Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
3,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
5048
Poslední úprava
09.02.2015
Zobrazeno
1 264 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Národní strategický referenční rámec 2007-2013 byl připravován při respektování principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „obecné nařízení“).
MMR zajišťovalo celkovou koordinaci přípravy ČR na programové období 2007-2013 včetně zpracování Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR). V průběhu tohoto procesu byl kladen důraz na zajištění funkčního partnerství jako jednoho z klíčových předpokladů efektivního využívání pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Nejvýznamnějším nástrojem koordinace se stal Řídící a koordinační výbor (ŘKV), jehož prostřednictvím jsou do procesu přípravy na čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zahrnuti všichni relevantní partneři. Předsedou výboru se stal ministr pro místní rozvoj, členy pak jsou zástupci věcně příslušných resortů, územní samosprávy (reprezentované kraji, včetně hl. města Prahy a zástupci Svazu měst a obcí), hospodářských a sociálních partnerů, vzdělávacích institucí a neziskového sektoru. Jako hosté se jednání ŘKV pravidelně zúčastňují také zástupci Svazu českých a moravských výrobních družstev, Agrární komory ČR a Akademie věd ČR. Jednotlivé instituce jmenovaly své zástupce na tak vysoké úrovni, aby byl ŘKV schopen přijímat důležitá rozhodnutí. Od května 2005 do dubna 2007 se ŘKV sešel ke svému jednání devětkrát.

Klíčová slova:

strategický rámec

konvergence

ekonomická výkonnost

SWOT analýza

operační program

koordinaceObsah:
 • Úvod: Příprava dokumentu a realizace principu partnerství 4
  1. Pozice ČR v Evropské unii 6
  2. Národohospodářský vývoj ČR v kontextu EU 6
  2.1. Ekonomická výkonnost 6
  3. Socioekonomická analýza 8
  3.1. Podnikání, výzkum, vývoj a inovace 8
  3.2. Rozvoj lidských zdrojů a situace na trhu práce, informační společnost 10
  3.3. Dostupnost dopravou 15
  3.4. Životní prostředí 17
  3.5. Cestovní ruch a kultura 21
  3.6. Veřejná správa 22
  4. Regionální rozvoj 23
  4.1. Sídelní struktura, urbánní problematika 23
  4.2. Shrnutí příčin hlavních regionálních disparit 25
  4.3. Shrnutí regionálních disparit a klasifikace regionů 26
  5. SWOT analýza 27
  Silné stránky 27
  Slabé stránky 27
  Příležitosti 28
  Hrozby 29
  6. Zhodnocení dopadů realizace programů 2004-2006 31
  7. Strategie pro období 2007-2013 33
  7.1. Východiska pro formování strategie 33
  7.2. Strategie 35
  I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika 38
  II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 43
  III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 53
  IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 57
  8. Operační programy 71
  Cíl Konvergence 71
  8.1. Operační program Podnikání a inovace 71
  8.2. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 71
  8.3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 72
  8.4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 72
  8.5. Operační program Životní prostředí 73
  8.6. Operační program Doprava 73
  8.7. Integrovaný operační program 74
  8.8. Regionální operační programy 75
  8.9. Operační program Technická pomoc 76
  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 76
  8.10. Operační program Praha - Konkurenceschopnost 77
  8.11. Operační program Praha - Adaptabilita 77
  Cíl Evropská územní spolupráce 77
  8.12. OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 77
  8.13. OP Svobodný stát Sasko - Česká republika 2007-2013 78
  8.14. OP Rakousko - Česká republika 2007-2013 78
  8.15. OP Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 78
  8.16. OP Česká republika - Polská republika 2007-2013 79
  8.17. Operační program nadnárodní spolupráce 79
  8.18. Operační program meziregionální spolupráce 79
  8.19. Nastavení technických rozhraní operačních programů 79
  9. Zaměření politiky hospodářské a sociální soudržnosti a její vazba na rozvoj venkova a rybářskou politiku 86
  9.1 Zemědělská politika rozvoje venkova 86
  9.2 Aktivity Evropského rybářského fondu 88
  9.3. Koordinace a spolupráce řídících orgánů 89
  10. Makroekonomický model 90
  11. Řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti 92
  11.1 Instituce koordinace 92
  11.2 Koordinační mechanismy 92
  11.3 Činnost institucí 94
  11.4. Monitorování a výměna dat 96
  11.5 Administrativní kapacita 2007-2013 98
  11.6 Implementační soustava operačních programů 99
  12. Systém finančních toků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 101
  13. Adicionalita pro cíl Konvergence v období 2007-2013 102
  14. Ex-ante hodnocení NSRR 105
  15. Posouzení vlivů NSRR na životní prostředí 117
  15.1. Postup a výstupy posouzení 117
  15.2. Zapojení veřejnosti do SEA 118
  15.3. Závěry SEA NRP/NSRR 119
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše