational Evaluation, 1999, č. 25, s. 47-62.
 • BERLINER, D. C. The nature of expertise in teaching. In OSER, F. K.; DICK, A.; PATRY, J. (Eds.). Effective and responsible teaching: The new synthesis. San Francisco : Jossey-Bass, 1992, s. 227-248.
 • BREZINKA,W. Filozofické základy výchovy. Praha: Portál, 1996.
 • BRUNER, J. On Knowing - Essays for the Left Hand. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962.
 • ČÁP, P., DYTRYCH, Z. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: SPN, 1980.
 • ĎURIČ, L. - ŠTEFANOVIČ, J. Psychológia pre učiteľov. Bratislava: SPN, 1973.
 • ELLIOTT, J. Action-research: A framework for self-evalution in schools. TIQL-Working Paper No.1. Cambridge: Instutute of Education, 1981.
 • FULLER, F. F.; BOWN, O. Becoming a teacher. In RYAN, K. (Ed.). Teacher Education. The seventy-fourth NSSE yaerbook, Part II. Chicago : University of Chicago Press, 1975, s. 25-52.
 • GAVORA, P. Akí sú moji žiaci? Bratislava : Práca, 1999.
 • GAVORA, P. Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania. Pedagogická revue. 42, 1990, č. 3, s. 209-222.
 • GAVORA, P. Metóda verbálných výpovedí v edukačnom výskume. In ŠVEC, Š. a kol. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998.
 • GAVORA, P. Životný príbeh učiteľa: metodologické hľadiská výskumu. Pedagogická revue, 2001, č. 3, s. 217-236.
 • GEIST, B. Sociologický slovník .Praha: Victoria Publishing, 1992.
 • GOGOVÁ, A., KROČKOVÁ, Š, KURINCOVÁ, V. Sociológia výchovy. Nitra: GARMOND,1995.
 • GOGOVÁ, A. - KROČKOVÁ, Š. - PINTES,G. Žiak - Sloboda - Výchova.Nitra, UKF,2004.
 • HLAVSA, J. LANGOVÁ, M., VŠETEČKA, J. Člověk v životních situacích. Praha: Academia, 1987.
 • HELUS, Z. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha : SPN, 1982.
 • HOPE, G. The process of solving problems: young children exploring science, mathematics and technology. In. Linking science, Mathematics and Technology educational and their Social relevance. Malta: Comonwealth Association for Science, Technology and Mathematics Education, 2002.
 • CHUDÝ,Š.: Konflikt a možnosti jeho riešenia. In. Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. Praha, 2003, FreeTeens PRESS, str.224 - 231.
 • CHUDÝ, Š. Alternatívne prístupy k riešeniu konfliktov. In: Komenský, roč.12, 2004, č. 4, str. 31 - 344. ISSN 0323-0449.
 • CHUDÝ, Š. Metódy prípravy budúcich učiteľov na riešenie výchovných situácií.
 • In Socialia - konferencia PdF UP Olomouc, 2003 (v tlači).
 • CHUDÝ, Š. Modelovanie výchovných situácií ako prostriedok rozvoja pedagogických zručností In ŠVEC, V. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, s. 53 - 64.
 • JANÍK, T. Subjektivní teorie učitele a možnosti jejich výzkumu. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. [CD-ROM], 2003a.
 • JANÍK, T. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005.
 • LANGOVÁ, M., KVAPIL, J. Přístupy k náročným výchovným situacím. In. Československá psychologie V. 1989, s. 439 - 451.
 • LANGOVÁ, M. at al. Učitel v pedagogických situacích. Praha: UK, 1992.
 • LAWSON, M. J. Concept Mapping. In ANDER¬SON, L. W. (Ed.) International Ency¬clo-pedia of Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon, 1995, s. 290-295.
 • LEVI, V.L. Umění jednat s lidmi. Praha: MF, 1985.
 • LOUGHRAN, J., CORRIGAN, D. Teaching Portfolios: A Strategy for Developing Learning and Teaching in Preservice Education. Teaching and Teacher Education. 1995, 11, no.6,pp. 565-577.
 • MAREŠ, J.; SLAVÍK, J.; SVATOŠ, T.; ŠVEC, Vl. Učitelovo pojetí výuky. Brno : Masa¬ry-kova univerzita, 1996.
 • MARKS, R. Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education, 1990, roč. 41, s. 3-11.
 • NOVAK, J. D. Concept Mapping - A Useful Tool for Science Education. Journal of Research in Science Teaching, 28, c. 10, 1990, s. 923-949.
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998.
 • ...
 • ...
 • ...