Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky - Ekonomie životního prostředí

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11928
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
175 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. SFŽP, typy podpor, význam fondu

(zdroj: www.sfzp.cz, materiály min. ročníků, přednáška od Ing. Hájka na Netstorage)
SFŽP ČR je specificky zaměřenou institucí, která od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování ŽP (na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání). Od r. 2004 spolufinancuje především projekty podpořené EU. Byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb.

Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně ŽP, závazků vyplývajících ze členství v EU, Státní politiky ŽP.

Finanční prostředky získává fond z EU, konkrétně z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu a od znečišťovatelů ŽP (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za znečišťování ovzduší a poplatky podle zákona o odpadech). O použití finančních prostředků ze SFŽP rozhoduje ze zákona ministr ŽP na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu ČR.
SFŽP je zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 pro OPŽP.
Fond poskytuje finanční podporu formou:
• dotace
• půjčky
• příspěvku na částečnou úhradu úroků.

Mezi hlavní činnosti fondu patří:
• konzultační a poradenská činnost,
• příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava podkladů pro schválení podpory a smluvní agenda pro poskytování podpor,
• uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně předběžné kontroly využití prostředků,
• závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů,
• případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory
o podporu mohou žádat:
» PO založeny k nepodnikatelským účelům: (obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy, územní samosprávné celky, občanská sdružení a církve, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky)
» podnikatelské subjekty (obchodní společnosti, státní podniky, družstva, FO - podnikatelé)
» obyvatelstvo (FO nepodnikající).

Klíčová slova:

financování ochrany

ochrana životního prostředí

problematika externalit

ochrana ovzduší

životní prostředí

environmentální účetnictví

ekologický auditObsah:
 • 1. SFŽP, typy podpor, význam fondu
  2. Oceňování netržních statků, metody a principy oceňování
  3. Fondy EU, kombinované financování ochrany ŽP
  4. Hodnocení investic - princip a metody. Využití a význam analýzy nákladů a přínosů (CBA)
  5. Environmentální management, základní standardy environmentálního managementu
  6. Problematika veřejných statků a externalit
  7. Strategie trvale udržitelného rozvoje, ekologický a ekonomický přístup k dosažení trvalosti, indikátory
  8. Teorie poplatků v oblasti ochrany ŽP
  9. Ekologický audit. Financování sanací starých zátěží
  10. Skupiny nástrojů ochrany ŽP
  11. Systém financování péče o ŽP v ČR
  12. Cíle a principy ekologické daňové reformy
  13. Problematika externalit
  14. Význam tržních nástrojů, charakterizovat obchodování s emisemi.
  15. Ekonomické nástroje v oblasti lesního hospodářství.
  16. Definujte cíle makroekonomické výkonnosti a jejich vztah k ochraně ŽP
  17. Ekonomické nástroje v oblasti vodního hospodářství.
  18. Ekonomické nástroje v oblasti ochrany přírody a krajiny
  19. Ekonomické nástroje v oblasti ochrany ovzduší
  20. Ekonomické nástroje v oblasti odpadového hospodářství
  21. Struktura státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
  22. Ekonomie životního prostředí - definice, historie, základní směry
  23. Environmentální účetnictví - definice, jednotlivé systémy, využití