Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované okruhy ke SZZ ze Speciální pedagogiky na UHK

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
65 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4884
Poslední úprava
19.01.2015
Zobrazeno
4 180 x
Autor:
anna.novak
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojetí speciální pedagogiky:
- v užším slova smyslu- obor, zaměřený na výchovu a vzdělávání určité cílové skupiny, která je něčím znevýhodněna
- v širším slova smyslu- obor, jehož cílem je jedince se znevýhodněním začlenit do společnosti… toto pojetí přesahuje do sociální sféry= přiblížení sociální pedagogice
Definice SP v užším slova smyslu:
= vědní disciplína, která se zabývá zákonitostmi rozvoje, výchovy, vzdělávání, přípravy pro pracovní a společenské začlenění postižených jedinců a na řešení výzkumných úkolů vyplývajících z poslání oboru
= vědní obor v soustavě pedagogických věd, který je zaměřen na teorii a praxi edukaci dětí a mládeže a dospělých se speciálními potřebami z důvodu somatického, senzorického, mentálního, řečového nebo psychosociálního defektu, poruchy či omezení nebo jejich kombinace
= disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj znevýhodněného člověka s cílem dosáhnout co možná nejvyšší míry jeho sociální integrace, a to včetně pracovních a společenských možností a uplatnění
= každá speciálně zaměřená pedagogika, která je ve vztahu k pedagogice obecné např. pedagogika předškolního věku aj.

Klíčová slova:

Speciální pedagogika

Vady

Poruchy

Názory

Historie

Legislativa

Redefinice lidských práv

Komprehenzivní rehabilitace

Vzdělávání postižených

PoradenstvíObsah:
 • 1. Charakteristika speciální pedagogiky jako oboru: pojem, předmět, interdisciplinární vazby. Principy a metody této pedagogické disciplíny.
  2. Cílové skupiny současné sppg. Speciální edukační potřeby osob z těchto skupin.
  3. Vady, poruchy, snížené schopnosti, znevýhodnění a speciální potřeby člověka s postižením. Různé významy termínu handicap.
  4. Vývoj názorů na výchovu a vzdělávání postižených. Institucionalizace vzdělávacího procesu.
  5. Od jednotlivých pokusů o záchranu postižených osob k systému komprehenzivní rehabilitační péče. Posun v nazírání na tyto osoby: od objektů péče k subjektům podpory.
  6. Obecné a individuální aspekty vyrovnávání se s postižením. Styly výchovného působení.
  7. Trendy uplatňující se ve vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Redefinice lidských práv těchto osob.
  8. Legislativa v oboru podpory rodin se zdravotně postiženým dítětem. Raná péče: pojem, zaměření, kompetence.
  9. Filozoficko - antropologické reflexe „postižení“ a „postiženého člověka“. Problémy a systém rané péče o dítě se smyslovými a řečovými vadami.
  10. Pokusy o periodizaci vztahu společnosti k minoritě postižených a nemocných osob. Problémy a systém rané péče o děti s mentálním postiženími a kombinovanými vadami.
  11. Zakladatelské osobnosti české speciální pedagogiky (K. S. Amerling, K. Herfort, J. Zeman, F. Bakule, A. Bartoš a další). Problémy a systém rané péče o děti s tělesným postižením.
  12. Pedagogická podpora rodičů postiženého dítěte. Jiné formy podpory těchto rodičů.
  13. Možnosti speciálně pedagogické podpory dítěte s postižením a jeho rodičů v období předškolním. Hra jako výchovný i terapeutický prostředek.
  14. Předškolní výchova postiženého dítěte ve fázi přípravy na vstup do školy. Ústav nebo rodina?
  15. Usilujeme o integraci nebo inkluzi? Faktory ztěžující resp. usnadňující tyto procesy.
  16. Didaktické a metodické problémy projevující se ve vzdělávání dětí s postižením na ZŠ. Vzdělávací a výchovná problematika žáků se specifickými poruchami učení a chování.
  17. Místo vzdělávacích škol praktických a základních škol speciálních ve vzdělávacím systému. Poradenství pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  18. Speciálně-pedagogická problematika pubescentů a adolescentů se zdravotním postižením. Socializace osob sociálně znevýhodněných.

Zdroje:
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky.
 • RENOTIÉROVÁ, M. LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika.
 • POTMEŠIL, M., VALENTA, M. Chapters on special education.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika: základy, teorie, praxe.
 • Vágnerová - Psychopatologie pro pomáhající profese
 • Fisher, Škoda - Speciální pedagogika
 • Kalhous, Obst - Školní didaktika
 • Zelinková - Poruchy učení
 • Matějček - Dyslexie