Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Mikroekonomie - Doplňující text ke studiu mikroekonomie na magisterském stupni

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4400
Poslední úprava
28.10.2014
Zobrazeno
1 018 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Co by mělo přinést magisterské studium mikroekonomie oproti bakalářskému? Odpověď na tuto otázku velmi úzce souvisí s tím, jak chápeme smysl a význam mikroekonomické teorie. Pokud přijmeme názor, že mikroekonomická teorie umožňuje vidět nejvýznamnější (určující) aspekt společenského dění, vývoje společnosti a našeho místa v těchto procesech, vyplývá z toho následující:
Cílem magisterského studia je pozvednout úroveň chápání toho, co se ve společnosti odehrává a našeho místa v tomto dění tak, abychom znali to nejdůležitější, uměli se v souladu s tím orientovat, vycházeli ze systematicky uspořádaných znalostí z oboru mikroekonomie při studiu dalších disciplín a při uplatnění nabytých poznatků v profesní praxi.
Všimněme si, že přínos mikroekonomie je dvojí:
- Jednak nám umožňuje orientovat se ve společenském dění.
- Jednak je metodologickou oporou nabývání dalších poznatků za účelem profesního uplatnění.
Není přitom nutné zdůrazňovat, že jedno souvisí s druhým. Jakmile začneme poctivě studovat mikroekonomickou teorii na úrovni magisterského studia, měli bychom získat pocit, že nám tato věda odpovídá na otázky o společnosti i o nás samotných, které nás dlouho trápily, že začínáme chápat, o co ve složitém dění kolem nás jde, a měli bychom začít lépe chápat i sebe sama.
Za povšimnutí rovněž stojí to, že mikroekonomie není jen věda o světě kolem nás, ale je i o nás samotných, o tom, jak vznikají naše motivace, o tom, čemu připisujeme smysl atd. Je o tom, o co jde, i o způsobu rozhodování každého z nás.

Klíčová slova:

trh

vývoj

mikroekonomie

rovnováha

kapitál

teorie herObsah:
 • Úvod 2
  Základní pojmy a metoda 8
  Struktura - stručný přehled mikroekonomie 15
  Všeobecná ekonomická rovnováha 16
  Posuny reálného ekonomického systému k rovnováze 28
  Co vyvolává nerovnováhu a co brání dosahovat rovnováhu? 33
  Inovace a paretovská zlepšení 37
  Nerovnovážné situace a vývoj trhu 40
  Produktivní aspekt osobní spotřeby 42
  Od teorie společenského blahobytu k ekonomii produktivní spotřeby 45
  Kapitálový trh a jeho role při investování do lidských schopností 48
  Investování do schopností a investování do pozice 53
  Rozdělování a omezení vstupu do odvětví 54
  Přebytek na trhu statků a jeho rozdělování 65
  Ekonomická determinace prožitků 73
  Aplikace teorie her: Kooperující a poziční sítě 75
  Vyústění do praxe 77
  Ke zkoušce 78
  Přílohy 80
  Příloha 1- Inovace 80
  Příloha 2 - Čistý přebytek 82
  Příloha 3 - Alternativní společenské indiferenční křivky podle J. Stiglitze 83
  Příloha 4 - Univerzalita 85
  Příloha 5 - Trh a jeho vliv na distribuci bohatství 88
  Příloha 6 - Investování do schopností a investování do pozice 89
  Příloha 7 - K utváření prožitků 90
  Příloha 8 - Předpoklad neproduktivního charakteru osobní spotřeby 92
  Příloha 9 - K proudktivnímu charakteru osobní spotřeby 93
  Příloha 10 - Sociální kapitál - sítě 94
  Příloha 11 - Investování do lidských schopností a přenesená cena 96
  Příloha 12 - Navrhovaný model financování vysokého školství u nás 99
  Příloha 13 - Průmyslová revoluce a nynější přechod ke vzdělanostní společnosti 100
  Příloha 14 - Paradigma a rozvoj ekonomie jako vědy 105
  Příloha 15 - Vzdělání a univerzalita 108
  Příloha 16 - Investiční příležitosti, investiční prostředky, úrok 109
  Literatura 111

Zdroje:
 • Aronowitz, S., Giroux, H.,: Postmodern Education: Political, Culture, and Social Criticism. Minnesota University Press, Minneapolis 1991
 • Barry, N.,: Understandding the Market, In: Loney, M. (ed.): The State or the Market, London, Sage 1987
 • Barrow, J.,: Teorie všeho, Praha, Mladá fronta 1997
 • Bělohradského, V.,: Je vzdělání na cestě stát se zbožím?, Právo 1.9.2003
 • Becker, G.,: Preference a hodnoty, Praha, Grada Publishing 1997
 • Bourdieu, P.,: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University, Press, Cambridge 1984
 • Bourdieu, P.,: Language and Symbolic Power. Harvard University Press, Cambridge 1991
 • Bourdieu, P.,: The forms of capital. In: Richardson, J.G., ed.: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York 1986
 • Bourdieu, P.,: Teorie jednání. Karolinum, Praha 1998
 • Böhm-Bawerk, E.,: Základy teorie hospodářské hodnoty statků, Praha, Academia 1991
 • Bradel, F.,: Dynamika kapitalismu, Argo 1999
 • Castells, M.,: The Information Age: Economy, Society and Culture. Blackwell, Cambridge, Mass. 1999
 • Clark, J.,: Základy národohospodářské teorie, Praha, Prometheus 1932
 • Fischer, I.,: Theory of Interest, New York 1954
 • Friedman, M.,: Kapitalismus a svoboda, Praha, Liberální institut 1993
 • Hamburg Declaration. The Agenda for the Future. UNESCO Institute for Education, Hamburg 1999
 • Hayek, F.,: Cesta do otroctví, Praha, Academia, 1990
 • Holman, R.,: Dějiny ekonomického myšlení, C. H. Beck, Praha 1999
 • Holman, R.,: Mikroekonomie, Praha, C. H. Beck, 2002.
 • Hubík, S.,: Kulturní a sociální kapitál a network society, In: sb. Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, VŠFS, 2002
 • Kuhn, T.,: Struktura vědeckých revolucí, Bratislava, Pravda 1982
 • Literacy, Economy and Society. Statistics Canada, Otava 1995
 • Marx, K.,: Kapitál I, Praha, SNPL 1954
 • Marx, K.,: Rukopisy „Grundrisse“ (Ekonomické rukopisy z let 1857-1859) II, Praha, Svoboda 1974
 • Myrdal, G.,: Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Harmondswort, Pelican Books 1968
 • Neumanna, J.,: A Model of General Economic Equilibrium, In: Review of Economic Research 13, 1945-46
 • Potůček, M.,: Nejen trh, Praha, Slon 1997
 • Reich, R.,: Dílo národů - Příprava na kapitalismus 21. století, Praha, Prostor 1995
 • Samuelson, P., Nordhaus, W.,: Ekonomie, Praha, Svoboda 1991
 • Schumpeter J.A.,: Teoria hospodárského vývoja". Bratislava, Pravda 1987
 • Sirůček, P.,: Inovace, dlouhé vlny a tzv. nová ekonomika, Marathon 1/2004
 • Sojka, M. a kol.,: Dějiny ekonomických teorií, Praha, Nakladatelství Karolinum 1999
 • Stiglitz, J.,: Ekonomie veřejného sektoru, Praha, Grada Publishing, 1997
 • Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J.,: Mikroekonomie, Praha, Managment Press 1996 - Holman, R. Mikroekonomie, Praha
 • Swartz, D.,: Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. The University of Chicago, Press, Chicago and London 1997
 • Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“, PF UK-ÚVRŠ, Praha 1997
 • Valenta, F.,: Doplněk k ekonomice průmyslu, Praha 1966
 • Valenta, F.,: Ekonomika socialistického průmyslu, Praha, SPN 1967
 • Valenta, F.,: Inovace,Zvláštní příloha Hospodářských novin 1967
 • Valenta, F.,: Invence a inovace, Bratislava, ČSTV 1968
 • Valenta, F.,: Inovace, In: Inovační proces v průmyslu
 • Valenta, F.,: Kondratěvovy vlny, In: Management a ekonomika firmy 99,Praha, VŠE 1999
 • Valenta, F.,: Svět podle Schumpetera,Ekonom, č.49, 1999
 • Valenta, F.,: Přelom století podle J.A.Schumpetera, konference v Jihlavě 2002
 • Varian, R.,: Mikroekonomie, Praha, Victoria Publishing 1995