Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Metody sociální práce s jednotlivcem

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
11 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
8667
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
1 377 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociální práce s klientem je vymezena v rámci jednotlivých typů intervencí. Rozlišujeme individuálně zaměřenou intervenci, intervenci v rámci skupiny, intervenci v rámci rodiny a komunitní práci. V rámci jednotlivých typů intervencí se užívají s ohledem na subjekt, kterému je pomoc poskytována, metody sociální práce. Při řešení problematiky jedince využíváme metody individuální sociální práce, při řešení problematiky skupiny využíváme metody sociální práce se skupinou či skupinovou sociální práci, při řešení problematiky rodiny využíváme metody sociální práce s rodinou a při řešení problematiky komunity využíváme modely komunitní práce. Metody sociální práce nejsou striktně vázány na daný
subjekt pomoci, protože jednotlivé typy intervencí se vzájemně prolínají, navazují na sebe a nemají ostré hranice. V činnosti sociálního pracovníka mohou tvořit jeden celek. V literatuře najdeme termíny sociální práce s jednotlivcem a zároveň individuální sociální práce. Oba názvy považujeme za synonyma.

Předkládaný text studijní opory seznamuje studenta se základními metodami sociální práce užívanými při práci s jednotlivcem. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je znalost základních teorií sociální práce z kurzu Teorie sociální práce. V první kapitole studijní opory jsou vymezeny základní používané pojmy jako metoda sociální práce a typ intervence. Následuje přehledné seřazení vývojových etap individuální sociální práce v USA, Německu a České republice. Studenti jsou seznámení se zakladatelkami individuální sociální práce, definicemi a zároveň stěžejními koncepty, které vývoj individuální sociální práce ovlivnily u nás a ve světě. Druhá kapitola se zabývá změnou paradigmatu v individuální sociální práci.

Následující kapitoly (třetí, čtvrtá a pátá) popisují dle autorů Kuzníková (2011), Gojová a kol. (2010) tři nejužívanější metody sociální práce s jednotlivcem. Prvním je na klienta orientovaný přístup, druhým systemický přístup modifikovaný na české podmínky dle Ivana Úlehly a třetím je úkolově orientovaný přístup. Kapitoly popisující metody obsahují vymezení základních pojmů, teoretická východiska a etapy/fáze práce s klientem. Závěr studijní opory je věnován deskripci zadání seminární práce, jejíž odevzdání je zároveň s vykonáním závěrečné zkoušky jednou z podmínek úspěšného absolvování kurzu Metody sociální práce s jednotlivcem.

Klíčová slova:

individuální sociální práce

paradigmata

orientovaný přístup

systematický přístup

úkolovo orientovaný přístupObsah:
 • Úvod -6-
  1 Vymezení individuální sociální práce -9-
  1.1 Vymezení pojmu metoda, metoda sociální práce, typ intervence -9-
  1.2 Individuální sociální práce, její vymezení a historický vývoj -12-
  1.3 Historický vývoj individuální sociální práce v USA -13-
  1.4 Historický vývoj individuální sociální práce v Německu -15-
  1.5 Historický vývoj individuální sociální práce v České republice -16-
  1.6 Současné pojetí individuální sociální práce -17-
  Shrnutí kapitoly -18-
  2 Změna paradigmatu -21-
  2.1 Vymezení pojmu paradigma -21-
  2.2 Změna paradigmatu v individuální sociální práci -22-
  2.3 Tři „malá“ paradigmata dle autora M. Payne -23-
  Shrnutí kapitoly -24-
  3 Na klienta orientovaný přístup -25-
  3.1 Klíčová východiska na klienta orientovaného přístupu -25-
  3.2 AKCEPTACE (přijetí) -27-
  3.3 AUTENTICITA (kongruence) -28-
  3.4 EMPATIE (vcítění) -29-
  3.5 BEZPODMÍNEČNĚ POZITIVNÍ PŘIJETÍ -30-
  3.6 Stádia přístupu orientovaného na klienta a jeho indikace -31-
  Shrnutí kapitoly -33-
  4 Systemický přístup dle Úlehly -35-
  4.1 Úvod do systemické terapie -35-
  4.2 Systemická práce s jednotlivcem -36-
  4.3 Fáze dialogu pracovníka s klientem -37-
  4.4 PŘÍPRAVA -37-
  4.5 OTEVŘENÍ -44-
  4.6 DOJEDNÁVÁNÍ -47-
  4.7 PRŮBĚH -51-
  4.8 UKONČENÍ -52-
  4.9 Využití systemického přístupu -53-
  Shrnutí kapitoly -54-
  5 Práce s klientem v rámci úkolově orientovaného přístupu -57-
  5.1 Úvod do úkolově orientovaného přístupu -57-
  5.2 Hlavní teze úkolově orientovaného přístupu a postavení sociálního pracovníka -59-
  5.3 Využitelnost úkolově orientovaného přístupu -60-
  5.4 Klíčové pojmy úkolově orientovaného přístupu -61-
  5.5 Fáze úkolově orientovaného přístupu -65-
  Shrnutí kapitoly -73-
  6 Zadání seminární práce -77-
  6.1 Struktura seminární práce -77-
  7 Použitá literatura -81-