Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy z Psychologie - předmět Pedagogicko-psychologická propedeutika

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
9803
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
618 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Předmět psychologie. Psychologie jako věda, její postavení v systému věd, disciplíny a metody. Pojem psychika.

Název psychologie pochází z řečtiny a znamená nauku o duši (o psychice) (= o duševním životě) = předmět psychologie.
K vymezení svého předmětu užívá termíny vědomí a prožívání, ale později se ukázalo, že toto vymezení psychologii nestačí.
Psychologie je významná vědní disciplína, která usiluje o upřesnění a vymezení.
Vědomí - jedna z psychických vlastností. Umožňuje člověku vytyčovat cíle, plánovat a kontrolovat průběh činnosti. Je spjato s řečí.
Prožívání - subjektivní „vnitřní život člověka“. Jedinec ho projevuje prostřednictvím vnějšího chování, výrazem - mimikou radosti, překvapení, bolesti.
Ve dvacátém století se objevila kritika psychologie.
Psychologie - vědo o chování - američtí behavioristé - chtěli, aby se psychologie omezila na zkoumání vnějšího chování a nezkoumala vnitřní stavy, psychické procesy.
Úkolem obecné psychologie je předmět psychologie definovat, určit problémy, které řeší, popsat, analyzovat, utřídit základní poznatky. Zhodnotit metody, které při práci používá.

Duše = psychická realita, psychika. Není to nauka o duši, ale psychologie je věda o psychice a psychických jevech. Psychologické jevy nelze poznávat samostatně vytržené ze života.
Psychika - souhrn psychických jevů.
Psychologie stojí na pomezí společenských a biologických věd, patří k vědám o člověku - podléhá biologické a společenské determinaci (= příčinná podmíněnost a zákonitá závislost jevů).
V širším pojetí - zabývá se i psychikou jiných organismů nižšího vývojového stupně než je člověk - zoopsychologie.

Jednotlivé pojmy týkající se psychologie - psychické jevy
a) psychické procesy - jsou částí lidské činnosti, zpravidla mají poměrně krátké trvání
b) psychický stav - od psychického procesu může mít delší trvání a působení - nálada
c) psychická vlastnost - má ještě delší trvání než psychický stav, např. láska k přírodě
d) specificky získané dispozice - vědomosti, dovednosti, návyky, zájmy, postoje

Klíčová slova:

psychologie

sociální determinace

struktura osobnosti

adolescence

socializace

komunikaceObsah:
 • 1. Předmět psychologie. Psychologie jako věda, její postavení v systému věd, disciplíny a metody. Pojem psychika.
  2. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humanistický, kognitivní a celostní přístup v psychologii.
  3. Biologická determinace lidské psychiky. Geneticky podmíněné dispozice. Nervová a endokrinní soustava, jejich struktura a funkce.
  4. Sociální determinace lidské psychiky. Mechanismy a činitelé socializace, sociální učení.
  5. Poznávací procesy. Obecná charakteristika vnímání, představ a fantazie. Jejich funkce, druhy a vlastnosti.
  6. Poznávací procesy. Myšlení a řeč. Obecná charakteristika. Druhy a formy myšlení. Myšlenkové operace. Řeč jako nástroj myšlení.
  7. Poznávací procesy. Obecná charakteristika paměti a pozornosti, jejich funkce, vlastnosti a druhy.
  8. Emocionální procesy. Obecná charakteristika. Třídění emocí. Emoce a výkon. Emoční inteligence.
  9. Volní procesy. Rozbor volního jednání. Volní vlastnosti osobnosti.
  10. Psychologie osobnosti. Pojem osobnost a teorie osobnosti. Typologie osobnosti a temperamentu.
  11. Struktura osobnosti. Temperament, charakter a zaměřenost.
  12. Struktura osobnosti. Schopnosti. Intelektové schopnosti a jejich měření. Tradiční i moderní pojetí inteligence.
  13. Dynamika osobnosti. Formování osobnosti v náročných životních situacích (stres, konflikt, frustrace, deprivace). Ego-obranné mechanismy.
  14. Předmět vývojové psychologie. Psychický vývoj, jeho zákonitosti a determinace. Stručná charakteristika jednotlivých vývojových období z hlediska rozvoje klíčových funkcí a vývojových úkolů (tzv. mezníky ve vývoji).
  15. Periodizace psychického vývoje v pojetí různých autorů (např. S. Freud, E. H. Erikson, J. Piaget, M. Mahlerová).
  16. Charakteristika raného dětství a předškolního věku z hlediska tělesného, rozumového, citového a sociálního vývoje. Psychické potřeby dítěte. Psychická deprivace v dětství a její následky.
  17. Charakteristika mladšího školního věku v oblasti tělesného, rozumového, citového a sociálního vývoje. Školní zralost.
  18. Osobnost dítěte v období prepuberty a puberty. Charakteristika jeho fyzického, rozumového, emocionálního a sociálního vývoje.
  19. Adolescence z hlediska psychického vývoje. Identita v adolescenci. Osobnost, sociální postavení, role a vztahy, erotika a sexualita. Společenské podmínky pro život současných adolescentů.
  20. Charakteristika dospělosti a stáří z pohledu tělesného, psychického, sociálního a emocionálního vývoje. Vývojové úkoly, klíčové role a společenské postavení v jednotlivých etapách dospělosti.
  21. Proces socializace a jeho činitelé, sociální učení.
  22. Rodina a její funkce. Vývoj české rodiny z pohledu rodičovských rolí, rodinných vztahů a hodnot na pozadí společenských změn.
  23. Sociální skupiny, jejich charakteristika a klasifikace. Sociální status, pozice a role. Charakteristika sociálních rolí a jejich proměn v čase.
  24. Sociální komunikace, její složky a funkce. Verbální a neverbální komunikace.
  25. Psychologická charakteristika postojů a jejich struktury. Kvantitativní a kvalitativní stránka postojů. Příčiny vzniku předsudků a možnosti jejich regulace.