Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Marketing a management destinace cestovního ruchu

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9503
Poslední úprava
23.01.2017
Zobrazeno
781 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Historický vývoj destinačního managementu. Současné trendy.

Destinace
• Jedná so o "místo určení" či geograficky určený "cíl cesty
• Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti.
• Jsou vzájemně konkurující si jednotky, které plní řadu funkcí- společným cílem je prodej, funkci marketingovou, funkci nabídkovou, funkci zastoupení různých zájmových skupin a funkci plánovací
• Snaží se o perfektní a kvalitní organizaci celého řetězce služeb

• Vazba řetězce služeb na určité teritorium je rozhodující pro klienta, který vnímá řetězec služeb v daném regionu či místě jako celek.
Region či místo představujíc pro návštěvníka destinaci, kterou vnímá, nakupuje a spotřebovává
• Nejedná se pouze o existenci předpokladů pro rozvoj turismu, ale o existenci sekundární nabídky (infrastruktury), její provázání s nabídkou primární (atraktivity) a "prodej" daného místa či destinace tak, aby byl vnímán jako "produkt"
• ---> ne každé místo či region je "skutečnou" destinací tak, jak je vnímána klientem

• Destinace představuje sama o sobě produkt složený z dalších mnoha produktů
• Díky přítomnosti nabízených a spotřebovávaných služeb bývají destinace někdy označovány jako tzv. rekreační produkt turismu
• Destinace různých úrovní vytvářejí hierarchii- národní- regionální- místní
• Spotřeba je na různých úrovních, různým způsobem, s odlišnými zkušenostmi a motivy.
• Destinace je multiprodejným produktem a multinakupovaným a žádný návštěvník nemá exkluzivní právo na "konzumaci" destinace

Klíčová slova:

destinační management

cestovní ruch

cenová politika

komunikační mix

partnerství

kvalita destinace

informační systémObsah:
 • 1. Historický vývoj destinačního managementu. Současné trendy. 3
  2. Politika cestovního ruchu v destinaci. Vymezení pojmu, nositelé politiky cestovního ruchu v destinaci, přímá a nepřímá politika cestovního ruchu, vztah politiky a cestovního ruchu v systému marketingového managementu. 9
  3. Systém marketingového managementu - vymezení pojmu, současnosti systému (instituce, kompetence, vztahy, financování). Destinace jako socioekonomický systém. 17
  4. Institucionální zajištění systému - instituce podle hierarchie, právní formy, funkcí, příslušnosti k veřejnému či soukromému sektoru. 24
  5. Legislativní zajištění fungování systému marketingového managementu. Zákon o podpoře a řízení turismu - situace v ČR a v zahraničí. Společnost marketingového managementu - pojem, postavení v systému marketingového managementu, právní formy, financování, náplň činnosti a cíle. 35
  6. Proces marketingového řízení destinace cestovního ruchu. Analytické marketingové procedury a koncepty marketingového řízení destinace. 45
  7. Marketingový informační systém. Marketingový výzkum v destinaci cestovního ruchu. Cíle a význam. Kvalitativní a kvantitativní, primární a sekundární výzkum. Fáze výzkumu. Metody a nástroje. 52
  8. Strategická úroveň marketingu destinace. Mapa strategie a metody vyvážených cílů firmy (destinace) BSC. Segmentace - cílení - umisťování destinace. Strategie značky - branding destinace. Budování značky, image destinace, logo. 57
  9. Marketingový plán. Vymezení, význam, cíle, obsah. 72
  10. Základní a rozšířený marketingový mix destinace cestovního ruchu. Produktový mix destinace cestovního ruchu. 77
  11. Cenová politika destinace cestovního ruchu. 84
  12. Distribuční mix destinace cestovního ruchu. 87
  13. Komunikační mix destinace cestovního ruchu. Možnosti, problémy a trendy v přidělování finančních zdrojů a marketingovou komunikací. Možnosti měření úspěšnosti komunikačního mixu. Trendy. 90
  14. Financování systému řízení destinace. Daňová problematika v destinacích cestovního ruchu. Systém financování marketingového managementu destinace - financování z veřejných a soukromých zdrojů. Financování z národních a evropských zdrojů. 96
  15. Veřejná rozpočtová soustava v ČR - pojem, význam, propojení s veřejnou správou, instituce, legislativa upravující příjmovou a výdajovou stránku veřejných rozpočtů. Financování cestovního ruchu na národní, regionální (kraje) a místní (obce) úrovni. 114
  16. Partnerství - pojem, vznik a význam partnerství, principy partnerství. Formy partnerství v marketingovém managementu destinací - PPP, institucionální a čistě smluvní partnerství, partnerství horizontální a vertikální, partnerství za účelem úspor z rozsahu a úspor z dosahu, efekty aglomerace. Partnerství v jednotlivých fázích marketingového managementu s důrazem na strategii značky, tvorbu produktu a komunikaci. Trendy partnerství - clustery (pojem, význam, praktické příklady), způsob financování, orientace na obchodní hledisko partnerství (nikoliv politické), partnerství při tvorbě produktu a komunikací a další. 125
  17. Kvalita destinace a řízení udržitelného cestovního ruchu. Pojetí kvality v cestovním ruchu a v destinaci. Možnosti řízení kvality v destinaci - přístupy (TQM, ISO, ServQual, EFQM a další). Kvalita destinace a udržitelnost - propojení (rezidenti, programy společenské odpovědnosti. Národní systémy řízení kvality v cestovním ruchu, certifikační systémy, Qualitest a další. 134
  18. Informace a informační systém - pojem, cíle, význam v marketingovém managementu destinace. Vytváření a udržování informačního systému destinace. Turistická informační centra - vymezení, role v marketingovém managementu destinace, legislativní úprava. Využití internetu a IC/IT v IS destinace. Trendy. 142
  19. Měření účinnosti marketingových opatření. Hodnocení úspěšnosti marketingových aktivit - metoda 3E. Metoda BSC jako základní nástroj měření úspěšnosti marketingových aktivit v destinaci a její návaznost na mapu strategie. Trendy v měření - možnosti měření na internetu (internetová stopa, ukazatele CPC, CPR, CTR a další). 151