Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy z Pedagogiky a Psychologie - Pedagogicko-psychologická propedeutika

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9809
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
602 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Okruhy z pedagogiky
1. Pedagogika jako věda o výchově.
Předmět pedagogiky. Struktura pedagogiky a vztah k jiným disciplínám. Charakteristika základních pojmů: vzdělání, vzdělávání, výchova (v širším i v užším slova smyslu), sebevýchova.

Pedagogika jako věda o výchově
- Původ slova je z řečtiny a doslova znamená vést dítě. Pedagogika je věda o výchově člověka. Zkoumá výchovný proces v jeho plné šíři a složitosti. Pedagogika je věda - má předmět zkoumání, terminologii i metodologii.
Předmět pedagogiky
- Předmětem pedagogiky je výchova, a to ve všech formách a obsazích i vztazích. Pedagogika se zabývá vším tím, co vytváří nějaké edukační prostředí a procesy, jež se v těchto prostředích realizují, a výsledky a efekty těchto procesů. (Průcha)
Struktura pedagogiky a vztah k jiným disciplínám
- Strukturu pedagogiky tvoří dvě složky - teorie a výzkum. Ty by měly být v nejlepším případě propojeny (ale někdy jedno nereaguje na druhé).
- Struktura pedagogických věd se poté dělí na:
základní - pedagogická propedeutika, metodologie pedagogiky, obecná didaktika, teorie výchovy, dějiny pedagogiky, srovnávací pedagogika
hraniční - pedagogická psychologie, sociologie výchovy, filozofie výchovy, kybernetická pedagogika
aplikované - předškolní pedagogika, speciální pedagogika, andragogika - výchova dospělých, manažerská pedagogika.

Klíčová slova:

pedagogika

psychologie

propedeutika

výchovní proces

společnost

mravní výchovaObsah:
 • Okruhy z pedagogiky
  1. Pedagogika jako věda o výchově. Předmět pedagogiky. Struktura pedagogiky a vztah k jiným disciplínám. Charakteristika základních pojmů: vzdělání, vzdělávání, výchova (v širším i v užším slova smyslu), sebevýchova.
  2. Charakteristika výchovného procesu. Průběh a fáze výchovného procesu z hlediska metodického, ontogenetického. Výchova jako institucionální proces. Obecné znaky výchovy. Funkcionální a intencionální působení.
  3. Výchovné cíle. Funkce a struktura výchovných cílů.
  4. Biologické a psychické podmínky výchovy. Sociální podmínky výchovy (mikroprostředí, lokální prostředí, makroprostředí).
  5. Prostředky výchovy v užším a širším pojetí. Výchovné složky a jejich vztahy.
  6. Formy výchovy (školní, mimoškolní, rodinná výchova a sebevýchova) - stručná charakteristika. Metody výchovy (obecné vymezení). Příklady možných třídění metod (např. diagnostické, výchovně-vzdělávací, výzkumné).
  7. Pedagogická profese. Význam a sociální pozice sociální profese. Charakteristika pracovních činností pedagoga. Zvláštnosti pedagogické profese.
  8. Kompetence a klíčové dovednosti učitelů, jejich motivace, učitel jako model chování. Pregraduální příprava učitelů, jejích další vzdělávání.
  9. Žák a jeho současná pozice v podmínkách výchovy a vzdělávání ve škole. Nadaný, handicapovaný, neprospívající žák. Sebevýchova, převýchova.
  10. Vyučovací proces a jeho podstata. Etapy vyučovacího procesu. Charakteristika vyučovacího procesu.
  11. Mravní výchova, pojmy mravnost, morálka. Cíl, obsah, metody a prostředky mravní výchovy. Výchovné vyučování. Žebříček hodnot a jeho proměny.
  12. Škola a její místo ve výchově a vzdělávání. Česká vzdělávací a školská soustava. Aktuální otázky transformace české vzdělávací soustavy.
  13. Škola a rodina: vzájemný vztah, formy spolupráce a její problémy.
  14. Tradiční a alternativní vzdělávací koncepce. Alternativní školy. Podstata, přehled, analýza současných vzdělávacích koncepcí.
  ...
  ...
  ...
  20. Klasifikace výukových metod. Jejich charakteristika, uplatnění a využití.
  21. Přehled základních organizačních forem výuky (hromadné, skupinové, týmové, individuální a individualizované).
  22. Typy výuky (informativní, heuristická, produkční, regulativní), stručná charakteristika a příklady možného uplatnění v praxi.
  23. Příprava učitele na výchovně vzdělávací působení. Typy přípravy. Základní pedagogická dokumentace. Práce se základními pedagogickými dokumenty.
  24. Práce s problémovými žáky, příčiny neprospěchu a nekázně. Realizace zpětné vazby. Evaluace. Hospitace jako prostředek sebezdokonalování.
  25. Problematika školního hodnocení, formy a druhy hodnocení, jeho funkce v rámci výchovně vzdělávacího procesu, klasifikace, zkoušení a známkování.

  Okruhy z psychologie
  1. Předmět psychologie. Psychologie jako věda, její postavení v systému věd, disciplíny a metody. Pojem psychika.
  2. Přehled soudobých psychologických směrů. Behaviorální, psychoanalytický, humanistický, kognitivní a celostní přístup v psychologii.
  3. Biologická determinace lidské psychiky. Geneticky podmíněné dispozice. Nervová a endokrinní soustava, jejich struktura a funkce.
  4. Sociální determinace lidské psychiky. Mechanismy a činitelé socializace, sociální učení.
  5. Poznávací procesy. Obecná charakteristika vnímání, představ a fantazie. Jejich funkce, druhy a vlastnosti.
  6. Poznávací procesy. Myšlení a řeč. Obecná charakteristika. Druhy a formy myšlení. Myšlenkové operace. Řeč jako nástroj myšlení.
  7. Poznávací procesy. Obecná charakteristika paměti a pozornosti, jejich funkce, vlastnosti a druhy.
  8. Emocionální procesy. Obecná charakteristika. Třídění emocí. Emoce a výkon. Emoční inteligence.
  9. Volní procesy. Rozbor volního jednání. Volní vlastnosti osobnosti.
  ..
  ...
  ....
  17. Charakteristika mladšího školního věku v oblasti tělesného, rozumového, citového a sociálního vývoje. Školní zralost.
  18. Osobnost dítěte v období prepuberty a puberty. Charakteristika jeho fyzického, rozumového, emocionálního a sociálního vývoje.
  19. Adolescence z hlediska psychického vývoje. Identita v adolescenci. Osobnost, sociální postavení, role a vztahy, erotika a sexualita. Společenské podmínky pro život současných adolescentů.
  20. Charakteristika dospělosti a stáří z pohledu tělesného, psychického, sociálního a emocionálního vývoje. Vývojové úkoly, klíčové role a společenské postavení v jednotlivých etapách dospělosti.
  21. Proces socializace a jeho činitelé, sociální učení.
  22. Rodina a její funkce. Vývoj české rodiny z pohledu rodičovských rolí, rodinných vztahů a hodnot na pozadí společenských změn.
  23. Sociální skupiny, jejich charakteristika a klasifikace. Sociální status, pozice a role. Charakteristika sociálních rolí a jejich proměn v čase.
  24. Sociální komunikace, její složky a funkce. Verbální a neverbální komunikace.
  25. Psychologická charakteristika postojů a jejich struktury. Kvantitativní a kvalitativní stránka postojů. Příčiny vzniku předsudků a možnosti jejich regulace.