Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky - Ekonomika a řízení výroby

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
2,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
6015
Poslední úprava
22.06.2015
Zobrazeno
823 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základní pojmy - mikroekonomie a makroekonomie, koloběh statků a peněz v ekonomice, dělba práce, trh, průměrné a mezní veličiny, cena, užitek, externality.

Ekonomie - společenská věda zkoumající hospodářské stránky života společnosti, jejím předmětem je rozhodování o využití vzácných zdrojů a způsoby rozdělování statku a služeb pro současnost X budoucnost. Opírá se jednotlivé ekonomické teorie (školy).

Ekonomika - národní hospodářství, nebo jeho část, vědní disciplína, která zkoumá zvláštnosti hospodářských činností v určitém úseku, nebo odvětví.

Ekonomický statek - statek, který je vzácný a je předmětem rozhodování o možném alternativním užití.

Makroekonomie - část ekonomické teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku (globální jevy a procesy a tendence v národním hospodářství) a opírá se o agregátní veličiny - HNP (GNP), zaměstnanost, inflaci, statistické údaje.

Mikroekonomie - část ekonomické teorie, která zkoumá jednotlivé ekonom, subjekty (firmy, domácnosti). Opírá se o analýzy trhu a cen.(CO, JAK, PRO KOHO)

Domácnost - základní sociální jednotka přirozená skupina osob společně hospodařících a bydlících. V ČR - fyzické osoby trvale žijící a společně uhrazující náklady na své potřeby. Každý může být členem jen jedné domácnosti.

Firma - obchodní název, pod kterým určitý podnikatel provozuje podnikatelskou činnost slouží k odlišení od jiných podnik, subjektů

Výnos - a) odměna výrobního faktoru za účast na výrobě (mzda, úrok, renta)
b) výsledek hospod, činnosti firmy. Hrubý výnos jsou tržby, čistý výnos jsou zisky či úroky.

Náklady - hodnotové vyjádřeni všech vstupů výroby, důležité je rozlišení fixních a variabilních nákladů.
Náklady fixní - náklady které nezávisí na počtu vyrobených a prodaných výrobku
Náklady variabilní - náklady, které závisí na počtu vyrobených a prodaných kusů

Náklady jednicové - náklady připadající na jednotlivý výrobek (měrné náklady), při výrobě většího počtu kusů týchž výrobků se celkové náklady vydělí počtem vyrobených kusů a tím se zjistí průměrné náklady na výrobek či účelovou jednotku výroby - kalkulačni jednice (náklady na 11 vytěženého lihli)

Zisk - rozdíl mezi tržbami a náklady firmy, zisk - hrubý, čistý, účetní, bilanční


Klíčová slova:

trh

konkurence

hospodářská politika

marketingový mix

hodnocení podniku

řízení zásob

hmotné investice

manažerské činnostiObsah:
 • 1. Základní pojmy - mikroekonomie a makroekonomie, koloběh statků a peněz v ekonomice, dělba práce, trh, průměrné a mezní veličiny, cena, užitek, externality. 5
  2. Trh a konkurence - ekonomický statek, veřejný statek, charakteristika jednotlivých typů konkurence, poptávka, nabídka, tržní rovnováha, elasticity nabídky a poptávky, vývoj nabídky a poptávky v čase, trh výrobních faktorů. 11
  3. Výkonnost ekonomiky a technický pokrok jako faktor dlouhodobého růstu - produkční schopnosti ekonomiky, HNP, HDP, hospodářský růst, spotřeba a úspory, sklon ke spotřebě a k úsporám, produktivita, intenzivní a extenzivní rozvoj. 19
  4. Hospodářská politika a hospodářský cyklus - subjekty hospodářské politiky, úloha vlády v ekonomice, cíle a nástroje hospodářské politiky, fáze hospodářského cyklu, teorie ekonomického růstu, mezinárodní obchod, otevřenost ekonomiky. 25
  5. Monetární a fiskální politika - funkce a vlastnosti peněz, peněžní trh, státní rozpočet a jeho struktura, transferové platby, daňová politika 31
  6. Základy marketingu - marketing a jeho role v podniku, marketing jako nástroj konkurenčního boje, marketingová koncepce, marketingové strategické plánování cenové politiky a strategie, studie vhodných segmentů trhu. 39
  7. Marketingový mix - definice 4P, životní cyklus, zavádění výrobku, zavádění značky, řízení výrobkového portfolia, distribuční cesty, komunikační mix. 45
  8. Vymezení podniku - podnik jako systém, cíle podnikání, podnik jako součást národního hospodářství, členění a struktura podniků, základní majetková a kapitálová struktura podniku, likvidnost. 51
  9. Vztah finančních a hmotných toků v podnikání - výnosy, náklady, zisk, příjmy, výdaje, cash flow, analýza peněžních toků. 57
  10. Provozně - ekonomické hodnocení podniku - hlavní činnost podniku a ostatní činnosti, výrobkové portfolio, kalkulace nákladů, varianty, základy srovnávání, výrobní kapacita. 61
  11. Finanční řízení podniku, finanční plánování - úkoly finančního managementu, zdroje financování, řízení oběžného majetku, likvidita a ukazatele likvidity, zadluženost, trendová a pyramidová analýza, tržní hodnota podniku, mezipodnikové srovnávání, hodnocení rizik. 67
  12. Řízení zásob - řízení optimální výrobní kapacity, zásobování, just in time, diferencované řízení zásob (ABC), kapacita skladu, dodávkový cyklus, doby obratu zásob a meziproduktů. 71
  13. Hmotné investice - hmotné investice v podniku, projektování a realizace investiční činnosti, rekonstrukce, modernizace, investiční náklady, hodnocení efektivnosti investic. 75
  14. Strategie podniku - analýza silných a slabých stránek podniku, možnosti zaměření podniku, strategické cíle, realizační opatření. 79
  15. Základní principy řízení podniku, strategické, taktické a operativní řízení. Kontrolní činnost, metody, vyhodnocování, opatření. 85
  16. Manažerské činnosti - vymezení managementu, úloha manažera v podniku, úrovně managementu, rozhodování, systémy pro podporu rozhodování, párové porovnávání, kontrola, controlling. 87
  17. Organizace podniku - typy organizačních struktur, útvarové, procesní, maticové organizace, zásady tvorby organizačního uspořádání. 91
  18. Lidské zdroje - personalistika, získávání a výběr pracovníků, vnitropodnikové vzdělávání, péče o pracovníky, hodnocení, motivace, odměňování, formy a složky mzdy, kariéra, kariérní růst. 95