Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Podniková ekonomika

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11589
Poslední úprava
12.02.2018
Zobrazeno
245 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Majetková a kapitálová struktura podniku, bilance podniku

Podnikový majetek - obchodní, čistý obchodní, dlouhodobý, oběžný, členění dlouhodobého a oběžného majetku, majetková struktura podniku. Podnikový kapitál, kapitálová struktura podniku, vlastní a cizí kapitál, zvýšení a snížení základního kapitálu, fondy ze zisku, rezervy. Bilance podniku, aktiva, pasiva, počáteční, řádná a mimořádná rozvaha.

1. Podnikový majetek - obchodní, čistý obchodní, dlouhodobý, oběžný, členění dlouhodobého a oběžného majetku, majetková struktura podniku
Souhrn všech prostředků, nezbytných pro zahájení a provozování podnikatelských aktivit označujeme jako majetek.
Majetkem podniku rozumíme souhrn hodnot, které podniku patří a jsou při jeho aktivitách užívány.
Obchodní majetek podnikatele - FO je majetek, který podnikateli patří a slouží nebo je určen k podnikání.
Čistým obchodním majetkem podnikatele - FO je obchodní majetek po odečtení závazků podnikatele, vzniklých v souvislosti s jeho podnikáním.
Obchodní majetek podnikatele - PO je veškerý jeho majetek.
Čistý obchodní majetek - PO je jeho majetek po odečtení veškerých jeho závazků.

Členění:
Rozlišujeme 2 základní skupiny majetku.
Dlouhodobý majetek
Označuje se v rozvaze jako stálá aktiva, je využíván v podniku po dobu delší než 1 rok, tvoří podstatu majetkové struktury a dále se člení na:
- Dlouhodobý nehmotný majetek, kam patří různá oprávnění jako patenty, licence, autorská či vydavatelská práva, software apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč.
- Dlouhodobý hmotný majetek, s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Tento majetek se postupně opotřebovává (budovy, stroje, dopravní prostředky atd.) nebo se používá aniž by se znehodnotil (umělecká díla, pozemky, zlato atd.).
Dále se dělí na majetek movitý (přemístitelný) a nemovitý. Opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů.
- Dlouhodobý finanční majetek, s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Patří sem investiční cenné papíry, dluhopisy, pokladniční poukázky, půjčky atd.
- Ostatní formy dlouhodobého majetku - např. náklady příštích období, zřizovací náklady u akciových spol., náklady na výzkum a vývoj nových výrobků aj.

Klíčová slova:

podniková ekonomika

majetková struktura

kapitálová struktura

investování

financování

výkonnost podnikuObsah:
 • 1. Majetková a kapitálová struktura podniku, bilance podniku
  Podnikový majetek - obchodní, čistý obchodní, dlouhodobý, oběžný, členění dlouhodobého a oběžného majetku, majetková struktura podniku. Podnikový kapitál, kapitálová struktura podniku, vlastní a cizí kapitál, zvýšení a snížení základního kapitálu, fondy ze zisku, rezervy. Bilance podniku, aktiva, pasiva, počáteční, řádná a mimořádná rozvaha.

  2. Náklady a výnosy podniku, nákladové a výnosové funkce, kalkulace nákladů,
  hospodářský výsledek, cash flow
  Pojetí nákladů, plán nákladů, druhové a účelové členění nákladů, evidence nákladů,
  nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů, kalkulace úplných a neúplných vlastních
  nákladů. Rozpočetnictví, provozní, finanční, mimořádné výnosy, tržby, výnosové funkce,
  konstrukce hospodářského výsledku, klasifikace zisku, analýza bodu zvratu, cash flow,
  provozní páka.

  3. Financování podniku, finanční management a finanční analýza
  Finanční management, úkoly finančního řízení, pravidla finančního rozhodování, vlastní a cizí
  zdroje financování podniku, optimální kapitálová struktura, financování oběžného majetku.
  Finanční analýza, poměrové finanční ukazatele a komparativní analýza, pyramidové soustavy
  ukazatelů, systémy včasného varování.

  4. Investování a investice
  Pojem a druhy investic v podniku, financování investic, trojúhelník investování, určení
  kapitálových výdajů, určení budoucích peněžních příjmů, časová hodnota peněz, určení
  podnikové diskontní míry, výpočet SHCF. Statické a dynamické metody hodnocení
  efektivnosti investic, porovnávání investičních variant, investiční riziko, metoda analýzy
  citlivosti.

  5. Rozbory výkonnosti podniku, controlling, audit
  Význam, metody a předpoklady rozboru, ukazatele, veličiny primární a sekundární. Index,
  druhy indexů, soustavy ukazatelů, paralelní a pyramidové soustavy ukazatelů. Controlling,
  předpoklady pro fungující controlling, organizace controllingu, strategický a operativní
  controlling. Audit, definice auditu, cíle a funkce auditu, zpráva auditora, zvláštní formy
  auditů.